การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเด่นของนวนิยายของอวี้ต๋าฟูกับหม่อมเจ้าอากาศดำเกิง

A comparative study of the novel writing by Yu Dafu and Arkaddamgeng
Title การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเด่นของนวนิยายของอวี้ต๋าฟูกับหม่อมเจ้าอากาศดำเกิง

Alternative : A comparative study of the novel writing by Yu Dafu and Arkaddamgeng

Creator

Name : ชาญณรงค์ เอกนลินสุนทร
Name : 陈顺武

Subject

Keyword : 中泰
Keyword : 郁达夫
Keyword : 孟昭‧阿卡丹庚
Keyword : 小说创作
Keyword : 身边小说
Keyword : 比较 ThaSH: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย--วิทยานิพนธ์.
Classification :.LCCS: PL2831.T3
ThaSH: วรรณคดีเปรียบเทียบ--จีนกับไทย
ThaSH: วิทยานิพนธ์

Description

Abstract :
อวี้ต๋าฟูและหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่มีความสำคัญยิ่งในแวดวงวรรณกรรมสมัยใหม่ของประเทศจีนและประเทศไทย นักเขียนทั้งสองมีบทบาทอย่างยิ่งต่อพัฒนา "วรรณคดีสมัยใหม่" โดยเฉพาะลักษณะการประพันธ์นวนิยาย ของนักเขียนทั้งสองท่านนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในแง่ของการบรรยายความระทมทุกข์ การเปิดเผยความรู้สึกต่างๆภายในจิตใจออกมาอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งถือเป็นกลวิธีการประพันธ์วรรณกรรมแนวโรแมนติกที่นักเขียนทั้งสองท่านได้เป็นผู้บุกเบิกขึ้น ถึงแม้ว่านักเขียนทั้งสองท่านจะมีชีวิตอยู่ในประเทศต่างกัน แต่กลับพบว่าทั้งสองท่านมีความคล้ายคลึงในด้านบุคลิกภาพ อารมณ์ ลักษณะนิสัย คุณสมบัติประจำตัวที่คล้ายกัน ทั้งนี้ในแง่ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตรวมถึงกลวิธีการประพันธ์ก็ยิ่งมีความคล้ายกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสรรค์ตัวละครในนวนิยายของนักเขียนทั้งสองท่าน ยิ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ทั้งสองท่านมีร่วมกันเป็นอย่างดี จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวนิยายของทั้งสองท่านได้รับอิทธิพลมาจากงานวรรณกรรมของชาติตะวันตก การวิจัยครั้งนี้ได้มุ่งศึกษาลักษณะการประพันธ์นวนิยาย โดยใช้วิธีการศึกษาแบบเปรียบเทียบกับลักษณะของการรับอิทธิพล และลักษณะของวรรณกรรม ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมนักเขียนสองท่านนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการศึกษางานวรรณกรรมของทั้งสองชาตินี้ อวี้ต๋าฟูและหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของนักเขียนสองชาติในด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคม ด้านการดำเนินชีวิต ด้านวัฒนธรรม ด้านการประพันธ์ และการสร้างสรรค์บุคลิกตัวละครเป็นต้น นั้น กลับพบความเหมือนในหลายๆด้าน ยกตัวอย่างเช่น เราพบว่านวนิยายของอวี้ต๋าฟูจะมุ่งเน้นนำเสนอภาพปัญหาของสังคมคนชั้นล่างและระดับปัญญาชน ส่วนนวนิยายของหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงจะมุ่งเน้นนำเสนอภาพปัญหาของคนชนชั้นสูง ซึ่งความต่างเหล่านี้กลับพบความเหมือนกันในแง่ที่ว่านักเขียนทั้งสองต่างก็ได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมและด้านการประพันธ์วรรณกรรมจากประเทศตะวันตก ซึ่งต่อมามีอิทธิพลต่องานเขียนของนักเขียนทั้งสองเป็นอย่างมาก ดังนั้นด้วยอิทธิพลเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดตัวละครประเภท ?คนไร้ค่า?ขึ้นในงานประพันธ์นวนิยายของนักเขียนทั้งสอง และตัวละครประเภทนี้ล้วนถูกสร้างมาจากชีวิตจริงของตัวนักเขียนเอง เช่น ความทุกข์ที่เกิดจากความผิดหวังในความรัก ความยากลำบากในการดำเนินชีวิตเป็นต้น เราเรียกการประพันธ์นวนิยายลักษณะนี้ว่าเป็น ?นวนิยายใกล้ตัว? กล่าวคือ เป็นนวนิยายที่มุ่งบรรยายความรู้สึก ปลดปล่อยลักษณะนิสัยอารมณ์ การไขว่คว้าอิสรภาพ อิสระในชีวิต รวมถึงการค้นหาคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่ โดยนักเขียนทั้งสองใช้ประสบการณ์จริงมาบรรยายเพื่อแสดงสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสังคมและคนในสังคมโดยผ่านตัวละครที่นักเขียนทั้งสองสรรค์สร้างขึ้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบการประพันธ์นวนิยายระหว่าง อวี้ต๋าฟูและหม่อมเจ้าอากาศดำเกิง โดยพิจารณาในองค์ประกอบจากชีวิต สังคม วัฒนธรรม ภูมิหลัง รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะเด่นของตัวละครต่างๆ ผู้จัดทำคาดหวังว่าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะทำให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงภาพสะท้อนความเหมือนและความต่างในแง่มุมต่างๆ ในการประพันธ์นวนิยายของนักเขียนทั้งสองชาติ Yu Dafu and Arkaddamgeng are important novelist in modern fiction community of China and Thailand. They have had a profound impact on the development of "new literature" in their respective countries, especially on the novels? s writing. Both of them are famous in the literary scene because of their sentimental melancholy, lyrical and explicit. And that help them opened up a China-Thai modern fiction''s first romantic lyric. Although they are living in different countries, however, they are both similar personality and temperament; they have similar attitudes to life and writing style, especially in shaping the character of their novels. It is undeniable that the success of their novels of Western literature with their references and influence are inseparable. In this research, novels writing as a starting point, trying to research methods in comparative literature and impact of research methods to explore the phenomenon of two modern literature. Therefore, the comparative study to influential Arkaddamgeng and Yu Dafu are very meaningful. Yu Dafu and Arkaddamgeng have show a lot of similarities in the Social background, Living background, cultural background, creative theme, and characters shaping. Although, in their works, one of them reflect the under layer of petty bourgeois intellectuals in the social life, the other one reflect of the upper social life of nobility and other issues, however, they are well thought of Western culture, not only in the impact of Western literature, but also in the shaping of "superfluous people". They are all from the human point of view, to reveal the people''s love boredom, survival plight as part of its connotation of a far-reaching subject. In the novel characteristics of their creation - "his novels" are to promote the true emotions, the liberation of individuality, the pursuit of freedom and the value and meaning of living. All of these show a profound social or life experience and reflection. In this research, the author mainly make a comparative study between Yu Dafu and Arkaddamgeng?s novels writing from the social life and cultural background, subject implication etc. Through comparison, from two writers? topics novels and characters, we can clearly find the similarities and differences on the viewpoint of the country, society, life''s perspective between them. We hope that the comparative study of Yu Dafu and Arkaddamgeng can send readers a number of experiences to draw on in modern literature of China and Thailand. 郁达夫和孟昭‧阿卡丹庚分别是立于中国和泰国现代小说界的重要小说家。他们对各自国家?新文学?的发展都产生了深远的影响,尤其是在小说创作上。他们都以忧郁感伤、直露抒情而称名文坛,并以此开创了中泰现代小说浪漫抒情主义的先河。他们虽然是生活在不同国度的两位文学家,然而,他们既有相似的个性与气质,又有着相近的人生态度与创作风格,特别是他们小说的人物塑造,更有着无法剪断的血缘关系。不可否认的是,他们小说创作的成功与他们对西方文学的借鉴和影响是分不开的。本文以小说创作作为切入点,试图通过比较文学的研究方法和影响研究方法来探讨两国现代文学的现象。因此,对有影响力的郁达夫和孟昭‧阿卡丹庚的比较研究,是非常有意义的。 郁达夫和孟昭‧阿卡丹庚两位作家无论是在社会背景、生活背景、文化背景、创作主题,还是人物形象塑造等方面都在相异性中表现出了很多相似性。虽然在他们作品中一个反映的是底下层、小资产阶级知识分子的社会人生,而一个反映的是上层贵族的社会人生等问题,但他们都受过西方文化思潮以及西方文学创作的影响,而且塑造的都是中泰现代小说的?多余人?人物形象。他们都从人性角度出发,以揭示人的爱情苦闷、生存困境作为其深远的内蕴主题。他们在小说创作特色???身边小说?中都宣扬真实情感、个性解放,追求自由以及生存的价值和意义,表现出对社会或人生的深刻体验和反思。 本文主要从社会生活文化背景,主题意蕴,人物形象等几个方面对郁达夫和孟昭‧阿卡丹庚小说创作进行比较研究。通过比对,我们从两位作家小说创作的 主题和人物上,可以清晰地看到两位作家对国家、社会、人生的视角上的异同。希望通过对郁达夫和孟昭‧阿卡丹庚的比较研究使读者对于中泰两国现代文学能有一些借鉴。

Publisher

Huachiew Chalermprakiet University. Library Information Center

Address : SAMUT PRAKAN

Email : cenoflb@hcu.ac.th

Contributor

Name : ฮว๋าง, เหอ
Role : อาจารย์ที่ปรึกษา

Date

Created : 2552

Modified : 2011-06-02

Issued : 2009-11-30

Type

วิทยานิพนธ์/Thesis

Format

application/pdf

Source

PL2831.T3 ช489ก 2552

Language

chi

Rights

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Rights Access :

Thesis

Degree Name : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย

Level : ปริญญาโท

Descipline : สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย

Grantor : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

# File name