นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของคนจีนในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Title นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของคนจีนในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
Creator

Name : ณรงค์ พ่วงพิศ

Subject

ThaSH: การศึกษา--ไทย--ประวัติ
ThaSH: ชาวจีน--ไทย--การศึกษา
ThaSH: นโยบายการศึกษา

Publisher

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง

Address : กรุงเทพมหานคร

Email : library@swu.ac.th

Contributor

Name : สาคร ช่วยประสิทธิ์
Role : อาจารย์ที่ปรึกษา
Name : วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง
Role : อาจารย์ที่ปรึกษา

Date

Created : 2514

Modified : 2555-04-15

Issued : 2555-04-15

Type

วิทยานิพนธ์/Thesis

Format

application/pdf

Source

CallNumber : 370.9593 ณ212น

Language

tha

Rights

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Rights Access :

Thesis

Degree Name : การศึกษามหาบัณฑิต

Level : ปริญญาโท

Grantor : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

# File name