Search Result 42 Found

  • Filters
 
1
การกระจายตัวของยีนพาราออกโซเนส1ในกลุ่มตัวอย่างประชากรไทย
Distribution of DNA Polymorphisms of Paraoxonase 1 Gene in sampling Thai pupulation
งานวิจัย/Research report 2557
โดย : พูนุท สินธุพิบูลยกิจ, ทินกร เพิ่มพงศ์ไพบูลย์., สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์.
117
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstract.pdf ( 0.12 MB)
2Table of Contents.pdf ( 0.09 MB)
3Chapter 1.pdf ( 0.08 MB)
4Chapter 2.pdf ( 0.42 MB)
5Chapter 3.pdf ( 0.14 MB)
6Chapter 4.pdf ( 0.35 MB)
7Chapter 5.pdf ( 0.09 MB)
8References.pdf ( 0.18 MB)
2
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารไดไฮโดรไอโซสตีวิออลเมทิลเอสเตอร์และแอลกอฮอลแอนาลอกที่ตำแหน่ง 19 โดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยเชื้อ Bacillus megaterium NRRL B-938
Biotransformation of dihydroisosteviol methyl ester and its C-19 alcoholic analogue by bacillus megaterium NRRL B-938
งานวิจัย/Research report 2555
โดย : รีย์พร หอมวิเศษวงศา, อภิชาต สุขสำราญ
117
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstract.pdf ( 0.39 MB)
2Tableofcontent.pdf ( 0.19 MB)
3Chapter1.pdf ( 0.19 MB)
4Chapter2.pdf ( 0.50 MB)
5Chapter3.pdf ( 0.21 MB)
6Chapter4.pdf ( 0.44 MB)
7Chapter5.pdf ( 0.30 MB)
8References.pdf ( 3.44 MB)
3
การกระจายตัวของดีเอ็นเอโพลีมอฟิซึมของยีนพาราออกโซเนส 2 ในกลุ่มตัวอย่างประชากรไทย
Distribution of DNA polymorphisms of parraoxonase 2 gene in sampling Thai population
งานวิจัย/Research report 2553
โดย : นกร เพิ่มพงศ์ไพบูลย์, สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์
117
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstract.pdf ( 0.13 MB)
2TableofContents.pdf ( 0.08 MB)
3Chapter1.pdf ( 0.08 MB)
4Chapter2.pdf ( 0.17 MB)
5Chapter3.pdf ( 0.14 MB)
6Chapter4.pdf ( 0.18 MB)
7Chapter5.pdf ( 0.09 MB)
8References.pdf ( 0.15 MB)
4
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว
actors associated with Glycemic control in type 2 diabetic patients at Hua Chiew Hospital.
งานวิจัย/Research report 2556
โดย : พินท์ สีขาว., รัชนี นามจันทรา
117
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstract.pdf ( 0.10 MB)
2Tableofcontents.pdf ( 0.09 MB)
3Chapter1.pdf ( 0.14 MB)
4Chapter2.pdf ( 0.47 MB)
5Chapter3.pdf ( 0.10 MB)
6Chapter4.pdf ( 0.16 MB)
7Chapter5.pdf ( 0.13 MB)
8References.pdf ( 0.18 MB)
8
ความชุกของเชื้อ Acinetobacter baumannii สายพันธุ์ดื้อยา imipenem ที่ผลิตเอนไซม์ metallo-metallo'β' - lactamases และ carbapenem – hydrolyzing class D β' - lactamases จากผู้ป่วยโรงพยาบาลนครปฐม
Prevalence of metallo-metallo'β' - lactamases and carbapenem- hydrolysing class D β'- lactamases among imipenem-resistant acinetobacter baumannii isolated form patients, Nakhonpathom Hospital
งานวิจัย/Research report 2015
โดย : รทิพย์ พึ่งม่วง, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์, พัชรี กัมมารเจษฎากุล, ปัญจพร นิ่มมณี, สุทัศน์ บุญยงค์
117
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstract.pdf ( 0.14 MB)
2Tableofcontents.pdf ( 0.07 MB)
3Chapter1.pdf ( 0.09 MB)
4Chapter2.pdf ( 0.28 MB)
5Chapter3.pdf ( 0.15 MB)
6Chapter4.pdf ( 1.99 MB)
7Chapter5.pdf ( 0.10 MB)
8References.pdf ( 0.18 MB)
9
การจำแนกสายพันธุ์ของ Vibrio parahaemolyticus โดยวิธีการศึกษาแบบแผนการดื้อยา Arbitrarily-Primed Polymerase Chain Reaction และ Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus Sequence-Polymerase Chain Reaction
Typing of Vibrio parahaemolyticus strains by Antibiotyping, Arbitrarily-Primed Polymerase Chain Reaction (AP-PCR) and Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus Sequence-Polymerase Chain Reaction (ERIC-PCR)
