ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Factors affecting on the learning anxiety of graduate students of faculty of the education of Srinakharinwirot University
Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Alternative : Factors affecting on the learning anxiety of graduate students of faculty of the education of Srinakharinwirot University

Creator

Name : ชุติมา ศรีแก้ว

Subject

Keyword : นักศึกษาบัณฑิต ThaSH: ความวิตกกังวล
ThaSH: ความเครียด (จิตวิทยา)
ThaSH: นักศึกษา--สุขภาพจิต

Publisher

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง

Address : กรุงเทพมหานคร

Email : library@swu.ac.th

Contributor

Name : เวธนี กรีทอง
Role :
Name : พาสนา จุลรัตน์
Role : อาจารย์ที่ปรึกษา

Date

Created : 2546

Modified : 2557-12-12

Type

วิทยานิพนธ์/Thesis

Format

application/pdf

Source

CallNumber : 152.46$ ช617ป

Language

tha

Rights

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Rights Access :

Thesis

Degree Name : การศึกษามหาบัณฑิต

Level : ปริญญาโท

Descipline : จิตวิทยาการศึกษา

Grantor : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

# File name
1 Chutabstractt.pdf ( )