Search Result 4 Found

  • Filters
 
1
สภาพการปฏิบัติงานและปัญหาในการพัฒนาครูพลศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน : รายงานการวิจัย
Condition and problems affecting the development physical education teacher under by Authority of tha Basic Education Committee at Chiang Mai and Mae Hong Son
งานวิจัย/Research report 2549
โดย : ิสิทธิ์ ชัยมัง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
"การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อที่จะศึกษาการปฏิบัติงานและปัญหาในการพัฒนาครูพลศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารและครูพลศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2546-2547 โดยแบ่งออกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 428โรง โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 152 โรง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 51 โรง ซึ่งรวมทั้งหมดจำนวน 685 โรงเรียน โดยแยกเป็นผู้บริหาร 685 คน และครูพลศึกษาจำนวน 1,370 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย( Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแล้วนำมาวิเคราะห์ เพื่อแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ไค- สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาครูพลศึกษา ของผู้บริหารและครูพลศึกษา ด้านการปฐมนิเทศ และด้านการสัมมนาทางวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาในการพัฒนาครูพลศึกษา ด้านการปฐมนิเทศ,ด้านการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ,ด้านการสัมมนาทางวิชาการ,ด้านการศึกษาดูงานแลสังเกตวิธีการทำงานและด้านการขาดแคลนครูพลศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1TP267238.pdf ( 0.63 MB)
2AB267238.pdf ( 0.50 MB)
3CT267238.pdf ( 1.34 MB)
4C1267238.pdf ( 2.84 MB)
5C2.1267238.pdf ( 6.36 MB)
6C3267238.pdf ( 0.79 MB)
7new C4.1.pdf ( 0.47 MB)
2
การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกระบวนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : รายงานการวิจัย
Development of coputer program for students the physical fitness testing process of Chiang Mai Rajabhat University
งานวิจัย/Research report 2549
โดย : อภิสิทธิ์ ชัยมัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
"การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกระบวนการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาภาคปกติ เพศชายและเพศหญิง ชั้นปี 1-4 ประจำปีการศึกษา 2548 ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีอายุตั้งแต่ 17-25 ปี ซึ่งทำการสุ่มมาชั้นปีละ 10% รวมจำนวน 1,600 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบชั้น (Proportional Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามสุขภาพทั่วไปและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 1. ด้านสถานภาพทั่วไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว มีการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา 3 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที ด้านความคิดเห็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าตนเองมีสมรรถภาพทางกายดี การออกำลังกายเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิต เวลาที่ใช้ในการออกกำลังกายควรอยู่ระหว่าง 30-60 นาที, 3-5 วันต่อสัปดาห์ ส่วนในด้านการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายในรอบ 3 เดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการบาดเจ็บหลังการออกกำลังกาย 2. ด้านขนาดร่างกายและสมรรถภาพทางกาย 2.1 ขนาดร่างกาย ด้านน้ำหนักตัว ขนาดรอบเอว ขนาดรอบสะโพก มีค่าเฉลี่ยน้อยในช่วง 17-19 ปี จากนั้นค่าเฉลี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามช่วงอายุที่มากขึ้น 2.2 สมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัว มีค่าเฉลี่ยมารกที่สุดในช่วงอายุ 17-19 ปี สมรรถภาพด้านความแข็งแรงอดทอนของกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในช่วงอายุ 20-22 ปี จากนั้นค่าเฉลี่ยจะลดลงเรื่อยๆ ตามช่วงอายุมีมากขึ้น ส่วนสมรรถภาพด้านความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือด เพศชายมีค่าเฉลี่ยชีพจรหลังการทดสอบก้าวขึ้น-ลง ใกล้เคียงกันในแต่ละช่วงอายุส่วนเพศหญิงมีแนวโน้มของค่าเฉลี่ยลดลงเรื่อย ๆ ตามช่วงอายุที่มากขึ้น
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1TP 279463.pdf ( 0.04 MB)
2AB 279463.pdf ( 0.12 MB)
3CT 279463.pdf ( 0.25 MB)
4C1 279463.pdf ( 0.25 MB)
5C2.1 279463.pdf ( 0.73 MB)
6C2.2 279463.pdf ( 0.65 MB)
7C3 279463.pdf ( 0.13 MB)
8C4.1 279463.pdf ( 0.40 MB)
9C4.2 279463.pdf ( 0.40 MB)
10C5 279463.pdf ( 0.98 MB)
11BI 279463.pdf ( 0.18 MB)
12AP.1 279463.pdf ( 0.26 MB)
13AP.2 279463.pdf ( 0.34 MB)
3
