Search Result 338 Found

  • Filters
 
1
รายงานการวิจัย ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตหลังจบศึกษา ระยะเวลา 1 ปี
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในภาคปกติและภาคสมทบ ได้แก่ การจัดการศึกษาสำหรับปวงชน (กศ.ปช.) ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2548 – 2549 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรณ์ ปีการศึกษา 2548 – 2549 จำนวน 1,691 คน ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 1,273 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2548 – 2549 เก็บรวบรวมข้อมูลในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2550 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลงานวิจัยยังพบว่าบัณฑิตมีงานทำ 1,007 คน ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 79.10 ศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 51 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 โดยพบว่าบัณฑิตที่มีงานทำแล้ว ส่วนมากทำงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานธุรการ ชวเลข งานสารบรรณ งานเอกสาร พิมพ์รายงาน รองลงมา คือ งานสอน นักวิชาการศึกษา งานฝึกอบรม และงานบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โดยต้องการทำงานในหน่วยงานราชการมากที่สุด ความรู้/ความสามารถเพิ่มเติมที่ควรส่งเสริมในการนำไปใช้ประกอบอาชีพ คือ ความรู้/ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ รายได้จากการประกอบอาชีพโดยเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิต คือ 6,001 – 8,000 บาท และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏควรจัดให้แก่นักศึกษาในการหางานทำ คือ การจัดวันนัดพบแรงงานขึ้นในมหาวิทยาลัยThe objective of this research was investigated on employ rate. The study focused on students who had graduated from Phetchabun Rajabhat University during the 2005 – 2006 academic year. The total population of the study were 1,691 and the sample were 1,273. The tool of this study was questionnaires which focused on status and characteristics of those who had graduated from Phetchabun Rajabhat University during the 2005-2006 academic year. The data was collected on April 6-8, 2006. The data was analyzed by Percentage and Means. All result showed that the graduated students were employed 1,007 on the 79.10% and continued studying at the 4.00%. The Most of them worked for secretary, typist etc. and most of them work for teaching, academic person, trainers and personal position. They needed worked for official government. They needed the knowledment for working is computerization. They carned 6,001-8,000 baht per month. They need the University to conduce the job’s day at Phetchabun Rajabhat University.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1abstract.pdf ( 0.22 MB)
2chapter1.pdf ( 0.13 MB)
3chapter2.pdf ( 0.46 MB)
4chapter3.pdf ( 0.10 MB)
5chapter4.pdf ( 0.28 MB)
6chapter4-1.pdf ( 0.28 MB)
7chapter5.pdf ( 0.15 MB)
8quote.pdf ( 0.11 MB)
9supplement.pdf ( 11.30 MB)
4
การพัฒนาชุดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาและสำรวจระบบนิเวศวิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The development of the science camp activity package : A survey of the environment system for student in mattayom 1
งานวิจัย/Research report 2553
โดย : อาทิตยา ขาวพราย
35
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1abstract.pdf ( 0.24 MB)
2chapter1.pdf ( 0.17 MB)
3chapter2.pdf ( 0.51 MB)
4chapter2-1.pdf ( 0.49 MB)
5chapter2-2.pdf ( 0.39 MB)
6chapter3.pdf ( 0.20 MB)
7chapter4.pdf ( 0.34 MB)
8chapter5.pdf ( 0.27 MB)
9quote.pdf ( 0.21 MB)
10supplement.pdf ( 0.31 MB)
8
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการออกเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษโดยการปฏิบัติจริงตามคู่มือการออกเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : สำราญ ท้าวเงิน
35
