การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการอบแห้งข้าวเคลือบสมุนไพรเพื่อการประหยัดพลังงานและการรักษาคุณภาพโดยการดัดแปลงคุณสมบัติของอากาศอบแห้ง

Title การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการอบแห้งข้าวเคลือบสมุนไพรเพื่อการประหยัดพลังงานและการรักษาคุณภาพโดยการดัดแปลงคุณสมบัติของอากาศอบแห้ง
Creator

Name : ภานุมาตย์ พัฒโท

Subject

THSH: การอบแห้ง--วิจัย
Classification :.DDC: 664.0284
ThaSH: ข้าว -- การอบแห้ง -- วิจัย

Publisher

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ

Address : มหาสารคาม

Email : library@msu.ac.th

Contributor

Name : นเรศ มีโส
Role : ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
Name : ศิริธร ศิริอมรพรรณ
Role : กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

Date

Created : 2553

Modified : 2555-12-18

Issued : 2012-11-01

Type

วิทยานิพนธ์/Thesis

Format

application/pdf

Language

tha

Thesis

Degree Name : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

Level : ปริญญาโท

Descipline : วิศวกรรมเครื่องกล

Grantor : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

# File name
1 titlepage.pdf ( 0.08 MB )
2 content.pdf ( 0.12 MB )
3 chapter5.pdf ( 0.13 MB )
4 chapter4.pdf ( 0.25 MB )
5 chapter3.pdf ( 0.39 MB )
6 chapter2.pdf ( 1.50 MB )
7 chapter1.pdf ( 0.12 MB )
8 biodata.pdf ( 0.08 MB )
9 bibliography.pdf ( 0.18 MB )
10 appendix.pdf ( 0.17 MB )
11 acknowledgement.pdf ( 0.07 MB )
12 abstract.pdf ( 0.11 MB )