Search Result 169 Found

  • Filters
 
1
รายงานการวิจัยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่โดยใช้หลักการยศาสตร์ ปีที่ 1
Design of laminated bamboo furniture using ergonomics method
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : นชัย แหลมหลักสกุล, สมภพ ตลับแก้ว, นราธิป แสงซ้าย, สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่ตามหลักการยศาสตร์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยจัดแบ่งกลุ่มของเฟอร์นิเจอร์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มไม่มีการดัดโค้ง กลุ่มดัดโค้งบางส่วน และกลุ่มที่มีการดัดโค้งทุกชิ้นส่วน ในแต่ละกลุ่มจะทำการออกแบบภาพลายเส้น เพื่อประเมินผลความเหมาะสมโดยเทคนิคการวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้น (AHP) โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านการใช้งาน วัสดุ ความแข็งแรง ความสวยงาม เทคนิคการผลิต ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และการยศาสตร์ ซึ่งการพิจารณาด้านการยศาสตร์ได้ศึกษาถึงองค์ประกอบความล้าหรือความสบายต่อการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ ด้วยการวัดค่าสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อในจุดสำคัญประกอบด้วยบริเวณ ต้นคอ หัวไหล่ หลังส่วนบน หลัง-ส่วนล่าง น่อง และบริเวณต้นขา เพื่อกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญในโครงสร้าง AHP ได้ตามระดับความล้าตามคุณลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ จากนั้นนำแบบที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ความแข็งแรงทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์ พบว่าการออกแบบกลุ่มดัดโค้งบางส่วน และกลุ่มที่มีการดัดโค้งทุกชิ้นส่วนสามารถช่วยลดจุดวิกฤตจากกลุ่มการออกแบบที่ ไม่มีการดัดโค้งในบริเวณช่วงรอยต่อระหว่างของหลังของเก้าอี้กับส่วนพื้นรองนั่ง เพราะช่วงดัดโค้งในบริเวณจุดรอยต่อ จะสามารถช่วยกระจายแรงที่ทำให้ไม่เกิดแรงรวมตัวไปกระทำอยู่จุดใด จุดหนึ่ง ดังนั้นในการออกแบบจึงควรใหค้ วามสนใจบริเวณที่เป็นข้อต่อทั้งหมด รวมทั้งการเลือกลักษณะการต่อไม้ประกับไผ่ที่สามารถรองรับความแข็งแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ ประกับไผ่มีความแข็งแรง ความทนทาน และเสถียรภาพในการใช้งาน
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1res1291.pdf ( 6.30 MB)
2
รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์วิชาฟิสิกส์ 1 ที่นำเสนอผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
A development of instruction program on physic I by using video on internet network
งานวิจัย/Research report 2547
โดย : รมย์ พาบุ, อภิชาติ ศิริวิทย์ปรีชา
52
The purposes of this research were to Development and test the efficiency of physics I learning program by using video on Internet Network in curriculum for Bachelor degree of science of the first year in faculty of applied science, king mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, and to compare the achievement in video on Internet Network before and after taking video on Internet Network Also the questionnaire about using video on Internet Network was administered to 28. Before the experiment, The obtained data were statistically analyzed through arithemetic means ,standard deviations, and t-test. The Results of this research revealed that the efficiencies of Instruction by using video on Internet Network were higher than 80/80 as in hypothesis. The average score of the posttest was higher than that of pretest at the level of .01
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1res1303.pdf ( 0.51 MB)
3
รายงานการวิจัยการศึกษาความเหมาะสมในการใช้ระบบเร็กติไฟเออร์แบบ 18 พัลส์ โดยใช้หม้อแปลงชนิดออโต้ทรานสฟอร์เมอร์ในงานอุตสาหรรม
Study of suitability of 18-pulse autotransformer rectifier unit for industrial applications
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : ฒนา แก้วมณี, พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล , ปฎิพัทธ์ ทวนทอง
52
Harmonics is very important problem in power systems. The main source of the harmonics is the nonlinear load. The nonlinear load which widely used in industry is the dc load which connected to the system via a rectifier or converter. The interesting solution for harmonic mitigation is to replace the conventional 6 pulse rectifier with the multipulse converter. The multipulse rectifier can be 12 or 18 pulse and can have different configurations. The heart of the multipulse rectifier is the transformer which delivered proper set of voltages to each bridge rectifier. This research is aimed to study of suitability of 18-pulse autotransformer rectifier unit for industrial applications by comparing the 6, 12, and 18 pulse rectifier which constructed from Y/YΔ, zigzag and autotransformer. The performance indexes are the THDi, size, weight, and cost of the systems.
