Search Result 125 Found

  • Filters
 
2
ชื่อเรื่องงานวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทางด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากการสอนที่ใช้แบบฝึกหัดมีเกมประกอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 โรงเรียนราชดำริ
งานวิจัย/Research report 2552
โดย : ศุภรานันท์ เพียสีนุย
31
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1pok.pdf ( 0.04 MB)
2table.pdf ( 0.05 MB)
3Acknowledgement.pdf ( 0.02 MB)
4Abstarcts.pdf ( 0.03 MB)
5ch-1.pdf ( 0.15 MB)
6ch-2.pdf ( 0.33 MB)
7ch-3.pdf ( 0.14 MB)
8ch-4.pdf ( 0.12 MB)
9ch-5.pdf ( 0.06 MB)
10Bibliography.pdf ( 0.05 MB)
11Appendix.pdf ( 3.36 MB)
4
ทัศนคติในการเลือกบริษัทหรือหน่วยงานเข้าฝึกงานของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : ิศรา หอธรรมรัตน์, สุจิตตา โกษาจันทร์, อุษณี สนน้อย
31
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1pok.pdf ( 0.03 MB)
2table.pdf ( 0.04 MB)
3Acknowledgement.pdf ( 0.01 MB)
4Abstarcts.pdf ( 0.05 MB)
5ch-1.pdf ( 0.06 MB)
6ch-2.pdf ( 0.56 MB)
7ch-3.pdf ( 0.07 MB)
8ch-4.pdf ( 0.21 MB)
9ch-5.pdf ( 0.14 MB)
10Bibliography.pdf ( 0.04 MB)
11Appendix.pdf ( 0.94 MB)
6
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
งานวิจัย/Research report 2552
โดย : อุ่นเรือน ดงสิงห์
31
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1pok.pdf ( 0.02 MB)
2table.pdf ( 0.03 MB)
3Acknowledgement.pdf ( 0.03 MB)
4abstarcts.pdf ( 0.02 MB)
5ch-1.pdf ( 0.09 MB)
6ch-2.pdf ( 0.53 MB)
7ch-3.pdf ( 0.11 MB)
8ch-4.pdf ( 0.24 MB)
9ch-5.pdf ( 0.10 MB)
10bibliography.pdf ( 0.06 MB)
11appendix.pdf ( 0.11 MB)
7
รายงานการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 1 โดยใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำเร็จรูปเทลมีมอร์ (TeLL me More) ประกอบการเรียน
The academic achievement of TeLL me More software program as a classroom supplement in english writing I
งานวิจัย/Research report 2552
โดย : จันทรวรรณ สำราญสำรวจกิจ
31
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1pok.pdf ( 0.03 MB)
2abstract.pdf ( 0.10 MB)
3contents.pdf ( 0.06 MB)
4ch 1.pdf ( 0.26 MB)
5ch 2.pdf ( 0.46 MB)
6ch 3.pdf ( 0.57 MB)
7ch 4.pdf ( 0.30 MB)
8ch 5.pdf ( 0.19 MB)
9bibliography.pdf ( 0.06 MB)
10appendix.pdf ( 3.27 MB)
8
วิจัยในชั้นเรียนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD
งานวิจัย/Research report 2552
โดย : แก้วตา ศรีจันทร์
31
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1pok.pdf ( 0.05 MB)
2table.pdf ( 0.04 MB)
3Acknowledgement.pdf ( 0.02 MB)
4Abstarcts.pdf ( 0.03 MB)
5ch-1.pdf ( 0.26 MB)
6ch-2.pdf ( 1.19 MB)
7ch-3.pdf ( 0.14 MB)
8ch-4.pdf ( 0.08 MB)
9ch-5.pdf ( 0.37 MB)
10Bibliography.pdf ( 0.08 MB)
11Appendix.pdf ( 0.82 MB)
11
วิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
งานวิจัย/Research report 2552
โดย : วัชรพงษ์ การพึ่งตน
31
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1pok.pdf ( 0.04 MB)
2table.pdf ( 0.04 MB)
3Acknowledgement.pdf ( 0.03 MB)
4Preface.pdf ( 0.03 MB)
5Abstarcts.pdf ( 0.06 MB)
6ch-1.pdf ( 0.13 MB)
7ch-2.pdf ( 0.42 MB)
8ch-3.pdf ( 0.04 MB)
9ch-4.pdf ( 0.36 MB)
10ch-5.pdf ( 0.06 MB)
11Bibliography.pdf ( 0.07 MB)
12Appendix.pdf ( 0.90 MB)
15
ความคิดเห็นที่มีต่อการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
งานวิจัย/Research report 2549
โดย : ฐเวช ปิ๊บกลาง, ณัฐวรท สลิลปราโมทย์, สุธาทิพย์ อินสุตา, วราภรณ์ คงนุ้ย, วริษา พิทยาวิรุฬห์, วราทิพย์ อินธิเดช, ศศินิภา แก้วแสง, รัชฎา ผาสุข, สุจินดา ตู้ดำ, เพียงพิศ สีบุญ, อริสา มนต์ไพรวัลย์
31
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1pok.pdf ( 0.03 MB)
2table.pdf ( 0.03 MB)
3Preface.pdf ( 0.01 MB)
4Abstarcts.pdf ( 0.03 MB)
5ch-1.pdf ( 0.06 MB)
6ch-2.pdf ( 0.57 MB)
7ch-3.pdf ( 0.05 MB)
8ch-4.pdf ( 0.20 MB)
9ch-5.pdf ( 0.08 MB)
10Bibliography.pdf ( 0.02 MB)
11Appendix.pdf ( 0.19 MB)

Search within results