การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช

Title การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
Creator

Name : วันดี วงศรัตนรักษ์

Subject

Keyword : การติดตามมผลผู้สำเร็จการศึกษา

Description

Abstract :
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผล ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ในด้านคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ได้แก่ ความสามารถทาง วิชาการ /การปฏิบัติงาน , ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน , ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจร รยาบรรณวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาพยาบาล ศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8 ที่จบ การศึกษาในปีการศึกษา 2550 จานวน 52 คน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของบัณฑิต จานวน 52 คน และผู้ร่วมงานของบัณฑิต จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษาครั้ งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งสร้างขึ้นโดยคณะทางานจากส่วนพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสอบถามความพึงพอใจด้านความสามารถ ทางวิชาการ /การปฏิบัติงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ ส่งผลต่อการทางาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพของบัณฑิต มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ ( Likert scale ) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีตัวแทนบัณฑิต แต่ละสถานที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานและรวบรวมแบบสอบถาม โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 1.1 บัณฑิตส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 98.08 และ ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ชุมชนจานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 67.30 1.2 ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 45-49 ปี จานวน 43 คน คิดเป็น ร้อยละ 82.69 ทั้งหมดเ ป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 100 และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลชุมชนจานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 67.30 1.3 ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30-34 ปี จานวน 59 คน คิดเป็นร้อย ละ 56.73 เพศ ทั้งหมด เป็นเพศห ญิง คิดเป็นร้อยละ 100 และ ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลชุมชนจานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 67.30 1.4. ความพึงพอใจด้านความสามารถทางวิชาการ /การปฏิบัติงานของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ ผู้ร่วมงาน พบว่า โดยค่าเฉลี่ยภาพรวม และทุกรายข้อ อยู่ในระดับมาก(X = 4.05, 3.99 และ 4.08 ) คือ การใช้กระบวนการการพยาบาลในการปฏิบัติงาน การพยาบาลที่ ครอบคลุม ๔ มิติทางการพยาบาล การใช้ทักษะการพยาบาลในการปฏิบัติงาน ความสามารถใน การบริหารจัดการ และความสามารถในการพัฒนางาน

Publisher

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

Address : ราชบุรี

Email : kwenraem1@hotmail.com

Contributor

Name : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
Role : ผู้ให้ทุนวิจัย

Date

Created : 2552

Modified : 2554-08-03

Issued : 2554-08-03

Type

งานวิจัย/Research report

Format

application/pdf

Language

tha

Rights

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

Rights Access :

# File name
1 แบบสอบถามความพึงพอใจ‡ของบัณฑิต.pdf ( 0.17 MB )
2 บทที่5.pdf ( 0.16 MB )
3 ปก.pdf ( 0.03 MB )
4 บทคัดย่อ.pdf ( 0.12 MB )
5 บทที่1.pdf ( 0.10 MB )
6 บทที่ 2.pdf ( 0.23 MB )
7 บทที่3.pdf ( 0.07 MB )
8 บทที่4.pdf ( 0.39 MB )
9 บทที่4.pdf ( 0.39 MB )
10 แบบสอบถาม.pdf ( 0.17 MB )