ผลของสารเคลือบผิวและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง

Title ผลของสารเคลือบผิวและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
Creator

Name : เกียรติชัย สรณคมน์

Subject

Keyword : ส้ม ThaSH: ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
Classification :.DDC: 634.31
ThaSH: ส้ม -- การเก็บและรักษา
ThaSH: ส้ม -- สารเคลือบ

Description

URL : http://webpac.library.mju.ac.th:8080/mm/fulltext/thesis/2555/Kittichai_Soranacom/abstract.pdf

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สำนักหอสมุด

Address : เชียงใหม่

Email : mjudc@mju.ac.th

Contributor

Name : ยงยุทธ ข้ามสี่
Role : ประธานกรรมการที่ปรึกษา
Name : สุจิตรา รตนะมโน
Role : กรรมการที่ปรึกษา
Name : กัลย์ กัลยาณมิตร
Role : กรรมการที่ปรึกษา

Date

Created : 2555

Modified : 2555-08-11

Issued : 2555-08-11

Type

วิทยานิพนธ์/Thesis

Format

application/pdf

Source

CallNumber : Th 634.31 ก853ผ

Language

tha

Thesis

Degree Name : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

Level : ปริญญาโท

Descipline : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Grantor : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

# File name
1 titlepage.pdf ( 0.35 MB )
2 abstract.pdf ( 0.36 MB )
3 acknowledgement.pdf ( 0.34 MB )
4 content.pdf ( 0.57 MB )
5 chapter1.pdf ( 0.34 MB )
6 chapter2.pdf ( 0.54 MB )
7 chapter3.pdf ( 0.45 MB )
8 chapter4.pdf ( 2.16 MB )
9 chapter5.pdf ( 0.34 MB )
10 bibliography.pdf ( 0.39 MB )
11 appendix.pdf ( 0.78 MB )