การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Developing active learning environment about earth science for high school students
Title การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Alternative : Developing active learning environment about earth science for high school students

Creator

Name : เจนจิรา จุ้ยประโคน

Subject

ThaSH: วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา).
Classification :.LCCS: Q
ThaSH: วิทยาศาสตร์โลก -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา).
ThaSH: วิทยาศาสตร์กายภาพ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา).

Publisher

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. สำนักวิทยบริการ

Address : อุบลราชธานี

Email : library@ubu.ac.th

Contributor

Name : สุระ วุฒิพรหม
Role : อาจารย์ที่ปรึกษา

Date

Created : 2556

Modified : 2557-08-18

Issued : 2557-08-18

Type

วิทยานิพนธ์/Thesis

Format

application/pdf

# File name
1 title page.pdf ( 0.08 MB )
2 acknowledgments.pdf ( 0.03 MB )
3 abstract.pdf ( 0.10 MB )
4 table of contents.pdf ( 0.08 MB )
5 chapter 1.pdf ( 0.23 MB )
6 chapter 2.pdf ( 0.70 MB )
7 chapter 3.pdf ( 0.16 MB )
8 chapter 4.pdf ( 0.34 MB )
9 chapter 5.pdf ( 0.06 MB )
10 references.pdf ( 0.08 MB )
11 appendices.pdf ( 1.14 MB )
12 vitae.pdf ( 0.02 MB )