Search Result 2 Found

  • Filters
 
1
ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รายงานการวิจัย ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : จิตรี ภู่ตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การศึกษาวิจัย เรื่อง ?ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์? มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสิ่งทอ 2) เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาสาขาวิชาสิ่งทอในอนาคตโดยศึกษาจาก ประชากร ประกอบด้วยนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2548 จำนวน 82 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ สภาพปัจจุบันในด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนในด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนในด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและด้านห้องปฏิบัติการ และวัสดุ-อุปกรณ์ มีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสิ่งทอนักศึกษาส่วนใหญ่มีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน สำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่าระดับความคิดเห็นว่าหลักสูตรดีอยู่แล้ว แต่อยากให้เพิ่มด้านการออกแบบ ด้านภาษาอังกฤษและด้านคอมพิวเตอร์ ให้มากกว่านี้ ส่วนผู้สอนนั้น นักศึกษามีความคิดเห็นว่า อาจารย์ส่วนใหญ่สอนดี ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึง และควรให้นักศึกษามีการแสดงออกมากกว่านี้ ส่วนในด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาส่วนใหญ่อยากให้เพิ่มเวลาในรายวิชาปฏิบัติ ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายและควรพานักศึกษาดูงานให้ตรงกับรายวิชาในแต่ละรายวิชา และสำหรับในด้านห้องปฏิบัติการและวัสดุ-อุปกรณ์ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะคือ ห้องปฏิบัติการคือมีพื้นที่กว้างกว่านี้ ควรมีห้องคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาไว้เพื่อฝึกทักษะในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบ และควรมีห้องปฏิบัติการครบทุกรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีอกาสที่จะมาฝึกปฏิบัติงานนอกเวลาได้
2
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Energy conservation behavior of staffs and students at Buriram Rajabhat University
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : ธีรารัตน์ จีระมะกร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานของบุคลากรและนักศึกษา 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และช่วงอายุกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคณะที่นักศึกษาสังกัด กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตัวอย่างในการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 362 คน กลุ่ม 2 บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 217 คน ผลการศึกษามีดังนี้ พฤติกรรมการประหยัดพลังงานของบุคลากรและนักศึกษา ด้านการใช้นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นประจำร้อยละ 36.7 % นักศึกษามีพฤติกรรมการปฏิบัติบ้างเป็นบางครั้งร้อยละ 39.9 % ด้านการใช้น้ำ ไฟฟ้า ลิฟต์ บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นประจำร้อยละ 36.4 % นักศึกษามีพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 35.5 % ด้านการใช้กระดาษ ขยะ บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นประจำร้อยละ 42.4 % นักศึกษามีพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 39 % เพศของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน และช่วงอายุของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะที่นักศึกษาสังกัดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Search within results