ความเครียด การปรับตัว และความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

STREE , ADJUSTMENT AND EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG
Title ความเครียด การปรับตัว และความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

Alternative : STREE , ADJUSTMENT AND EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG

Creator

Name : ปวิดา โพธิ์ทอง
Address : 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
Orgname : วิทยาลัยพ่ยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Name : สุพัตรา พุ่มพวง
Address : 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
Orgname : วิทยาลัยพ่ยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Name : สุนทรี ขะชาตย์
Address : 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
Orgname : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Subject

Keyword : ความเครียด
Keyword : การปรับตัว
Keyword : ความฉลาดทางอารมณ์

Description

Abstract :
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียด การปรับตัว ความฉลาดทางอารมณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียด การปรับตัว และความความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มประชากรเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีจำนวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลด้านลักษณะประชากร แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ แบบทดสอบความเครียดสวนปรุงของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และแบบประเมินการปรับตัววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน จากการศึกษาพบว่า 1. นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.6 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในระดับ ปกติ เมื่อพิจารณารายด้านของความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งประกอบด้วยด้านดี ด้านเก่ง และ ด้านสุข พบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีสูงกว่าปกติ ร้อยละ58.8 ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งปกติ ร้อยละ64.9 และความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขสูงกว่าปกติ ร้อยละ 52.6 2. นักศึกษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเครียดในระดับเครียดสูง ร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ เครียดปานกลาง ร้อยละ 38.1 และ เครียดรุนแรง ร้อยละ 11.4 3. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการปรับตัวดี ร้อยละ 67 รองลงมามีความสามารถในการปรับตัวปานกลาง ร้อยละ 19.6 และ ความสามารถในการปรับตัวดีมากร้อยละ 13.4 4. การปรับตัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียด และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ – 0.352 , 0.639 ตามลำดับ และความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบกับความฉลาดทางอารมณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ - 0.365
The purpose of this research was to study Emotional Intelligence, level of stress and the correlation between Emotional Intelligence and Level of Stress in nursing students. The populations were 97 first year nursing students, Boromarajonani College of Nursing ,Suphanburi . The data were collected by using questionnaire; which consists of demographic data and general information, Thai Emotional Intelligence screening Test , questionnaires about adaptation and Suanprung Stress Test - 20 from Mental Health Department, Ministry of Public Health The data were analyzed and presented in term of descriptive statistics and Pearson Product Moment Correlation Coefficient The results of the study were as follows: 1. Most of nursing students which accounted 53.6 percent had a normal level of emotional Intelligence. In the categories: goodness, smartness and happiness. In the goodness showed that 58.8 percent had above average scores. In the smartness showed that 64.9 percent had normal average scores. In the happiness showed that 52.6 percent had above average scores 2. The results of level of stress showed that 50.5 percent of nursing students had high stress, 38.1 percent had moderate stress and 11.4 percent had severe stress 3. Most of nursing students which accounted 67 percent had good self – adjustment abilities, 19.6 percent of them had moderation self – adjustment abilities and 13.4 percent had very good self – adjustment abilities. 4. Adjustment and the level of stress at statistically significant level of 0.01 ( r= - 352). Adjustment and Emotional Intelligence at statistically significant level of 0.01 ( r = 639). Emotional Intelligence and Level of Stress at statistically significant level of 0.01 ( r= - 365).

Publisher

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Address : SUPHANBURI

Email : tan99305773@hotmail.com

Contributor

Name : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Role : ผู้ให้ทุนการวิจัย

Date

Modified : 2554-02-03

Issued : 2554-02-03

Type

บทความ/Article

Format

application/pdf

Language

tha

Rights

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Rights Access :

# File name