งานวิจัย/Research report 2553
โดย : ทิพย์ พึ่งม่วง, พจมาน ผู้มีสัตย์, สุทัศน์ บุญยงค์
117
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstract.pdf ( 0.13 MB)
2TableofContents.pdf ( 0.05 MB)
3Chapter1.pdf ( 0.08 MB)
4Chapter2.pdf ( 0.11 MB)
5Chapter3.pdf ( 0.11 MB)
6Chapter4.pdf ( 0.99 MB)
7Chapter5.pdf ( 0.09 MB)
8References.pdf ( 0.14 MB)
10
การศึกษาเปรียบเทียบผลของ diclofencac phonophoresis กับการรักษาด้วยอัลตร้าซาาวด์บำบัดต่อระดับกั้นของการรับความรู้สึกปวดในอาสาสมัครสุขภาพดี
Comparison the efficacy of diclofenac phonophoresis and ultrasound therapy on pressure pain threshold in healthy volunteer.
งานวิจัย/Research report 2557
โดย : ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ., เสาวณีย์ วรวุฒางกูร.
117
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstract.pdf ( 0.13 MB)
2Table of Contents.pdf ( 0.10 MB)
3Chapter 1.pdf ( 0.15 MB)
4Chapter 2.pdf ( 0.16 MB)
5Chapter 3.pdf ( 1.18 MB)
6Chapter 4.pdf ( 0.12 MB)
7Chapter 5.pdf ( 0.16 MB)
8References.pdf ( 0.33 MB)
11
การศึกษาการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการวางแผนการพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน : กรศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สมุทรปราการ
The study of a evaluated day care center and the planning for developed health promotion processing among pre-school age : case study a day care age center at Samutprakarn province.
งานวิจัย/Research report
โดย : จิตรา ชุณหฐิติธรรมก, หทัยชนก บัวเจริญ, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย., ดวงใจ ลิมตโสภณ
117
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstract1.pdf ( 0.15 MB)
2Tableofcontents1.pdf ( 0.15 MB)
3Chapter1.pdf ( 0.13 MB)
4Chapter2.pdf ( 0.44 MB)
5Chapter3.pdf ( 0.24 MB)
6Chapter4.pdf ( 0.52 MB)
7Chapter5.pdf ( 0.18 MB)
8References1.pdf ( 0.26 MB)
12
การประเมินรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ประชาชนต้องการ : กรณีศึกษาเรื่องไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
Assessment of community – oriented health communication pattern : case study of dengue haemorrhagic fever in Samut Prakarn province.
งานวิจัย/Research report 2553
โดย : ันทวัน ยันตะดิลก, รัตนา ทิมเมือง
117
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstract.pdf ( 0.15 MB)
2TableofContents.pdf ( 0.08 MB)
3Chapter1.pdf ( 0.10 MB)
4Chapter2.pdf ( 0.50 MB)
5Chapter3.pdf ( 0.10 MB)
6Chapter4.pdf ( 0.33 MB)
7Chapter5.pdf ( 0.20 MB)
8References.pdf ( 0.23 MB)
13
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษาการถ่ายทอดความรู้เรื่องผักพื้นบ้านของชุมชนในภาคตะวันออกของประเทศไทย
งานวิจัย/Research report 2555
โดย : ลั่นทม จอนจวบทรง
117
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstract.pdf ( 0.13 MB)
2Tableofcontents.pdf ( 0.13 MB)
3Chapter1.pdf ( 0.14 MB)
4Chapter2.pdf ( 0.33 MB)
5Chapter3.pdf ( 0.26 MB)
6Chapter4.pdf ( 2.21 MB)
7Chapter5.pdf ( 0.27 MB)
8Chapter6.pdf ( 0.31 MB)
9Chapter7.pdf ( 0.17 MB)
10References.pdf ( 0.67 MB)
15
การประชาสัมพันธ์ เพื่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญของกรมประชาสัมพันธ์
The public relations Department ‘s PR activities to encourage the participation of the Public in Drafting the Constitution
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : วลสรรค์ พจนอารี, วรรณรัตน์ รัตนวรางค์
117
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstract.pdf ( 0.13 MB)
2TableofContents.pdf ( 0.10 MB)
3Chapter1.pdf ( 0.13 MB)
4Chapter2.pdf ( 0.65 MB)
5Chapter3.pdf ( 0.17 MB)
6Chapter4.pdf ( 0.28 MB)
7Chapter5.pdf ( 0.17 MB)
8References.pdf ( 0.18 MB)

Search within results