Search Result 8 Found

  • Filters
 
1
การศึกษาความพร้อมในการนำ CPFR มาใช้ของผู้จัดส่งสารเติมแต่งที่ใช้ผลิตเม็ดพลาสติก = A Study of Readiness in Collboration of Pkastic Pellets Additive Suppliers
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : ติคนธ์ วิเชียร, วารุณี มิลินทปัญญา
170
Abstract Research study’s main objective is to study of Readiness in Collaboration of Plastic Pellets Additive Suppliers. It was found that there are four factors influencing on the suppliers’ Readiness to use CPFR. The four factors are trust, technology, organization culture and executives’ support, consecutively. When we deeply studied the four factors, it was found that trust is based on the privacy of partners’ profile. Technology is based on the tool that makes the connection. Organization culture is based on the communication within organizations. Executives’ support is based on the intention to draw business plan, objective and goal. We also concluded that to successfully apply CPFR, they need to commit to the willingness to work together both for upstream and downstream industry. The commitment contributes through cooperation and then develops to collaboration. They also need to study in-dept process of CPFR and they can then adapt CPFR to their business appropriately. Finally, the power of collaboration in the supply chain business could increase the efficiency and competitive advantages of organizations to be ready for competing with global supply chains. Key words: CPFR / Additive / Plastic Pellet Industry / Supply Chain /Collaboration
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 2.55 MB)
2Chap 1.pdf ( 2.60 MB)
3Chap 2.pdf ( 2.99 MB)
4Chap 3.pdf ( 2.61 MB)
5Chap 4.pdf ( 2.85 MB)
6Chap 5.pdf ( 2.77 MB)
7App-bip.pdf ( 2.55 MB)
8App.pdf ( 2.60 MB)
9Vita.pdf ( 2.48 MB)
2
การบริหารจัดการการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง B105 และ ห้อง B106 มหาวิทยาลัยธนบุรี
งานวิจัย/Research report
โดย : ดล สิทธิเลิศ, สัมฤทธิ์ กาญจนมิตร
170
งานวิจัย “การบริหารจัดการการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง B105 และ ห้อง B106 ของมหาวิทยาลัยธนบุรี” นั้นได้มุ่งเน้นในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ทำการจัดตารางการซ่อมบำ รุงเพื่อให้การทำ งานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ ในการจัดตารางการซ่อมจะช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีอาการใช้งานไม่ได้น้อยลง และจะมีผลต่อ การซ่อมฉุกเฉินน้อยลงตามไปด้วย
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Research.pdf ( 0.21 MB)
3
การประเมินระดับความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Quality Management) ของโรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
งานวิจัย/Research report
โดย : ุรี เกื้อสกุล, ปราณี แจ่มสาคร, กิรณา พึ่งพงษ์, วลัยลักษณ์ ทองสอาด
170
Our society currently has changed rapidly, we inevitably develop and improve our organization to exist and compete in this altering environment, this competent organization is Total Quality Management which providesevery staff who works for the institute an equivalent opportunity to participate in the managerial administration. The purpose of this research was to study administrators, teachers and officers, and entrepreneurs’ opinion toward level of Total Quality Management.The sample consisted of one hundred sixty - six administrators, teachers, officers and entrepreneurs which selected by a purposive random sampling method during the academic year 2007.The result of this study indicated that the administrators, teachers and officers, and entrepreneurs’ opinion toward level of Total Quality Management were highly positive.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Research (1).pdf ( 0.25 MB)
4
การศึกษารูปแบบการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนในประเทศไทย
A study Format of furniture industry’s supply chain management in Thailand
งานวิจัย/Research report 2549
โดย : วารุณี มิลินทปัญญา
170
“A study Format of furniture industry’s supply chain management in Thailand” is survey research. Its purpose is to study the supply chain management of furniture industry classified by production types as well as of the industry as a whole. This research also compares the supply chain management of furniture industry having different production types by applying the SCOR (Supply- Chain Operations Reference) metrics and process from the SCOR model. In addition, the samples for this study are just selected from the Federation of Thai Industries’ members. Furthermore, the data analysis in this research employs both descriptive and quantitative methods. Keyword: SCOR Model /SCOR Process / SCOR Metrics / Furniture Industry /OEM / ODM / OBM / Supply Chain / logistics
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 2.53 MB)
2Chap 1.pdf ( 2.66 MB)
3Chap 2.pdf ( 2.94 MB)
