Search Result 17 Found

  • Filters
 
3
การหาขอบภาพสำหรับภาพสีด้วย Mahalanobis Distance
Egde detection for color image by mahalanobis distance
งานวิจัย/Research report 2556
โดย : กิตติยา คงกระพันธ์
105
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 0.10 MB)
2Abstracts.pdf ( 0.11 MB)
3Acknowledgements.pdf ( 0.10 MB)
4Contents.pdf ( 0.10 MB)
5Chapter1.pdf ( 0.12 MB)
6Chapter2.pdf ( 0.13 MB)
7Chapter3.pdf ( 0.10 MB)
8Chapter4.pdf ( 3.47 MB)
9Chapter5.pdf ( 0.12 MB)
10References.pdf ( 0.10 MB)
11Appendix.pdf ( 5.15 MB)
4
เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
Thermoplastic elastomer based on natural rubber and ethylene-vinyl acetate copolymer blends
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : ริญ นาคะสรรค์, อาซีซัน แกสมาน, วิสุทธิ์ แก้วสกุล
105
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 0.10 MB)
2Abstract.pdf ( 0.12 MB)
3Content.pdf ( 0.10 MB)
4Chapter1.pdf ( 0.15 MB)
5Chapter2.pdf ( 0.32 MB)
6Chapter3.pdf ( 0.47 MB)
7Chapter4.pdf ( 2.21 MB)
8Chapter5.pdf ( 0.19 MB)
9References.pdf ( 0.20 MB)
5
ผลของไคโตซานต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เอื้องเขากวางอ่อน
Effect of chitosan in plant tissue culture of phalaenopsis cornucervi (breda) blume & rehb.f.
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : พร ประเสริฐส่งสกุล, วิทูล ไชยภักดี
105
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 0.10 MB)
2Abstract.pdf ( 0.11 MB)
3Acknowledgement.pdf ( 0.10 MB)
4Contents.pdf ( 0.11 MB)
5Chapter1.pdf ( 0.11 MB)
6Chapter2.pdf ( 0.21 MB)
7Chapter3.pdf ( 0.13 MB)
8Chapter4.pdf ( 0.21 MB)
9Chapter5.pdf ( 0.13 MB)
10References.pdf ( 0.12 MB)
11Appendix.pdf ( 0.11 MB)
6
ลักษณะการจ้างงาน สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทำงาน และคุณภาพชีวิตของลูกจ้างในกิจการขนส่งทางบกภาคใต้
Aspects of employment, welfare workplace safety, and quality of life of employees working in land transportation enterprises in southern Thailand
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : วีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์, เพ็ญพักตร์ ทองแท้, ศรัณยา บุนนาค
105
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 0.10 MB)
2Abstracts.pdf ( 0.14 MB)
3Acknowledgements.pdf ( 0.10 MB)
4Chapter1.pdf ( 0.16 MB)
5Chapter2.pdf ( 0.21 MB)
6Chapter3.pdf ( 0.13 MB)
7Chapter4.pdf ( 0.39 MB)
8Chapter5.pdf ( 0.26 MB)
9References.pdf ( 0.13 MB)
10Appendix.pdf ( 0.65 MB)
7
การศึกษาและพัฒนาระดับความลึกในการเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องสมการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
The study and development of mathematics depth of knowledge on equation for secondary level
งานวิจัย/Research report 2555
โดย : บุญญิสา แซ่หล่อ
105
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 0.10 MB)
2Abstracts.pdf ( 0.11 MB)
3Acknowledgements.pdf ( 0.10 MB)
4Contents.pdf ( 0.11 MB)
5Chapter1.pdf ( 0.16 MB)
6Chapter2.pdf ( 0.42 MB)
7Chapter3.pdf ( 0.13 MB)
8Chapter4.pdf ( 0.20 MB)
9Chapter5.pdf ( 0.16 MB)
10References.pdf ( 0.15 MB)
11Appendix.pdf ( 0.60 MB)
8
การพัฒนามาตรฐานด้านโภชนาการของอาหารฮาลาล : การสร้างสูตรอาหารพื้นฐานของอาหารฮาลาล
The development of nutrition standard of halal : construction basic recipe of halal food
งานวิจัย/Research report 2548
โดย : มาลิกา เปี่ยมมงคล, สุภาพร ศิริรัตน์, ใบศรี สร้อยสน, ฮาบีด๊ะ อาแด, นฤมล จันทพันธ์, เจ๊ะอูเซ็ง อารีอัสเฮาะ
105
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 0.10 MB)
2Abstracts.pdf ( 0.20 MB)
3Acknowledgements.pdf ( 0.10 MB)
4Contents.pdf ( 0.22 MB)
5Chapter1.pdf ( 0.18 MB)
6Chapter2.pdf ( 0.88 MB)
7Chapter3.pdf ( 0.42 MB)
8Chapter4.pdf ( 1.24 MB)
9Chapter5.pdf ( 0.23 MB)
10References.pdf ( 0.21 MB)
11Preface.pdf ( 0.11 MB)
12Appendix.pdf ( 0.18 MB)
9
การกำจัดโลหะหนักและสีย้อมแอซิดบางชนิดโดยเบนทอไนท์ธรรมชาติและเบนทอไนท์ดัดแปร
Removal of some heavy metals and acid dyes by natural betonite and modified bentonites
