การศึกษากระบวนการพัฒนาของข้าราชการครูเมื่อเป็นครูแห่งชาติ

Title การศึกษากระบวนการพัฒนาของข้าราชการครูเมื่อเป็นครูแห่งชาติ
Creator

Name : สุรพงษ์ กูลนรา
Name : สุรพงษ์ กูลนรา

Subject

Keyword : ครูแห่งชาติ
Keyword : ครูแห่งชาติ

Description

Abstract :
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษากระบวนการพัฒนาของข้าราชการครูเพื่อเป็นครูแห่งชาติ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูแห่งชาติจำนวน 4 ท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับครูแห่งชาติของแต่ละท่านซึ่งได้แก่ผู้บริหาร ผู้ใกล้ชิด เพื่อนครู ผู้ปกครองและนักเรียนจำนวน 20 ท่าน รวมทั้งสิ้น 24 ท่าน วิธีการศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ แล้วดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ครูแห่งชาติทั้ง 4 ท่านมีกระบวนการพัฒนาตามลำดับขั้นตอนดังนี้คือ มีการศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของวิชาชีพครู กำหนดบทบาทของความสำคัญในวิชาชีพและ ยกระดับจิตสำนึกให้แก่ตนเอง ปฏิบัติตามบทบาทของวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอ มีการสรุปทบทวนบทบาทภารกิจและผลงานอย่างสม่ำเสมอ ผลงานมีการพัฒนาปรับปรุงเผยแพร่จนได้เป็น ครูแห่งชาติ และจากการสัมภาษณ์ได้ค้นพบปัจจัยเพิ่มเติมจากครูแห่งชาติดังนี้คือครอบครัวสมบูรณ์ดีมาก ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีทุกระดับ มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ บุคลิกลักษณะเหมาะสมกับการเป็นครูอาชีพ อายุจริงระหว่าง 40-50 ปี ประสบการณ์การเป็นครูอยู่ระหว่าง 20 ? 30 ปี ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนดีมาก มีการทำงานเป็นทีมในโรงเรียน มีการได้รับการยกย่องทางวิชาชีพเสมอ ประพฤติปฏิบัติตนดีเสมอต้นเสมอปลาย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานครูแห่งชาติทั้ง 3 ด้านได้แก่เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู การครองตนของครูและการประสานงานกับชุมชน สรุปได้ว่าครูแห่งชาติทุกท่านเหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับ สมควรยกย่องให้ได้รับรางวัล คืองานและเงิน เพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการศึกษาวิธีการสอนของครูแห่งชาติ เพื่อเป็นคู่มือตัวอย่างแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ควรมีการศึกษากระบวนการพัฒนาของครูแห่งชาติท่านอื่น 3. ควรมีการศึกษางานวิจัยและพัฒนาของครูแห่งชาติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงการศึกษา

# File name
1 ปก.pdf ( 0.14 MB )
2 บทที่ 1.pdf ( 0.09 MB )
3 บทที่ 2.pdf ( 0.34 MB )
4 บทที่ 3.pdf ( 0.09 MB )
5 บทที่ 4.pdf ( 0.20 MB )
6 บทที่ 4-1.pdf ( 0.04 MB )
7 บทที่ 5.pdf ( 0.11 MB )
8 บรรณานุกรม.pdf ( 0.11 MB )