ความคิดเห็นของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Opinions of Students and Graduates for Educational Quality Assurance: A Case Study for Business Management Program, Majoring in Tourism Management, Sukhothai Thammathirat Open University
Title ความคิดเห็นของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Alternative : Opinions of Students and Graduates for Educational Quality Assurance: A Case Study for Business Management Program, Majoring in Tourism Management, Sukhothai Thammathirat Open University

Creator

Name : ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

Subject

Keyword : การจัดการการท่องเที่ยว
Keyword : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Keyword : การประกันคุณภาพ

Publisher

วิทยาลัยดุสิตธานี.ศูนย์วิทยบริการ

Address : กรุงเทพมหานคร

Email : library@dtc.ac.th

Contributor

Name : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Date

Created : 2551-07-01

Modified : 2553-09-16

Issued : 2553-07-27

Type

บทความ/Article

Format

application/pdf

Source

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2551) หน้า 1-19

Language

tha

Rights

วิทยาลัยดุสิตธานี

Rights Access :

# File name
1 chatchapon2.pdf ( 0.21 MB )