ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาระบบการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล

Title ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาระบบการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล
Creator

Name : สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต, 2513-

Subject

Keyword : คณะนิติศาสตร์ Othors: วิธีพิจารณาความอาญา
Classification :.LCCS: K5401
Othors: วิธีพิจารณาความอาญา--ไทย

Publisher

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด

Address : กรุงเทพมหานคร

Email : preserv@tu.ac.th

Contributor

Name : สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
Role : อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Name : อุดม รัฐอมฤต
Role : อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Date

Created : 2552

Modified : 2552-09-16

Issued : 2552-09-16

Type

วิทยานิพนธ์/Thesis

Format

application/pdf

Source

CallNumber : วพ K5401 .ส637

Language

tha

Rights

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Rights Access :

Thesis

Degree Name : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Level : ปริญญาโท

Descipline : นิติศาสตร์

Grantor : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

# File name
1 01TITLE.pdf ( 0.35 MB )
2 02APPROVAL_OF_THESIS.pdf ( 0.35 MB )
3 03THAI_ABSTRACT.pdf ( 0.36 MB )
4 04ENGLISH_ABSTRACT.pdf ( 0.34 MB )
5 05ACKNOWLEDGEMENT.pdf ( 0.35 MB )
6 06TABLE_OF_CONTENTS.pdf ( 0.37 MB )
7 07CHAPTER_1.pdf ( 0.39 MB )
8 08CHAPTER_2.pdf ( 0.58 MB )
9 09CHAPTER_3.pdf ( 0.59 MB )
10 10CHAPTER_4.pdf ( 0.72 MB )
11 11CHAPTER_5.pdf ( 0.91 MB )
12 12CHAPTER_6.pdf ( 0.47 MB )
13 13THAI_CONCLUSION.pdf ( 0.39 MB )
14 14ENGLISH_CONCLUSION.pdf ( 0.36 MB )
15 15BIBLIOGRAPHY.pdf ( 0.42 MB )
16 16APPENDICES.pdf ( 0.35 MB )
17 17APPENDIX_A.pdf ( 0.38 MB )
18 18APPENDIX_B.pdf ( 0.39 MB )
19 19APPENDIX_C.pdf ( 0.41 MB )
20 20APPENDIX_D.pdf ( 0.38 MB )
21 21APPENDIX_E.pdf ( 0.36 MB )
22 22BIOGRAPHY.pdf ( 0.35 MB )