การศึกษาปริมาณน้ำจังหวัดภูเก็ต

Water Quantity Analysis in Phuket Province
Title การศึกษาปริมาณน้ำจังหวัดภูเก็ต

Alternative : Water Quantity Analysis in Phuket Province

Creator

Name : สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
Orgname : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Name : กนกพร บูชาบุญ
Name : รัชนีวรรณ หมื่นพันธ์
Name : ชุติมา ศรียาภรณ์

Subject

Keyword : น้ำ ThaSH: น้ำ--การใช้
Classification :.DDC: 333.91112
ThaSH: น้ำ--ภูเก็ต--วิจัย

Description

Abstract :
การศึกษาปริมาณน้ำจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ทรัพยากรน้ำต้นทุนและ ความต้องการน้ำในเชิงปริมาณ-ช่วงเวลา 2) ประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้ำในอนาคต และ 3) เสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณน้ำต้นทุนซึ่ง พิจารณาเฉพาะน้ำเก็บกักรวมมีค่าเท่ากับ 13.57 ล้าน ลบ.ม. และปริมาณการใช้น้ำบริโภค-อุปโภค มี ค่าเท่ากับ 33.39 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ผลต่างระหว่างปริมาณน้ำต้นทุนและปริมาณการใช้น้ำ หรือที่ เรียกว่า ดุลยภาพปริมาณน้ำของจังหวัดภูเก็ตมีค่า -19.65 ล้าน ลบ.ม. แสดงว่าปริมาณน้ำต้นทุนไม่ เพียงพอต่อปริมาณการใช้น้ำ ในการประเมินทรัพยากรน้ำในอนาคต พบว่า ปริมาณความต้องการ น้ำทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010- 2035 มีค่าระหว่าง 53.53-102.31 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเมื่อ เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำต้นทุนที่ได้จากแหล่งน้ำผิวดินในปัจจุบัน นับว่าไม่เพียงพอต่อปริมาณ ความต้องการใช้น้ำในอนาคต สำหรับแนวทางการจัดการน้ำของจังหวัดภูเก็ตควรศึกษาและสำรวจ พื้นที่ที่สามารถเก็บกักน้ำต้นทุน เช่น สระ หนอง ฝาย อาคารบังคับน้ำ โดยเฉพาะอาคารบังคับน้ำ คลองบางใหญ่ เพื่อเก็บกักน้ำเติมขุมน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำมาก และสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และควรพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง เนื่องจากอำเภอถลางและอำเภอเมืองมี ศักยภาพการให้น้ำบาดาลเท่ากับ 5.13 และ 4.57 ลบ.ม./ชม. ตามลำดับ นอกจากนี้ควรทำการเกษตร น้ำฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และเก็บกักน้ำฝนสำรองไว้ใช้นอกฤดูเพาะปลูก เพื่อเป็นการ ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากการใช้น้ำเพื่อเกษตรน้ำฝนเป็นความต้องการ น้ำที่สูงกว่าปริมาณการใช้น้ำประเภทอื่น
Water Quantity Analysis in Phuket Province aimed to 1) assess water supply and water demand in term of quantity and time. 2) evaluate water situation in the future and 3) propose water resource management. Water supply data consisted of rainfall, groundwater, discharge and water demand data consisted of water use in consumption, industry, farming and agriculture. The results were found that water storage was 13.57 MCM, whereas water demand for consumption and use was 33.39 MCM. Therefore the water balance of Phuket was -19.65 MCM indicating less water supply than demand. This could lead to the scarcity in water resource. The prediction of water situation from the year 2010 till 2035 was found that water demand would be 53.53-102.31 MCM. When compared with the present storage amount, water use in the future was much greater and there would not be enough water for consumption and other purposes. The proposed water management in Phuket was to survey the potential water source like pond, dam or water check, especially water check in Bang Yai canal in order to retard water during the rainy season and store it for the dry period. Groundwater source should also be developed for the water source as groundwater potential in Thalang and Muang district was 5.13 and 4.57 m3/hr, respectively. Furthermore, rainfall agriculture should be processed during the wet season (May-October), as cultivation consumed the highest water amount than other water use types. In addition, rainfall excess should be kept for cropping in the dry season.

Publisher

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Address : ภูเก็ต

Email : library@pkru.ac.th

Contributor

Name : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Date

Created : 2553

Modified : 2554-09-15

Issued : 2554-09-15

Type

งานวิจัย/Research report

Format

application/pdf

Source

CallNumber : ว 333.91112 ก27

Language

tha

Rights

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Rights Access :

# File name
1 Cover.pdf ( 0.08 MB )
2 Acknow.pdf ( 0.06 MB )
3 Contents.pdf ( 0.07 MB )
4 Figures.pdf ( 0.06 MB )
5 Tables.pdf ( 0.07 MB )
6 Chapter1.pdf ( 0.11 MB )
7 Chapter2.pdf ( 0.17 MB )
8 Chapter3.pdf ( 0.10 MB )
9 Chapter4.pdf ( 11.55 MB )
10 Chapter5.pdf ( 0.10 MB )
11 Bib.pdf ( 0.10 MB )
12 Append.pdf ( 0.45 MB )
13 Abst.pdf ( 0.07 MB )