สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Competency of islamic private school's administrators in the southern border provinces
Title สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Alternative : Competency of islamic private school's administrators in the southern border provinces

Creator

Name : สุจิตรา ยีหวังเจริญ
Orgname : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วิทยาลัยอิสลามศึกษา

Publisher

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Address : ปัตตานี

Email : pratomrut-r@bunga.pn.psu.ac.th

Contributor

Name : นิเลาะ แวอุเซ็ง
Role : ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Date

Created : 2554

Modified : 2555-06-14

Issued : 2554-09-01

Type

วิทยานิพนธ์/Thesis

Format

application/pdf

Language

tha

Thesis

Degree Name : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

Level : ปริญญาโท

Descipline : การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

Grantor : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

# File name
1 Cover.pdf ( 0.16 MB )
2 Abstract.pdf ( 0.21 MB )
3 Acknowledgement.pdf ( 0.12 MB )
4 Contents.pdf ( 0.16 MB )
5 Chapter1.pdf ( 0.28 MB )
6 Chapter2.pdf ( 1.02 MB )
7 Chapter3.pdf ( 0.32 MB )
8 Chapter4.pdf ( 0.32 MB )
9 Chapter5.pdf ( 0.34 MB )
10 Reference.pdf ( 0.24 MB )
11 Appendix.pdf ( 0.61 MB )
12 Vitae.pdf ( 0.12 MB )