4Chap 3.pdf ( 2.91 MB)
5Chap 4.pdf ( 2.78 MB)
6Chap 5.pdf ( 2.65 MB)
7App-bip.pdf ( 2.49 MB)
8App.pdf ( 2.58 MB)
9Vita.pdf ( 2.43 MB)
5
การป้องกันแรงดันเกินในระบบสื่อสารของรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
Lightning Protection for Communication System of State Railway
งานวิจัย/Research report 2547
โดย : โสภา แซ่เฮ้ง
170
The communication system of State Railway of Thailand consists of many overvoltage sensitive equipment such as electronics and integrated circuit (IC) devices. Although their system has already installed the overvoltage protection, the amount of communication equipment failures from lightning surges is still increasing due to the location of Thailand in tropical zone having high lightning flash density. This paper presents the failure statistic and lightning surge root analysis of the communication system of State Railway of Thailand. In addition, this paper also presents a guidance to improve the old protection system.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 2.50 MB)
2Chap 1.pdf ( 2.48 MB)
3Chap 2.pdf ( 3.41 MB)
4Chap 3.pdf ( 2.71 MB)
5Chap 4.pdf ( 2.98 MB)
6Chap 5.pdf ( 2.55 MB)
7Chap 6.pdf ( 2.51 MB)
8App-bip.pdf ( 2.42 MB)
9App 1.pdf ( 0.13 MB)
10App 2.pdf ( 2.60 MB)
11Vita.pdf ( 2.43 MB)
6
การพยากรณ์จำนวนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธนบุรี
Predicting the number of prospected students of Thonburi University
งานวิจัย/Research report
โดย : าวภา เมืองแก่น, ปณิธี พันธุ์สีดา, ศิริพร อนุวัตวิสิฐ
170
This purpose is to forecast system of the students of Thonburi university. There is useful all student of Thonburi university every year. Forecast system of students are devise into 3 parts such as: entrance, Fuzzy Logic and results of forecast performance. According to result it can be used for daily life. It brought forecast system 5 years ago. They can forecast the future of the present students as well as the future students.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Research (2).pdf ( 0.24 MB)
7
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักหอสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี
A Study of Student’ opinions with the service of Library and Information Center at Thonburi University
งานวิจัย/Research report
โดย : ลยา สุขพงษ์ไทย, ปนิตา ดีมานพ
170
The purposes of this study were to investigate and to compare students’ opinions on the services of Library and Information Center based on genders, programs and faculties. The samples of this study were four hundred undergraduate students. To collect data, the questionnaire was developed and employed as a survey instrument. Then, the data were analyzed by the percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test and one way analysis of variance. The study found that the rate of using the Library and Information Center services by most students was uncertain. Their main purpose was to conduct project research. Also, they spent between thirty minutes to one hour per time in the center. In addition, the students had the high levels of satisfaction toward the center’s environment, provided materials, staff and internet service. Nonetheless, the levels of students’ satisfaction in the number of restrooms as well as the number of computers were moderate. Finally, the finding showed that genders, programs and faculties did not significantly affect the differences among students’ opinions on the service of Library and Information Center.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstract.pdf ( 0.08 MB)
2chapter1.pdf ( 0.09 MB)
3chapter2.pdf ( 0.12 MB)
4chapter3.pdf ( 0.09 MB)
5chapter4.pdf ( 0.15 MB)
6chapter5.pdf ( 0.12 MB)
7content.pdf ( 0.09 MB)
8bibiography.pdf ( 0.09 MB)
8
เครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูงสวิตช์ด้วยแรงดันศูนย์ที่ปรับปรุงตัวประกอบกำลังด้านอินพุต
งานวิจัย/Research report 2547
โดย : จิรศักดิ์ ส่งบุญแก้ว
170
This research presents a high frequency electronic welder by using a principle of fullbridge series resonant converter. The control circuit can adjust a frequency in order to achieve the zero-voltage switching conditions. The inverter can control the energy transferred to the load. The series resonant circuit helps transferring energy to load in order to get the maximum energy. To obtain it, the switching frequency should be a resonant frequency or a little more than a resonant frequency. The operating frequency is between 90 and 110 kHz. The electronic welder has a 30-V, 60-120 A, 3 kW rated load, and can weld the iron thickness of 3 mm.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 2.48 MB)
2Chap 1.pdf ( 2.44 MB)
3Chap 2.pdf ( 3.11 MB)
4Chap 3.pdf ( 2.60 MB)
5Chap 4.pdf ( 2.72 MB)
6Chap 5.pdf ( 2.45 MB)
7App-bip.pdf ( 4.80 MB)
8Vita.pdf ( 2.50 MB)

Search within results