ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ต่อการออกกำลังกาย การรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกาย ปัจจัยส่วนบุคคล กับการออกกำลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Title ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ต่อการออกกำลังกาย การรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกาย ปัจจัยส่วนบุคคล กับการออกกำลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Creator

Name : สุภาภรณ์ วรอรุณ
Address : 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
Orgname : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Subject

Keyword : การออกกำลังกาย

Description

Abstract :
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศกึษาความสัมพันธ์ อำนาจการทำนายของการรับรู้ประโยชน์ต่อการออกกำลังกาย การรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกาย ปัจจัยส่วนบุคคล กับการออกกำลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม ) ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 121 คน เลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ต่อการออกำลังกาย แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกาย และแบบสอบถามการออกกำลังกาย มีค่าวามเชื่อมั่นเป็น .80,.97 และ.97 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยสหสัมพันธ์(Multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ต่อการออกกำลังกาย การรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกายเข้ามาวิเคราะห์ด้วย ปรากฏว่าสามารถอธิบายการผันแปรของการออกกำลังกายได้ร้อยละ 60.60 โดยปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ต่อการออกกำลังกายของการออกกำลังกาย สามารถทำนายพฤติกรรมการออกกำลังได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.001 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ค่อการออกกำลังกาายเป็น 2.102 และปัจจัยส่วนบุคคล ในส่วนของตัวแปร อายุและเพศ ไม่สามารถอธิบายการผันแปรของการออกกำลังกายของได้ จึงสรุปได้ว่าการรับรู้ประโยชน์ต่อการออกกำลังกาย การรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกาย มีผลให้ อสม.มีพฤติกรรมการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 1. จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ประโยชน์ต่อการออกกำลงกาย สามารถรร่วทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของ อสม. ได้ ดังนั้นควรสนับสนุนให้ อสม. ได้รับรู้ประโยชน์ต่อการออกกำลังกายและหากกลวิธีลดการรับรู้ด้านอุปสรรคต่อการออกกำลังกาย อันจะนำไปสู่พฤติกรรมการออกกำลังกายของ อสม.ที่เพิ่มขึ้น 2. การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพือ่หาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ และที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของ อสม.ดังนั้นควรมีกาต่อยอดความรู้ โดยการนำผลการวิจัยไปใช้ในวิจัยเชิงทดลองต่อไป

Publisher

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Address : SUPHANBURI

Email : tangjai2554@hotmail.com

Contributor

Name : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Date

Created : 2014

Modified : 2557-10-15

Issued : 2557-09-11

Type

บทความ/Article

Format

application/pdf

Language

tha

Rights

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Rights Access :

# File name