Search Result 6 Found

  • Filters
 
1
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2546-2547
งานวิจัย/Research report
โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
6
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1R52-17-tpg.pdf ( 0.60 MB)
2R52-17-abs.pdf ( 0.18 MB)
3R52-17-con.pdf ( 0.17 MB)
4R52-17-ch1.pdf ( 0.18 MB)
5R52-17-ch2.pdf ( 0.34 MB)
6R52-17-ch3.pdf ( 0.17 MB)
7R52-17-ch4.pdf ( 1.13 MB)
8R52-17-ch5.pdf ( 0.50 MB)
9R52-17-bib.pdf ( 0.15 MB)
10R52-17-app.pdf ( 0.28 MB)
2
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2550
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1R52-34-tpg.pdf ( 0.28 MB)
2R52-34-abs.pdf ( 0.32 MB)
3R52-34-con.pdf ( 0.31 MB)
4R52-34-ch1.pdf ( 0.27 MB)
5R52-34-ch2.pdf ( 0.41 MB)
6R52-34-ch3.pdf ( 0.31 MB)
7R52-34-ch4.pdf ( 1.08 MB)
8R52-34-ch5.pdf ( 0.49 MB)
9R52-34-bib.pdf ( 0.25 MB)
10R52-34-app.pdf ( 0.39 MB)
3
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ปีการศึกษา 2551
งานวิจัย/Research report 2552
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. สถาบันวิจัยและพัฒนา.
6
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1R53_63_Tpg.pdf ( 0.43 MB)
2R53_63_Abs.pdf ( 0.47 MB)
3R53_63_Con.pdf ( 0.50 MB)
4R53_63_Ch1.pdf ( 0.48 MB)
5R53_63_Ch2.pdf ( 0.65 MB)
6R53_63_Ch3.pdf ( 0.47 MB)
7R53_63_Ch5.pdf ( 0.57 MB)
8R53_63_Bib.pdf ( 0.47 MB)
9R53_63_App.pdf ( 0.52 MB)
4
ระบบสารสนเทศรายงานผลการเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ
งานวิจัย/Research report 2549
โดย : พนธ์ พนาวงศ์, ถิรภัทร มีสำราญ
6
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1R37_358.pdf ( 2.30 MB)

Search within results