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่สา : งานวิจัย
งานวิจัย/Research report 2549
โดย : ญจนา สุระ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
"การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต แม่สา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตแม่สา ประชาการในการศึกษา คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่ต้องเรียน ณ วิทยาเขตแม่สา ทั้งภาคปกติและภาคกศ.ปช.( เสาร์ อาทิตย์ ) และกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 360 คน แบบการวิจัยที่ใช้คือ Mixed Methodology ประกอบไปด้วย การสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มตามความเหมาะสม การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตแม่สา ใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการพบว่า นักศึกษามีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง รองลงมาคือ ภูมิลำเนาในเขตอำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย และอำเภอสารภี ที่เหลืออาศัยอยู่กระจายตามอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 18-20ปี อายุเฉลี่ยของนักศึกษาคือ 20.76 ปี นักศึกษา กศ.ปช.ส่วนมากมีอายุในช่วง 26-30ปี อายุเฉลี่ยของนักศึกษาคือ 29.94ปี และอายุเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมดคือ 24.13ปี นักศึกษาส่วนมากใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง รองลงมาคือใช้รถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยาน นักศึกษาใช้บริการรถโดยสารประจำทางที่ทางคณะจัดให้น้อยมาก ส่วนนักศึกษากศ.ปช.ไม่ใช้บริการเลย ผลการศึกษาสรุปว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตแม่สาในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่สาครั้งนี้ ได้ศึกษา โดยแบ่งปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 9 ด้านด้วยกัน คือ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านบุคลากร ด้านสื่อการเรียน ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดระบบจราจร ด้านการสื่อสารระหว่าง นักศึกษากับคณะฯ ห้องสมุด โรงอาหาร และห้องน้ำ ผลการศึกษาสรุปว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะฯในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาโดยแยกเป็นด้านต่างๆผลการศึกษาคือ นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนในระดับมาก แต่มีความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนการสอนด้านอื่นๆในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ด้านห้องสมุดคณะ ด้านห้องน้ำ ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านโรงอาหาร ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดระบบการจราจรภายในคณะและด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับคณะ สำหรับปัญหาและอุปสรรคจากการจัดการเรียนการสอนปัญหาที่นักศึกษาพบมากคือ เรื่องการเดินทางไปเรียนหนังสือ ณ วิทยาเขตแม่สา สร้างความลำบากให้แก่นักศึกษามาก เนื่องจากระยะทางไกล และนักศึกษาส่วนมากใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง โรงอาหารมีอาหารจำหน่ายไม่หลากหลาย ที่นั่งพักระหว่างเรียนมีน้อย ลานจอดรถจักรยานยนต์ไม่มีที่บังแดดและพื้นซึ่งสภาพผิวเป็นดินลูกรัง มีปัญหาคือ ฤดูฝน นักศึกษาไม่สามารถจอดรถได้ หน้าดินยุบ รถล้ม ห้องสมุดมีหนังสือจำนวนน้อย เครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการ ไม่ทันสมัย และไม่มีร้านค้าสะดวกซื้อ นอกจากนั้น การที่นักศึกษาต้องเรียนหนังสือที่วิทยาเขตแม่สาตลอด ทำให้นักศึกษาขาดการติดต่อข้อมูลข่าวสารกับสถาบัน
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1TP256710.pdf ( 1.13 MB)
2AB256710.pdf ( 0.83 MB)
3CT256710.pdf ( 0.78 MB)
4C1256710.pdf ( 2.77 MB)
5C2256710.pdf ( 2.83 MB)
6C3.1256710.pdf ( 5.79 MB)
7C3.2256710.pdf ( 4.74 MB)
8C4256710.pdf ( 2.21 MB)
9BI256710.pdf ( 0.32 MB)
10AP256710.pdf ( 2.68 MB)
4
ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสียของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : งานวิจัย
Factors influencing the willingness of people to pay sewage treatment fees in Chiangmai municipal area
งานวิจัย/Research report 2549
โดย : สมิต ไทยเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1TP 279459.pdf ( 0.10 MB)
2AB 279459.pdf ( 0.26 MB)
3CT 279459.pdf ( 0.19 MB)
4C1 279459.pdf ( 0.49 MB)
5C2.1 279459.pdf ( 0.67 MB)
6C2.2 279459.pdf ( 0.86 MB)
7C2.3 279459.pdf ( 0.80 MB)
8C3 279459.pdf ( 0.43 MB)
9C4.1 279459.pdf ( 0.55 MB)
10C4.2 279459.pdf ( 0.56 MB)
11C4.3 279459.pdf ( 0.52 MB)
12C4.4 279459.pdf ( 0.59 MB)
13C4.5 279459.pdf ( 0.54 MB)
14C4.6 279459.pdf ( 0.51 MB)
15C5 279459.pdf ( 0.75 MB)
16BI 279459.pdf ( 0.25 MB)
17AP.1 279459.pdf ( 0.48 MB)
18AP.2 279459.pdf ( 0.50 MB)

Search within results