Search Result 5 Found

  • Filters
 
1
ความคิดเห็นของบัณฑิตภาคปกติที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2546 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันราชภัฏลำปาง
งานวิจัย/Research report 2547
โดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตภาคปกติที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2546 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันราชภัฏลำปาง ในประเด็นเรื่องความเหมาะสมในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะของบัณฑิต สภาพการมีงานทำและความต้องการศึกษาต่อของบัณฑิต ประชากรมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546 จำนวน 2,187 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตภาคปกติที่สำเร็จการศึกาประจำปีการศึกษา 2546 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันราชภัฏลำปาง สร้างและพัฒนาโดยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เก็บข้อมุลจากบัณฑิตภาคปกติที่เข้ารับการปัจฉิมนิเทสเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547 ได้แบบสำรวจที่สมบูรณืและสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ จำนวน 1,753 ฉบับ คิดเป้นร้อยละ 89.47 ของจำนวนบัณฑิตภาคปกติที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2546 ทั้งหมดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS หาค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยในภาพรวมจากบัณฑิตภาคปกติทั้งหมดพบว่า 1. บัณฑิตมีความคิดเห็นว่าตนมีคุรลักษณะต่าง ๆ 3 อันดับแรกคือ ความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การทำงาน และมีความเสียสละอุทิศตนในการทำงานส่วนใน 3 อันดับท้ายคือ ความรู้ความสามารถและทัษะในสาขาที่เรียน มีความเป็นผู้นำและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำเนินการจัดการเยนการสอนของคณาจารย์ 3 อันดับแรกที่บัณฑิตเห็นว่าเหมาะสมมากคือ การที่อจารย์ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวการเรีนรู้แก่นักศึกษาตลอดรายวิชาอย่างชัดเจน การให้นักศึกษามีโอกาสเสนอผลางานที่ศึกษาค้นคว้และการส่งเสริมเตรียมความพรอมให้กับนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่วน 3 อันดับท้ายคือ การให้นักศึกาประเมินผลการสอนของอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ การนำผลการประเมินผลการสอนที่ได้รับจากนักศึกษาไปปรับปรุงการสอนและการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพของอุปกรณืการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย 3 อันดับแรกที่บัณฑิตเห็นว่าเหมาะสมมาก คื อบรรยากาศโดยทั่วไปในมหาวิทยาลัยเงียบสงบ อากาศถ่ายเทสะดวก เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า ความทันสมัยของระบบสืบค้นฐานข้อมูลที่บริการแก่นักศึกษาและความเหมาะสมของตำราเรียน วารสารทางวิชาการ ส่วน 3 อันดับท้ย คือ ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรีนการสอนในห้องเรียน ความสะอาดของร้านค้าและความหลากหลายของอาหารที่จำหน่ายในโรงเรียอาหารของมหาวิทยาลัย 4. บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สำเร็จสาขาศิลปศาสตร์และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี บัณฑิตส่วนใหญ่ยังไม่มีงานทำ ร้อยละ 92.24 บัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีงานทำมากที่สุด ร้อยละ 9.41 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีงานทำมากกว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หน่วยงานที่บัณฑิตทำงาน คือ หน่วยงานเอกงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนยังต่ำกว่าวุฒิการศึกษา คือ น้อยกว่า 6,000 บาท ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มีส่วนทำให้ได้งานทำ มีบัณฑิตจำนวนเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1intro.pdf ( 0.20 MB)
2chapter1.pdf ( 0.11 MB)
3chapter2.pdf ( 0.22 MB)
4chapter3.pdf ( 0.07 MB)
5chapter4.pdf ( 0.56 MB)
6chapter5.pdf ( 0.25 MB)
7bibli.pdf ( 0.17 MB)
2
การประเมินค่าของซีโอไลต์ไฮดรอกซีโซดาไลต์และซีโอไลต์เอ็กซ์จากดินขาวลำปางในฐานะที่เป็นปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยอย่างช้า ๆ ของแอมโมเนียมไอออน
Evaluation of Zeolite Hyfroxysodalite and Na-X from Lampang kaolin as a controlled slow-release fertilizer for Ammonium Ion
งานวิจัย/Research report 2548
