ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วโรคความดันโลหิตสูง

Title ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วโรคความดันโลหิตสูง
Creator

Name : อุมากร ใจยั่งยืน
Address : 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
Orgname : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Subject

Keyword : ความดันโลหิตสูง

Description

Abstract :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ( ประกอบด้วย เพศ,ระดับการศึกษา,รายได้ของครอบครัวและระยะเวลากรเจ็บป่วย),และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ที่สามารถเป็นปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในการศึกษาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 100 คน ที่มารับบริการคลิกนิคโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล,พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง,และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนวิเคราะห์ข้อมูลเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในภาพรวมอยู่ในระดับดี (X=3.26,SD = .36 ) ระดับการศกึษา รายได้ของครอบครัว การรับรู้สมรรถนะแห่งตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง การวิเคราะห์ถดถอยแบบหุคูณพบว่าสมาการสามรถทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ 40.6% (p<0. 001)โดยมีระดับการศึกษา (Bata=.170,t=1.987,p<.05),ระยะเวลาการเจ็บป่วย (ฺBata=.179,t2.258,p<.05)การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ( Bata=.641,t=7.266,p<.001)เป็นตัวแปรที่สามารถทำนายได้มากที่สุด จากผลการศึกษานี้เป็นข้อมูลสนับสนุนได้ว่าพยาบาลและสมาชิกในครอบครัวมีความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและสร้างเสริมพลังอำนาจในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย

Publisher

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Address : SUPHANBURI

Email : tangjai2554@hotmail.com

Contributor

Name : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Date

Modified : 2557-10-03

Issued : 2557-09-11

Type

งานวิจัย/Research report

Format

application/pdf

Language

tha

Rights

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Rights Access :

# File name