การศึกษาการเปรียบเทียบกระบวนการสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานและการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมบริการ : กรณีศึกษา โรงแรมชั้นหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Title การศึกษาการเปรียบเทียบกระบวนการสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานและการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมบริการ : กรณีศึกษา โรงแรมชั้นหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Creator

Name : มนตรี ภู่งาม
Orgname : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Name : วันเพ็ญ ทิพย์พงศ์ธร
Orgname : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Name : ประเทือง สิงห์โตทอง
Orgname : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Name : วิศิษฎ์ หิรัณยโกวิท
Orgname : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Name : ศักรินทร์ นินทนาวงศา
Orgname : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Name : สงบ เนาวรังสี
Orgname : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Name : สัทธา อุณาพรหม
Orgname : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Name : ทะโนมาตร สุดวิสัย
Orgname : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Name : ธีรยุทธ์ พูลสวัสดิ์
Orgname : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Name : สุชาติ ชอบพิมาย
Orgname : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Name : ณรงค์ บัวผัน
Orgname : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Subject

ThaSH: การบริหารงานบุคคล-วิจัย
Classification :.DDC: 658.311
ThaSH: โรงแรม-การบริหาร-วิจัย

Publisher

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

Address : นครราชสีมา

Contributor

Name : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Role : ผู้ให้ทุนวิจัย

Date

Created : 2536

Modified : 2557-06-18

Issued : 2557-06-18

Type

งานวิจัย/Research report

Format

application/pdf

Language

tha

Rights

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Rights Access :

# File name
1 Montree.pdf ( 4.44 MB )