โดย : อภิรักษ์ ชัยเสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ซีโอไลต์ไฮดรอกซีโซดาไลต์และซีโอไลต์เอกซ์จากดินขาวลำปางเพื่อการดูดซับและปลดปล่อยแอมโมเนียมไอออน พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ไฮดรอกซีดซดาไลต์คือ ใช้ดินขาวดิบ 2 กรัม โซเดียมไฮดรอกไซต์ 20 เปอร์เซ็นต์จำนวน 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรและอะลูมินา 2 กรัม ใส่สารทั้งหมดลงไปในเครื่องย่อยสลายสารตัวอย่างโดยใช้อุณหภูมิการสังเคราะห์ที่ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 54 ชั่วโมง ส่วนสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซีโอไลต์เอกซ์คือ ใช้ดินขาวล้างจำนวน 2 กรัม โซเดียมไฮดรอกไซต์ 15 เปอร์เซ็นต์ 9.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร โซเดียมซิลิเกต 5 เปอร์เซ้ฯต์ 0.5 ลูกบาศก์เซ็นติเมตรใส่สารทั้งหมดลงไปในขวดโพลิเอทิลีนปิดด้วยฝาและนำไปให้ความร้อน โดยอ่างน้ำร้อนที่ควบคุมอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน โดยเขย่าตลอดเวลา แล้วนำไปใส่ใสตู้อบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 32 ชั่วโมง จากนั้นนำมาศึกษาการดูดซับและการปลดปล่อยแอมโมเนีมไอออนพบว่าซีโอไลต์ไฮดรอกซีโซดาไลต์มีอัตราการปลดปล่อยที่ลดลงจนเกือบจะคลที่คือ 12.2500, 63000, 6.0900, 9.3750, 8.3300, 6.2700, 6.5550, 4.9500, 4.0500 ล 3.8750, 3.8750, 4.1450, 3.9650, 3.6050 และ 3.7250 ppm ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มเช่นเดียวกับการปลดปล่อยซัลเฟตไอออน ซึ่งมีอัตราการปลดปล่อยที่ลดลงเรื่อย ๆ จนเกือบจะคลที่ คือ 950000.0, 441660.0, 379166.6, 287500.0,408166.6, 320833.3, 108333.3, 33333.3, 16666.6, 25000.0, 4166.6, 8330.0, 125000.0, 4166.60 และ 12500.0 ppm ตามลำดับ ส่วนการดูดซับและการปลดปล่อยแอมโมเนียมไอออนของซีโอไลต์เอกซ์พบว่ามีอัตราการปลดปล่อยที่ลดลงจนเกือบจะคงที่คือ 322.4910, 175.0728, 226156, 21.7584, 20.9559, 20.7665, 20.6419, 20.2582, 20.3429 และ 20.3379 ppm ตามลำดับ ส่วนซัลเฟตไอออนมีแนวโน้มการปลดปล่อยมีอัตราการปลดปล่อยที่ลดลงเรื่อย ๆ จนเกือบจะคงที่คือ 833333.3300, 714583.3300, 137500.0000, 122916.6700, 112500.0000, 106250.0000, 102083.3300, 90833.3300, 101666.6700 และ 85833.3300 ppm ตามลำดับ สมบัติเหล่านี้สามารถที่จะนำมาผลิตและประยุกต์ใช้เป็นซีโอไลต์ ไฮดรอกซีโซดาไลต์แอมโมเนียมและซีโอไลต์เอกซ์แอมโมเนียมในการเป็นปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1intro.pdf ( 0.20 MB)
2chapter1.pdf ( 0.91 MB)
3chapter2.pdf ( 0.24 MB)
4chapter3.pdf ( 0.42 MB)
5chapter4.pdf ( 0.12 MB)
6bibli.pdf ( 0.34 MB)
3
แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดลำปางที่มีต่อภาวะการครองชีพและเศรษฐกิจของประเทศ
งานวิจัย/Research report 2547
โดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1intro.pdf ( 0.10 MB)
2chapter.pdf ( 0.30 MB)
3bibli.pdf ( 0.12 MB)
4
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พึงประสงค์
งานวิจัย/Research report 2548
โดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พึงประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พึงประสงค์ ตวามความคิดเห็นของหน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทำงานด้วย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,500 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผุ้ใช้บัณฑิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เก็บข้อมูลระหว่างเดือน กรกฎาคม 2547 - มกราคม 2548 แบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ จำนวนทั้งสิ้น 251 ชุด คิดเป็นร้อยละ 16.73 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและคุณลักษณะมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พึงประสงค์ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.5 เห็นว่าบัณฑิตทำงานตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา เมื่อมีการรับบัณฑิตเข้าไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีการฝึกอบรมให้ ในภาพรวมความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(X=3.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านคือ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (x=3.67) ด้านทักษะการปฏบัติงานและความสามารถพิเศษ (X=3.63) และด้านบุคลิกภาพและด้านบุคลิกภาพและทัศนคติ (X=4.07) คุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พึงประสงค์ของผู้บัณฑิตพบว่า อันดับที่ 1 คือ บัณฑิตต้องมีความรู้ในวิชาชีพเฉพาะสาขาเป็นอย่างดี (คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น) อันดับที่ 2 คือ บัณฑิตมีความซื่อสัตย์ตรงเวลา แสดงออกถึงความรับผิดชอบ อันดับที่ 3 คือ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ ทัศนคติที่ดีต่อสถานประกอบการ อันดับที่ 4 และ 5 คือ มีความอดทนสู้งาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อันดับที่ 6 คือ ความสามารถพิเศษอื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน ขับรถยนต์ได้ มีความอดทนสู้งาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อันดับสุดท้ายที่ต้องการคือบัณฑิตมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1intro.pdf ( 0.15 MB)
2chapter1.pdf ( 0.09 MB)
3chapter2.pdf ( 0.31 MB)
4chapter3.pdf ( 0.08 MB)
5chapter4.pdf ( 0.53 MB)
6chapter5.pdf ( 0.12 MB)
7bibli.pdf ( 0.17 MB)
5
ความคาดหวังและความต้องการของกำลังคนของหน่วยงานในจังหวัดลำปางและลำพูน
งานวิจัย/Research report 2548
โดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1intro.pdf ( 0.15 MB)
2chapter.pdf ( 0.39 MB)
3bibli.pdf ( 0.16 MB)

Search within results