Search Result 217 Found

  • Filters
 
3
Women in news photography of Northern local Newspapers
งานวิจัย/Research report 2544
โดย : วันดี ทองงอก
57
14
ภาวะโภชนาการไอโอดีนในสตรีที่กินยาคุมกำเนิด ชนิดเม็ดเป็นเวลานานกว่า 3 ปี
Iodine status in women using oral contraceptives longer than 3 years
งานวิจัย/Research report 2537
โดย : ศรี รักเผ่าพันธ์ , จันทร์เม็ด สุวรรณราช, ราตรี สิงคะมณี, มนต์จันทร์ วิชาจารย์, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์, จำนงค์ กิ่งแก้ว, จิรศักดิ์ คำบุญเรือง
57

Search within results