Search Result 7 Found

  • Filters
 
1
การประเมินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2544-2548
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : ้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี แพ่งกุล, รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์ มหาศรานนท์, พรศืริ กองนวล
26
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstarct.pdf ( 0.38 MB)
2acknowledgements.pdf ( 0.20 MB)
3appendix.pdf ( 0.37 MB)
4bib.pdf ( 0.16 MB)
5Table of contents.pdf ( 0.63 MB)
6Title.pdf ( 0.15 MB)
7Unit 1.pdf ( 0.83 MB)
8Unit 2.pdf ( 2.77 MB)
9Unit 3.pdf ( 0.48 MB)
10Unit 4-1.pdf ( 3.21 MB)
11Unit 4-2.pdf ( 4.93 MB)
12Unit 4.pdf ( 3.93 MB)
13Unit 5.pdf ( 3.43 MB)
2
ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
Faciltating factors and restrainig factors tow ards the implementation of buddhist comopass school in bangkok educational service area offices 3
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : นงเยาว์ อุทุมพร
26
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstarct.pdf ( 0.31 MB)
2acknowledgements.pdf ( 0.10 MB)
3appendix 1.pdf ( 2.34 MB)
4appendix.pdf ( 0.15 MB)
5bib.pdf ( 0.61 MB)
6Table of contents.pdf ( 0.99 MB)
7Title.pdf ( 0.14 MB)
8Unit 1.pdf ( 1.16 MB)
9Unit 2.pdf ( 3.46 MB)
10Unit 3.pdf ( 0.51 MB)
11Unit 4-1.pdf ( 2.98 MB)
12Unit 4-2.pdf ( 3.01 MB)
13Unit 4.pdf ( 2.87 MB)
14Unit 5.pdf ( 2.38 MB)
3
ศาสนศิลป์ของศาสนสถานริมฝั่งน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนธนบุรี
Religious Arts of Sites on the Riverine : A Thonburi Community Case Study
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : ้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ มาตังคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี สันต์ธนะวาณิช, อาจารย์ภัสสร ด้วงสุวรรณ, อาจารย์สุนันทา โชติกเสถียร
26
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstarct.pdf ( 0.39 MB)
2acknowledgements.pdf ( 0.20 MB)
3appendix 1.pdf ( 0.76 MB)
4appendix 2.pdf ( 0.76 MB)
5appendix 3.pdf ( 0.25 MB)
6appendix.pdf ( 1.56 MB)
7bib.pdf ( 1.02 MB)
8Table of contents.pdf ( 1.04 MB)
9Title.pdf ( 0.14 MB)
10Unit 1.pdf ( 0.80 MB)
11Unit 2-1.pdf ( 4.23 MB)
12Unit 2-2.pdf ( 4.11 MB)
13Unit 2-3.pdf ( 3.92 MB)
14Unit 2-4.pdf ( 4.03 MB)
15Unit 2-5.pdf ( 3.68 MB)
16Unit 2.pdf ( 4.07 MB)
17Unit 3.pdf ( 1.41 MB)
18Unit 4-1.pdf ( 4.21 MB)
19Unit 4-2.pdf ( 4.01 MB)
20Unit 4-3.pdf ( 3.68 MB)
21Unit 4-4.pdf ( 3.59 MB)
22Unit 4-5.pdf ( 4.38 MB)
23Unit 4.pdf ( 4.09 MB)
24Unit 5.pdf ( 3.30 MB)
4
การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน : กรณีศึกษาชุมชนในเขตธนบุรี
งานวิจัย/Research report 2548
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรไร ไพรวรรณ์
26
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstarct.pdf ( 0.32 MB)
2acknowledgements.pdf ( 0.13 MB)
3appendix 1.pdf ( 0.73 MB)
4appendix.pdf ( 1.29 MB)
5bib.pdf ( 0.70 MB)
6Table of contents.pdf ( 0.41 MB)
7Title.pdf ( 0.09 MB)
8Unit 1.pdf ( 0.73 MB)
9Unit 2-1.pdf ( 3.34 MB)
10Unit 2.pdf ( 4.12 MB)
11Unit 3.pdf ( 0.38 MB)
12Unit 4-1.pdf ( 4.40 MB)
13Unit 4.pdf ( 4.43 MB)
14Unit 5.pdf ( 1.12 MB)
5
รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการทางวิชาการ กรณีศึกษา : โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
The Development of Living the Library for setting up a Network and Providing an Academic Service : A Case Study of Secondary Schools in Bangkok