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : พดี ชัยสุขสันต์, จรีรัตน์ รวมเจริญ, เสาวภา โชติสุวรรณ
105
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 0.10 MB)
2Abstracts.pdf ( 0.14 MB)
3Acknowledgement.pdf ( 0.10 MB)
4Contents.pdf ( 0.15 MB)
5Chapter1.pdf ( 0.16 MB)
6Chapter2.pdf ( 0.43 MB)
7Chapter3.pdf ( 0.18 MB)
8Chapter4.pdf ( 0.77 MB)
9Chapter5.pdf ( 0.13 MB)
10References.pdf ( 0.16 MB)
11Appendix.pdf ( 0.18 MB)
10
การวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำปัตตานีและการดูดซับทางชีวภาพของโลหะหนักบางชนิดโดยสาหร่ายทะเลและจุลินทรีย์
งานวิจัย/Research report 2545
โดย : ยุพดี ชัยสุขสันต์
105
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 1.69 MB)
2Abstracts.pdf ( 0.16 MB)
3Acknowledgements.pdf ( 0.10 MB)
4Contents.pdf ( 0.15 MB)
5Chapter1.pdf ( 0.14 MB)
6Chapter2.pdf ( 0.43 MB)
7Chapter3.pdf ( 0.27 MB)
8Chapter4.pdf ( 0.79 MB)
9Chapter5.pdf ( 0.14 MB)
10References.pdf ( 0.16 MB)
11Appendix.pdf ( 0.24 MB)
11
การพัฒนาสารดูดซับชีวภาพชนิดใหม่จากสาหร่ายทะเล เพื่อกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสีย
งานวิจัย/Research report 2542
โดย : ยุพดี ชัยสุขสันต์
105
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 0.10 MB)
2Abstracts.pdf ( 0.14 MB)
3Acknowledgements.pdf ( 0.10 MB)
4Contents.pdf ( 0.12 MB)
5Chapter1.pdf ( 0.14 MB)
6Chapter2.pdf ( 0.32 MB)
7Chapter3.pdf ( 0.20 MB)
8Chapter4.pdf ( 0.60 MB)
9Chapter5.pdf ( 0.15 MB)
10References.pdf ( 0.14 MB)
11Appendix.pdf ( 0.20 MB)
12
พัฒนาการการทำนาเกลือและการค้าเกลือที่ปัตตานี
Salt farming development and its trade in pattani
งานวิจัย/Research report 2547
โดย : นราวดี โลหะจินดา
105
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 0.03 MB)
2Abstract.pdf ( 0.05 MB)
3Acknowledgement.pdf ( 0.03 MB)
4Contents.pdf ( 0.04 MB)
5Chapter1.pdf ( 0.06 MB)
6Chapter2.pdf ( 0.13 MB)
7Chapter3(18-35).pdf ( 0.72 MB)
8Chapter3(36-48).pdf ( 0.96 MB)
9Chapter3(49-59).pdf ( 0.66 MB)
10Chapter4.pdf ( 0.09 MB)
11Chapter5.pdf ( 0.09 MB)
12References.pdf ( 0.08 MB)
13Appendix.pdf ( 0.16 MB)
13
รูปแบบการจัดการทางสังคมของชุมชนชาวพุทธวัดมุจลินทวาปีวิหาร เพื่อการดำรงอยู่ด้านประเพณี และวัฒนธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : ะสิทธิ์ รัตนมณี, ชนิศร์ ชูเลื่อน, อำพร มณีเนียม
105
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 0.24 MB)
2Abstracts.pdf ( 0.19 MB)
3Acknowledgements.pdf ( 0.15 MB)
4Contents.pdf ( 0.19 MB)
5Chapter1.pdf ( 0.23 MB)
6Chapter2.pdf ( 0.54 MB)
7Chapter3.pdf ( 1.25 MB)
8Chapter4.pdf ( 2.05 MB)
9Chapter5 (91-144).pdf ( 5.06 MB)
10Chapter5 (145-191).pdf ( 5.95 MB)
11Chapter6.pdf ( 0.26 MB)
12References.pdf ( 0.23 MB)
14
ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Muticultural leadership of public school principals in the three southern border provinces
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : เอกรินทร์ สังข์ทอง
105
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 0.10 MB)
2Abstracts.pdf ( 0.12 MB)
3Acknowledgements.pdf ( 0.10 MB)
4Contents.pdf ( 0.12 MB)
5Chapter1.pdf ( 0.18 MB)
6Chapter2.pdf ( 0.51 MB)
7Chapter3.pdf ( 0.20 MB)
8Chapter4.pdf ( 0.21 MB)
9Chapter5.pdf ( 0.30 MB)
10Chapter6.pdf ( 0.28 MB)
11Chapter7.pdf ( 0.56 MB)
12References.pdf ( 0.26 MB)
13Appendix.pdf ( 0.25 MB)
15
รูปแบบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
The model of job satisfaction in the university staff, Prince of songkla university
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : ระวัฒน์ ตันสกุล, วัฒนะ พรหมเพชร
105
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 0.10 MB)
2Abstracts.pdf ( 0.12 MB)
3Acknowledgements.pdf ( 0.10 MB)
4Contents.pdf ( 0.13 MB)
5Chapter1.pdf ( 0.14 MB)
6Chapter2.pdf ( 0.45 MB)
7Chapter3.pdf ( 0.15 MB)
8Chapter4.pdf ( 0.24 MB)
9Chapter5.pdf ( 0.18 MB)
10References.pdf ( 0.15 MB)
11Appendix.pdf ( 0.36 MB)
12Vitae.pdf ( 0.10 MB)

Search within results