Search Result 204 Found

  • Filters
 
1
รายงาน โครงการพัฒนาชุมชนเรื่อง การพัฒนาการรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุ 0-9 ปี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผู้รายงาน
งานวิจัย/Research report 2533
โดย : ภารัตน์ พฤฒิกิตติ, พอพิศ วรินทร์เสถียร, ไหมสาเหราะ บินมะหะหมัด, ศิวาภรณ์ อุบลชลเขตต์
98
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( )
2abs.pdf ( )
3content.pdf ( )
4ch1.pdf ( )
5ch2.pdf ( )
6ch3.pdf ( )
7ch4.pdf ( )
8ch5.pdf ( )
9biblio.pdf ( )
10appen.pdf ( )
2
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของอะฟลาทอกซินบี1 ต่อปลานิลแดงแปลงเพศ
Effects of Aflatoxin B1 on sex reversal red Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.X Oreochromis mossambicus Peters)
งานวิจัย/Research report 2548
โดย : จการ ศุภมาตย์, วุฒิพร พรหมขุนทอง
98
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.01 MB)
2ch1.pdf ( 2.18 MB)
3biblio.pdf ( 0.08 MB)
3
รายงานการวิจัยเรื่องการรับรู้และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ด้านการจัดการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้บริหารการพยาบาลในคลินิกและชุมชนของโรงพยาบาล 14 จังหวัดภาคใต้
งานวิจัย/Research report 2546
โดย : ภาณี อ่อนชื่นจิตร, สุนันท์ ศรีวิรัตน์
98
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.01 MB)
2abs.pdf ( 0.05 MB)
3content.pdf ( 0.02 MB)
4ch1.pdf ( 0.11 MB)
5ch2.pdf ( 0.22 MB)
6ch3.pdf ( 0.08 MB)
7ch4.pdf ( 0.71 MB)
8ch5.pdf ( 0.08 MB)
9biblio.pdf ( 0.07 MB)
10appen.pdf ( 0.73 MB)
4
ปรากฏการณ์การรับส่งเวรของพยาบาล : ศึกษากรณีหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
The phenomena of the change of shift report for the nurses ward at male medicine 2 Prince of Songkhlanagarin Hospital
งานวิจัย/Research report 2540
โดย : พิลาศ พลประสิทธิ์, สุมาลี วังธนากร, เอมอร แซ่จิว
98
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.02 MB)
2abs.pdf ( 0.15 MB)
3content.pdf ( 0.04 MB)
4ch1.pdf ( 0.27 MB)
5ch2.pdf ( 0.22 MB)
6ch4.pdf ( 0.16 MB)
7ch3.pdf ( 2.59 MB)
8biblio.pdf ( 0.11 MB)
5
รายงานการวิจัยการศึกษาความพร้อมในการเตรียมการและการบรรลุวัตถุประสงค์ ของการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานวิจัย/Research report 2538
โดย : กรี เมฆทันต์, เกษม พันธุสะ, วรรณโน สนธิพิพัฒน์
98
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.28 MB)
2abs.pdf ( 0.45 MB)
3content.pdf ( 0.38 MB)
4ch1.pdf ( 0.69 MB)
5ch2.pdf ( 3.48 MB)
6ch3.pdf ( 0.57 MB)
7ch4.pdf ( 2.17 MB)
8ch5.pdf ( 2.52 MB)
9biblio.pdf ( 0.21 MB)
10appen.pdf ( 2.40 MB)
6
รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2529-พ.ศ. 2543)
The analysis and synthesis of research in the patients who had creebrovascular accident and their caregivers in Thailand during the year 1986-2000
งานวิจัย/Research report 2546
โดย : ลี เฉลิมวรรณพงศ์, จิรพรรณ พีรวุฒิ, ประภาพร ชูกำเหนิด
98
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.03 MB)
2abs.pdf ( 0.32 MB)
3content.pdf ( 0.08 MB)
4ch1.pdf ( 0.13 MB)
5ch2.pdf ( 0.65 MB)
6ch3.pdf ( 0.19 MB)
7ch4.pdf ( 0.82 MB)
8ch5.pdf ( 0.49 MB)
9biblio.pdf ( 0.33 MB)
10appen.pdf ( 0.42 MB)
7
ประสิทธิภาพด้านความตรงเชิงพยากรณ์ของข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2534
งานวิจัย/Research report 2537
โดย : อลดา พันธุเสนา, วิธาดา สินประจักษ์ผล, มงคล ควรหาเวช, จรีย์ ควรหาเวช
98
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.31 MB)
2abs.pdf ( 0.70 MB)
3content.pdf ( 0.97 MB)
4ch1.pdf ( 0.85 MB)
5ch2_1.pdf ( 4.09 MB)
6ch2_2.pdf ( 2.81 MB)
7ch3.pdf ( 1.13 MB)
8ch4_1.pdf ( 2.34 MB)
9ch4_2.pdf ( 2.42 MB)
10ch4_3.pdf ( 2.25 MB)
11ch4_4.pdf ( 2.01 MB)
12ch5.pdf ( 1.60 MB)
13biblio.pdf ( 1.16 MB)
14appen1_1.pdf ( 1.27 MB)
15appen1_2.pdf ( 1.36 MB)
16appen1_3.pdf ( 1.43 MB)
17appen1_4.pdf ( 1.81 MB)
8
รายงานผลการวิจัยการประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาด้านอาสาพัฒนาปีงบประมาณ 2539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
งานวิจัย/Research report 2539
โดย : สุกรี เมฆทันต์
98
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.56 MB)
2abs.pdf ( 0.51 MB)
3content.pdf ( 0.74 MB)
4ch1.pdf ( 0.81 MB)
5ch2.pdf ( 2.14 MB)
6ch3.pdf ( 0.67 MB)
7ch4_1.pdf ( 2.55 MB)
8ch4_2.pdf ( 3.99 MB)
9ch5.pdf ( 2.84 MB)
10biblio.pdf ( 0.25 MB)
11appen.pdf ( 1.41 MB)
9
รายงานสรุปผลงานวิจัยประจำปี 2541-2542 เรื่องความปลอดภัยของอาหารสัตว์ที่ผลิตจากถั่วลิสงและข้าวโพดในระบบที่ควบคุมการเกิดสารอะฟลาทอกซิน
Safety of animal feed from peanuts and corn in the aflatoxin controlled system
งานวิจัย/Research report 2542
โดย : ศักดิ์ บริสุทธิ์, กิจการ ศุภมาตร์, มะลิ บุณยรัตผลิน, บุญตา ธรรมบุตร, สมพงษ์ ฉายพุทธ, ภาวดี ภักดี, อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร, สาโรช ค้าเจริญ, อัตรา ไชยมงคล, ดวงจันทร์ สุประเสริฐ, พิทักษ์ ศรีประย่า, พรรณศรี สากิยะ, วินัย ใจขาน, เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล, เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
92
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1106-เยาวมาลย์_ค้าเจริญ-ความปลอดภัยของอาหารสัตว์-42.pdf ( 1.47 MB)
11
การวิเคราะห์สภาพการคลัง และแนวโน้มการพัฒนาศักยภาพทางการคลังเพื่อพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างปีงบประมาณ 2547-2551
Analysis of financial situations and tendency in developing financial potencial potentials for self-reliance at Prince of songkla university, pattani campus, in the fiscal years 2004-2008
งานวิจัย/Research report 2553
โดย : ลยา แซ่ลิ่ม, พึงใจ ปราโมทย์อนันต์
105
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 0.10 MB)
2Abstracts.pdf ( 0.12 MB)
3Acknowledgement.pdf ( 0.10 MB)
4Contents.pdf ( 0.13 MB)
5Chapter1.pdf ( 0.14 MB)
6Chapter2.pdf ( 0.43 MB)
7Chapter3.pdf ( 0.12 MB)
8Chapter4.pdf ( 1.49 MB)
9Chapter5.pdf ( 0.42 MB)
10References.pdf ( 0.13 MB)
11Appendix.pdf ( 0.22 MB)
12
รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนในพื้นที่ IMT-GT พ.ศ. 2548 : กรณีศึกษาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
งานวิจัย/Research report 2548
โดย : อาคม ใจแก้ว
98
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( )
2abs.pdf ( )
3content.pdf ( )
4ch1.pdf ( )
5ch2.pdf ( )
6ch3.pdf ( )
7ch4.pdf ( )
8biblio.pdf ( )
9appen.pdf ( )
10title_v2.pdf ( )
11sum.pdf ( )
13
ความต้องการทางการศึกษาของประชาชนในเขตการศึกษา 3
งานวิจัย/Research report 2520
โดย : าณี นนทมาศ , สุนันทา ชีวโสภณ , สมเกียรติ อารีย์เจริญ
98
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( )
2abs.pdf ( )
3content.pdf ( )
4ch1.pdf ( )
5ch2.pdf ( )
6ch3.pdf ( )
7ch4.pdf ( )
8biblio.pdf ( )
9appen.pdf ( )
14
การปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
งานวิจัย/Research report 2555
โดย : ิยา คูหา, ไชยสิทธิ์ กิจค้า, นิพนธ์ ภู่พลับ, ภิญญดา อธิรัตนชัย, นารีมาน ฮะซานี
105
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 0.10 MB)
2Abstracts.pdf ( 0.13 MB)
3Acknowledgements.pdf ( 0.10 MB)
4Contents.pdf ( 0.16 MB)
5Chapter1.pdf ( 0.23 MB)
6Chapter2.pdf ( 0.81 MB)
7Chapter3.pdf ( 0.21 MB)
8Chapter4.pdf ( 0.34 MB)
9Chapter5.pdf ( 0.30 MB)
10References.pdf ( 0.22 MB)
11Appendix.pdf ( 0.24 MB)
15
รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการให้ผลผลิตไข่ ของไก่ลูกผสมพันธุ์การค้า 4 สายพันธุ์
A comparative study on egg production of 4 comercial hybrid layer strains.
งานวิจัย/Research report 2535
โดย : วิทย์ วณิชาภิชาติ, สุธา วัฒนสิทธิ์, ศยาม ขุนชำนาญ, บรรจบ หารไชย
98
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.12 MB)
2abs.pdf ( 0.35 MB)
3content .pdf ( 0.27 MB)
4ch1.pdf ( 1.38 MB)
5ch2.pdf ( 1.61 MB)
6ch3.pdf ( 0.14 MB)
7biblio.pdf ( 0.17 MB)
8appen.pdf ( 1.96 MB)

Search within results