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์ และคนอื่นๆ
26
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการทางวิชาการ กรณีศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร” นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการใช้บริการเครือข่ายข้อมูลทางวิชาการของโรงเรียนในเขตธนบุรีและเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แก่ โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนสตรีวัดระฆังและโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และเพื่อพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต โดยให้มีเครือข่ายบริการข้อมูล ข่าวสารทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หรือ PAR (Participatory Action Research) เป็นหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง มีผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ บรรณารักษ์ และนักเรียน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนสายวิทย์-คณิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของทั้ง 4 โรงเรียน มีความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลทางวิชาการ อยู่ในระดับดี ข้อมูลที่ให้บริการทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งเป็น เว็บไซต์แม่ข่ายไปยังเว็บไซต์ห้องสมุดของโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง นักเรียนกลุ่มดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตรงกับความต้องการ มีความถูกต้อง มีความหลากหลาย และมีความสะดวกง่ายต่อ การใช้งาน เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1abstract.pdf ( 0.07 MB)
2bibliography.pdf ( 0.06 MB)
3contents1.pdf ( 0.25 MB)
4contents2.pdf ( 1.07 MB)
5contents3.pdf ( 0.79 MB)
6contents4.pdf ( 0.05 MB)
7contents5.pdf ( 0.32 MB)
8contents6.pdf ( 0.06 MB)
9index1.pdf ( 0.09 MB)
10index2.pdf ( 0.06 MB)
11index3.pdf ( 0.07 MB)
12pagebook.pdf ( 0.19 MB)
13title.pdf ( 0.06 MB)
14Unit2.pdf ( 0.32 MB)
15Unit1.pdf ( 0.08 MB)
16Unit3.pdf ( 0.08 MB)
17Unit4.pdf ( 0.55 MB)
18Unit5.pdf ( 0.09 MB)
6
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดิน และสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม
The Biodiversity of Marline Benthos and Coastral Animals on the Seashore of Pra Samut Chedi Amphur, Samut Prakan Province for Genetic Conservation
งานวิจัย/Research report 2549
โดย : จารย์ปัทมา เหล่านิพนธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขศรี เปี่ยมศุภทรัพย์, รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์ มหาศรานนท์
26
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstarct.pdf ( 0.33 MB)
2acknowledgements.pdf ( 0.14 MB)
3appendix 1.pdf ( 1.20 MB)
4appendix 2.pdf ( 0.43 MB)
5appendix 3.pdf ( 0.08 MB)
6appendix.pdf ( 3.03 MB)
7bib.pdf ( 0.87 MB)
8Table of contents.pdf ( 0.38 MB)
9Title.pdf ( 0.15 MB)
10Unit 1.pdf ( 0.37 MB)
11Unit 2.pdf ( 2.16 MB)
12Unit 3.pdf ( 0.68 MB)
13Unit 4.pdf ( 2.61 MB)
14Unit 5.pdf ( 0.77 MB)
7
การสืบทอดภูมิปัญญาพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจจิมา สวัสดิชีวิน
26
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstarct.pdf ( 0.52 MB)
2acknowledgements.pdf ( 0.14 MB)
3appendix 1.pdf ( 0.14 MB)
4appendix 2.pdf ( 4.04 MB)
5appendix 3.pdf ( 0.73 MB)
6appendix.pdf ( 0.18 MB)
7bib.pdf ( 0.48 MB)
8Table of contents.pdf ( 0.30 MB)
9Title.pdf ( 0.13 MB)
10Unit 1.pdf ( 0.87 MB)
11Unit 2-1.pdf ( 2.32 MB)
12Unit 2.pdf ( 2.87 MB)
13Unit 3.pdf ( 0.28 MB)
14Unit 4.pdf ( 2.44 MB)
15Unit 5.pdf ( 2.12 MB)

Search within results