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังปฏิบัติจริงด้วยจริงใช้คู่มือการออกเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยคู่มือการออกเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษ และแบบวัดทักษะการการเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ E1, E2 และ t-test แบบ Dependent จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า 1. ประสิทธิภาพของคู่มือการออกเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.96 / 82.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด 80 / 80 2. ความสามรถในการออกเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษหลังการสอนโดยปฏิบัติจริงตามคู่มือการออกเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 The purpose of this research was to comparatively study the development of pronunciation of the Fricative Sounds for the first year English Major before and after use of the manual “Fricative Sounds in English” The sample group was 27 fist year English Major Students at Phetchabun Rajabhat University. The research instruments used the manual “Fricative Sounds in English” constructed and tried out by the researcher for finding the efficiency E1 / E2 and t-test dependent. The results revealed : 1. The efficiency of the manual “Fricative Sounds in English” is at 80.96 / 82.08 which it higher than the setting criteria 80/80. 2. The development of pronunciation skill of the Fricative Sounds in English through the use of the Manual “Fricative Sounds in English” found that the skill development after learning than before learning at the .01 level of significance.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1abstract.pdf ( 0.15 MB)
2chapter1.pdf ( 0.19 MB)
3chapter2.pdf ( 0.28 MB)
4chapter2-1.pdf ( 0.32 MB)
5chapter3.pdf ( 0.22 MB)
6chapter4.pdf ( 0.10 MB)
7chapter5.pdf ( 0.12 MB)
8quote.pdf ( 0.18 MB)
9supplement1.pdf ( 0.18 MB)
10supplement1-2.pdf ( 0.16 MB)
11supplement1-3.pdf ( 0.21 MB)
12supplement1-4.pdf ( 0.27 MB)
13supplement1-5.pdf ( 0.28 MB)
14supplement1-6.pdf ( 0.26 MB)
9
การศึกษาบุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
A study of personality and self-adjustment ability of the first years students, Faculty of education, Phetchabun Rajabhat University
งานวิจัย/Research report 2555
โดย : สุภาพร ชูสาย
35
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1abstract.pdf ( 0.24 MB)
2chapter 1.pdf ( 0.31 MB)
3chapter 2.pdf ( 0.51 MB)
4chapter 2-1.pdf ( 0.57 MB)
5chapter 3.pdf ( 0.18 MB)
6chapter 4.pdf ( 0.39 MB)
7chapter 4-1.pdf ( 0.20 MB)
8chapter 5.pdf ( 0.42 MB)
9quote.pdf ( 0.16 MB)
10Supplement 1.pdf ( 0.09 MB)
11Supplement 2.pdf ( 0.32 MB)
12Supplement 3.pdf ( 0.47 MB)
10
การศึกษาแนวความคิดและพฤติกรรมของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ต่อระบบทางการเมือง : กรณีศึกษาการแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 112
งานวิจัย/Research report 2555
โดย : ไกรวุฒิ ชวาลเสนีย์
35
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1abstract.pdf ( 0.21 MB)
2chapter1.pdf ( 0.20 MB)
3chapter2.pdf ( 0.67 MB)
4chapter2-1.pdf ( 0.61 MB)
5chapter3.pdf ( 0.14 MB)
6chapter4.pdf ( 0.67 MB)
7chapter5.pdf ( 0.38 MB)
8quote.pdf ( 0.15 MB)
9supplement.pdf ( 0.13 MB)
11
รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้ฮอร์โมน 17 β ? เอสตราไดออลในการแปลงเพศกบ
Using Hormone 17 β-Estradial in frog sex differentation
งานวิจัย/Research report 2552
โดย : ปิยพงศ์ บางใบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จากการศึกษาผลของฮอร์โมน 17 β- เอสตราไดออล ในการแปลงเพษกบ อัตราการเจริญเติบโต อัตราการตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ เลี้ยงลูกกบเป็นเวลา 3 วัน หลังจากที่ฟักออกเป็นตัว และให้ฮอร์โมน 17 β- เอสตราไดออล ผสมกับอาหารสำเร็จรูปในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ชุดควบคุม 60 90 120 150 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 21 วัน แต่ละซ้ำเลี้ยงกบในวงบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร บ่อละ 100 ตัว และเลี้ยงต่อด้วยอาหารสำเร็จรูปธรรมดาอีก 180 วัน พบว่าระดับของฮอร์โมนมีผลต่อการแปลงเพศของกบ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยกบที่ได้รับฮอร์โมน 17 β- เอสตราไดออล ระดับความเข้มข้น 120 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด เท่ากับ 1.11 ± 0.05 กรัมต่อตัวต่อวัน รองลงมาคือ กบกลุ่มที่ใช้ระดับความเข้มข้น 90 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 0.96 ± 0.10 กรัมต่อตัวต่อวัน กบกลุ่มที่ใช้ระดับความเข้มข้น 150 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 0.88 ± 0.04 กรัมต่อตัวต่อวัน และชุดควบคุม มีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 0.86 ± 0.03 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ อัตราการรอดตายของกบที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปนั้น พบว่า การมดลองในชุดควบคุม มีอัตราการรอดชีวิตมากที่สุดเท่ากับ 48 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของกบที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป พบว่า กบกลุ่มที่ใช้ฮอร์โมนในระดับ 120 มิลลิกรัม มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อมากที่สุดเท่ากับ 1.89 ค่าคุณสมบัติของน้ำ ใช้เครื่องมือสนามวัดค่าความเป็นกรด ? ด่าง (pH) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.5 และอุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.71 องศาเซลเซียส จากการผ่าตัวอย่างกบที่ทดลองให้กินอาหารผสมกับฮอร์โมน 17 β- เอสตราไดออล และชุดควบคุมที่ให้กินอาหารธรรมดา พบว่า เมื่อผ่าดูอวัยวะภายในของกบที่กินฮอร์โมน พบว่า อวัยวะภายในไม่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากสรีระภายนอกของกบเพศผู้ที่มีขนาดรูปร่างที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งแตกต่างจากกบเพศผู้ที่เลี้ยงในชุดควบคุม และกบเพศผู้ที่มีอายุที่ใกล้เคียงกันและอวัยวะภายในของเพศเมียที่กินฮอร์โมน 17 β-เอสตราไดออล มีความชัดเจนมาก คือในส่วนของท่อนำไข่ที่มีความชัดเจนมากเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับชุดควบคุม This 21 ? day study of the effect of using Hormone 17 β- Estradial for sex differentiation in frogs was to find out their growing rate, surviving, food ? to ? fresh transforming rate, 3 ? day tadpole feeding after incubation, and feeding with Hormone 17 β- Estradial mixed with instant food in different intensiveness-control package with 60 90 120 150 milligrams per 1 kilogram. The 100 frogs in each. Were fed in 80-centimatre-dimension cement pool and they were fed with instant food for another 180 days. The finding was found that the hormone levels effected the sex differentiation in frogs significantly differently, that is, that is, the frogs fed with Hormone 17 β- Estradialwith 120 milligram of intensiveness level per 1 kilogram of food were found to grow in the highest rsta, 1.11 ± 0.05 gram a day, with the lower rate for those with intensiveness level 90 millgram per 1 kilogram of food, which were found to grow in 0.98 ± 0.05 gram a day, with intensiveness level 60 milligram per 1 kilogram of food, which were found to grow in 0.96 ± 0.10 gram a day, with intensiveness level 150 milligram per 1 kilogram of food, which were found to grow in 0.88 ± 0.04 gram a day, and those with control package which showed growing rate in 0.86 ± 0.03 gram a day respectively, The difference was found in statistically significant level at reliability level 95% . The fogs experimented with control package were found to survive mostly, 48%, while those fed with instant cod revealed that the group with Hormone in 20 milligram was found to change food to fresh mostly, 1.89. The average value for the liquid property of pH tested with field device was 7.5 and the average temperature was 28.71 degree Celsius. The operded frogs, fed with food mixed with hormone 17 β- Estradial and the control package, were found that the inside organs of those fed with the Hormone was not change except their physical size which was found bigger. This finding was found different in the male frogs fed with control package and those with similar age. The inside organs of female frogs of frogs fed with 17 β- Estradial was significantly found that the ovary was more apparent when compared with those fed with the control package.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1abstract.pdf ( 0.19 MB)
2chapter1.pdf ( 0.13 MB)
3chapter2.pdf ( 0.55 MB)
4chapter3.pdf ( 0.12 MB)
5chapter4.pdf ( 0.21 MB)
6chapter5.pdf ( 0.14 MB)
7quote.pdf ( 0.10 MB)
8supplement.pdf ( 0.40 MB)
12
ผลของ 17 beta estradiol ต่อการแปลงเพศปลาหมอ
งานวิจัย/Research report 2556
โดย : ธนภัทร วรปัสสุ
35
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1abstract.pdf ( 0.16 MB)
2chapter1.pdf ( 0.12 MB)
3chapter2.pdf ( 0.28 MB)
4chapter3.pdf ( 0.14 MB)
5chapter4.pdf ( 0.15 MB)
6chapter5.pdf ( 0.16 MB)
7quote.pdf ( 0.11 MB)
8supplement.pdf ( 1.52 MB)
14
ศึกษาการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลังเกิดอุทกภัย แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ลุ่มแม่น้ำป่าสัก ส่วนที่ 2
Husbandry Study after flood on self sufificiency Economy of Pasak River in Phetchabun Province.
งานวิจัย/Research report 2556
โดย : พิทักษ์ จิตรสำราญ
35
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1abstract.pdf ( 0.20 MB)
2chapter1.pdf ( 0.14 MB)
3chapter2.pdf ( 1.94 MB)
4chapter2.2.pdf ( 2.97 MB)
5chapter3.pdf ( 0.11 MB)
6chapter4.pdf ( 3.08 MB)
7chapter5.pdf ( 0.13 MB)
8quote.pdf ( 0.11 MB)
9supplement.pdf ( 0.09 MB)

Search within results