Search Result 1,954 Found

  • Filters
 
2
รายงานการวิจัยเรื่องศึกษาหาแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ของ 3 หมู่บ้าน ในจังหวัดกาฬสินธุ์
Malnutrition in 0-5 years old children of 3 villages in Kalasin Province : a problem solving model
งานวิจัย/Research report 2533
โดย : นึก ปัญญาสิงห์, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, ประไพพรรณ สุนทรไชยา, ธีระ รัฐถาวร, มณฑิรา เขียวยิ่ง
92
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front.pdf ( 0.04 MB)
2Acknowledgements.pdf ( 0.03 MB)
3Abstract.pdf ( 0.15 MB)
4Table of Contents.pdf ( 0.08 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.31 MB)
6Chapter 2.pdf ( 1.11 MB)
7Chapter 3.pdf ( 0.27 MB)
8Chapter 4.pdf ( 0.20 MB)
9Chapter 5.pdf ( 0.79 MB)
10Chapter 6.pdf ( 0.54 MB)
11Chapter 7.pdf ( 1.09 MB)
12Chapter 8.pdf ( 1.23 MB)
13Chapter 9.pdf ( 0.66 MB)
14References.pdf ( 0.59 MB)
15Appendices.pdf ( 0.27 MB)
3
แบบประเมินพัฒนาภาษาและการพูดในเด็กไทยอายุ 0-2 ปี
งานวิจัย/Research report 2548
โดย : ญจมาศ พระธานี, อมรรัตน์ พงศ์จรรยากุล , จิระพร ชะโน
92
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front.pdf ( 0.06 MB)
2Table of Contents.pdf ( 0.01 MB)
3Chapter.pdf ( 1.90 MB)
4References.pdf ( 0.13 MB)
5Appendices.pdf ( 0.54 MB)
4
รายงานผลการวิจัยโครงการที่ พ.8/01/2522 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสำรวจระดับความเข้มของเลือดและจำนวนเม็ดเลือดขาวในประชากร จังหวัดขอนแก่น
Hemogram of population in Khon Kaen
งานวิจัย/Research report 2522
โดย : ุณี จินตกานนท์ , ลักขณา เพียรพิจิตร, จุมพล มิตรชัย, ประพิมพร รัฐเขตต์
92
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front.pdf ( 0.04 MB)
2Acknowledgements.pdf ( 0.04 MB)
3Table of Contents.pdf ( 0.08 MB)
4Abstract.pdf ( 0.13 MB)
5Chapter.pdf ( 1.83 MB)
6References.pdf ( 0.16 MB)
5
รายงานการวิจัยพื้นฐาน (0401) เรื่องการศึกษาหาแนวทางในการควบคุมโรคเชื้อราที่เกิดกับใบของถั่วเหลืองโดยชีววิธี
Biological control approach of foliar fungal disease of soybean
งานวิจัย/Research report 2536
โดย : ศนี ปาจีนบูรวรรณ์ , รัฐกร กิตติธรรม , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
92
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front.pdf ( 0.03 MB)
2Abstract.pdf ( 0.07 MB)
3Table of Contents.pdf ( 0.01 MB)
4Chapter.pdf ( 0.40 MB)
5References.pdf ( 0.05 MB)
6
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยพื้นฐาน (0401) ประจำปีงบประมาณ 2540 การศึกษาผลของกาแลคโตแมนนานต่อการลดระดับของคอเลสเตอรอลในไก่ไข่ 1. ผลของกัวร์กัม
Studies on the effects of galactomannan on cholesterol lowering in layer. I the effects of guar gum
งานวิจัย/Research report 2530
โดย : ทักษ์ ศรีประย่า, สมพงษ์ ฉายพุทธ, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, เทอดศักดิ์ คำเหม็ง, ภาวดี ภักดี
92
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front.pdf ( 0.03 MB)
2Abstract.pdf ( 0.05 MB)
3Chapter.pdf ( 0.34 MB)
7
รายงานการวิจัยประยุกต์ (0402) เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนในการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช
Factors effecting the reduction cost of microbial insecticide production
งานวิจัย/Research report 2538
โดย : ีชา สิงหา, พิศาล ศิริธร, อุทัย เกตุนุติ, จิราพร โพธิ์งาม, ศิวิลัย สิริมังครารัตน์
92
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front.pdf ( 0.02 MB)
2Table of Contents.pdf ( 0.02 MB)
3Abstract.pdf ( 0.13 MB)
4Chapter.pdf ( 0.65 MB)
5References.pdf ( 0.06 MB)
11
คุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการปรึกษา
Counselor's characteristic according to Khon Kaen University freshman students' need to consult
งานวิจัย/Research report 2540
โดย : ิศรา ศรีสวัสดิ์ , กาญจนา ไชยพันธุ์
92
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front.pdf ( )
2Acknowledgements.pdf ( )
3Abstract.pdf ( )
4Table of Contents.pdf ( )
5Chapter 1.pdf ( )
6Chapter 2.pdf ( )
7Chapter 3.pdf ( )
8Chapter 4.pdf ( )
9Chapter 5.pdf ( )
10References.pdf ( )
11Appendices.pdf ( )
13
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการแผนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางที่ 1 : อุทยานแห่งชาติภูเวียง โบราณสถานโนนเมือง อุทยานแห่งชาติภูผาม่านและหมู่บ้านห้วยซ้อ
โครงการแผนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางที่ 1 : อุทยายนแห่งชาติภูเวียง โบราณสถานโนนเมือง อุทยานแห่งชาติภูผาม่านและหมู่บ้านห้วยซ้อ
งานวิจัย/Research report 2542
โดย : ยกาญจน์ เทียธิทรัพย์, บัณฑิต กนิษฐคนธ์, วรจันทร์ วัฒเนสก์, อานัติ วัฒเนสก์, รวี หาญเผชิญ
92
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front.pdf ( 0.16 MB)
2Abstract.pdf ( 0.10 MB)
3Table of Contents.pdf ( 0.17 MB)
4Chapter 1.pdf ( 0.24 MB)
5Chapter 2.pdf ( 0.71 MB)
6Chapter 3.pdf ( 4.85 MB)
7Chapter 4.pdf ( 1.53 MB)
8Chapter 5.pdf ( 3.85 MB)
9Chapter 6.pdf ( 2.98 MB)
10Chapter 7-p1-55.pdf ( 4.03 MB)
11Chapter 7-p56-87.pdf ( 2.91 MB)
12Chapter 8.pdf ( 1.41 MB)
13Chapter 9.pdf ( 0.07 MB)
14References.pdf ( 0.03 MB)
15Appendices.pdf ( 0.20 MB)
14
รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุฟอสฟอรัสและปูนโดโลไมท์ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุฟอสฟอรัสและปูนโดโลไมท์ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
งานวิจัย/Research report 2542
โดย : พฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ , สุรเดช พลเสน
92
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1073-r42-สุรเดช พลเสน-ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน.pdf ( )

Search within results