ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการด้านสวัสดิการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Students''satisfaction on provided welfare services in Boromarajonani College of Nursing,Suphanburi
Title ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการด้านสวัสดิการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Alternative : Students''satisfaction on provided welfare services in Boromarajonani College of Nursing,Suphanburi

Creator

Name : สุพัตรา พุ่มพวง
Address : 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
Orgname : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Name : สุนทรี ขะชาตย์
Address : 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ. เมือง จ.สุพรรณบุรี
Orgname : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Subject

Keyword : ความพึงพอใจ

Description

Abstract :
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการจัดบริการด้านสวัสดิการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี การศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาพยาบาลศาสตบัณฑิตชั้นปีที่ 1-7 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 440 คน โดยเก็บตัวอย่างจากประชาการทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ส่วน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดบริการด้านสวัสดิการนักศึกษาพยาบาล ตอนที่ 3 คำถามปลายเปิด ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมทั้งหมดาของนักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจต่อการจัดบิรการสวัสดิการระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 20.7 มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวัสดิการระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 74.5 และมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวัสิดิการระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.8 และเมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวัสดิการ ระดับมากที่สุด ได้แก่าด้านแนะแนวและให้คำปรึกษาคิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาคือด้านการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.5 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวัสดิการระดับน้อย ได้แก่ ด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25.9 และมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวัสดิการระดับน้อยที่สุด ได้แก่่ด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ7.5 ข้อเสนอแนะของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดบริการสวัสดิการ ได้แก่ 1)ปรับปรุงการจัดบริการสวัสดิการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียน 2)ปรับปรุงการจัดบริการสวัสดิการด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา จากผลการวิจัยครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ควรมีการปรับปรุงการจัดบริการสวัสดิการสำหรับนักศึกษาพยาบาล เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาพยาบาลมีความสะดวกในการเรียน ส่งผลให้นักศึกษามีความสุขในการดำเนินชีวิต สามารถพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ

Publisher

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Address : SUPHANBURI

Email : tangjai2554@hotmail.com

Contributor

Name : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Date

Modified : 2558-09-08

Issued : 2557-09-11

Type

งานวิจัย/Research report

Format

application/pdf

Language

tha

Rights

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Rights Access :

# File name