After design, build and evaluate each system, the result shows that the 18-pulse autotransformer rectifier unit is better than the 18-pulse constructed from zigzag transformer by weight and cost. The result also reveals that the 18-pulse autotransformer rectifier unit is suited for the industrial application where there are many same kind of dc load, like the inverter and motor, which have the same rate and run in the same time.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1res1398.pdf ( 1.23 MB)
4
รายงานการวิจัยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่โดยใช้หลักการยศาสตร์ ปีที่ 2
Design of laminated bamboo furniture using ergonomics method
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : นชัย แหลมหลักสกุล, สมภพ ตลับแก้ว, นราธิป แสงซ้าย, สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่ตามหลักการยศาสตร์ และพัฒนาแบบเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบมีขั้นตอนในการวิจัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาสัดส่วนร่างกายของประชากรสหรัฐอเมริกาที่มีผลต่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2) ออกแบบโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมขั้นต้น สำหรับการออกแบบเก้าอี้ตามหลักการยศาสตร์ และ 3) ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับ ไผ่ตามหลักการยศาสตร์ร่วมกับบริษัทสถาปนิกในประเทศสหรัฐอเมริกา จากผลการวิจัย พบว่า 1) แนวโน้มความต้องการของประเทศสหรัฐอเมริกาควรเน้นการออกแบบกลุ่มเก้าอี้ประเภท Modern-Classic และ Luxury-Classic ซึ่งคิดเป็น 72.7% ของส่วนแบ่งตลาด โดยกลุ่มเก้าอี้ Luxury-Classic ควรเน้นทรงพนักพิงหลังสูง เพื่อเน้นเพิ่มด้านความสง่างามและความหรูหราใน เชิงการออกแบบ รวมทั้งใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ส่วนกลุ่มเก้าอี้ Modern-Classic ควรเน้นรูปทรงที่มีความโค้งมน และใช้วัสดุสมัยใหม่เข้ามาประกอบในการออกแบบ 2) การกำหนด ขนาดของเก้าอี้ตามค่าขนาดสัดส่วนของร่างกาย ใช้ค่าสัดส่วนร่างกาย ณ 50th ในส่วนของความสูงและความลึกของเก้าอี้ ส่วนความกว้างใช้ค่าสัดส่วนไม่น้อยกว่าค่า 50th และความเอียงของ พนักพิงหลังโดยส่วนใหญ่ใช้มุมเอียง 1000 เนื่องจากผู้ออกแบบเก้าอี้ต้องการเน้นสมดุลของส่วนรูปทรงเก้าอี้มากกว่าการออกแบบให้ครอบคลุมผู้ใช้งานทั้งหมด (5th ถึง 95th) และ 3) การออกแบบกลุ่มเก้าอี้ Luxury-Classic มีโอกาสในการแข่งขันเชิงราคามากกว่ากลุ่ม Modern-Classic ด้วยรูปทรงที่มีความโค้งมนของชิ้นส่วนที่น้อยกว่า รวมทั้งเครื่องมือและกระบวนการผลิตตามแบบเก้าอี้ไม้ประกับไผ่ จัดเป็นวิธีการผลิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมชุมชนในประเทศไทยต่อไป
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1res1404.pdf ( 2.99 MB)
5
รายงานการวิจัยออกแบบ สร้างและทดสอบวงจรแปลงไฟแบบทบแรงดันสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงขนาด 2 เฟส
Design, implementation and test of 2-phase interleaved boost converter for fuel cell energy source
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : ิพัทธ์ ทวนทอง , พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
52
This paper presents a design and implementation of a high power dc distributed system supplied by a fuel cell generator. A proposed parallel power converter with interleaving algorithm is chosen to boost a low dc voltage of fuel cell to a dc bus utility level. The present interleaved step-up converter is composed of two identical boost converters connected in parallel. Modules are controlled by interleaved switching signals, which have the same switching frequency and the same phase shift. During the past decade, power electronics research has focused on the development of interleaved parallel converters. For an interleaving technique with a real fuel cell source, this work is the first presentation; it is not just a fuel cell simulation. So, the design and experimental verification of 1.2-kW prototype converter at a switching frequency of 25 kHz connected with a NexaTM PEM fuel cell system (1.2-kW, 46-A) in a laboratory are presented. Experimental results corroborate the excellent system performances. The fuel cell ripple current can be reduced. As a result, the fuel cell mean current is nearly equal to the fuel cell rms current.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1res1399.pdf ( 11.01 MB)
7
รายงานการวิจัยการศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงานสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
The study of standard time data for furniture industry by apply method time measurement-2 system
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : วันชัย แหลมหลักสกุล
52
The objective of this research was to apply standard time in the furniture industry. The standard time was created by MTM-2 (Method Time Measurement-2) as the principle for plan production of each department that is similar. Additionally, standard time is also used for planning efficient working schedule of workers. Standard time was imposed by motion analysis of workers which was recorded by video camera. The results of standard time were compared to using measuring watch under the same condition and environment. The result of the research was that the length of working time which was controlled by MTM-2 method and measuring watch was slightly different. It can be said that MTM-2 is an efficient method of creating standard time.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1res1292.pdf ( 1.02 MB)
8
รายงานการวิจัยตัวแปลงไฟแบบ 2 ทิศทางสำหรับแบตเตอรี่
2-Quadrant Converter for Battery.
งานวิจัย/Research report 2557
โดย : ร บุญเส็ง, พงษ์ศิริ มุ่งพร
52
Currently, the industrial need for energy will be increased in very high and increasing each year. The materials of natural energy such as coal, oil and natural gas used to produce the required amount to support the increased to use of electricity is increasing each year. At the same time, these materials have a decrease and the price of materials is an increase. The renewable energy sources are anticipated to act an important role in helping to meet the demands of industry. In this research project proposed the study of dc-dc converter for Battery, 2-quadrant 4-phase parallel converters are implemented with a switching interleaving technique for a Battery converter and 4-phase parallel boost converters are implemented with a switching interleaving technique for step up the dc bus voltage. To authenticate the control system, a small-scale test bench was implemented in laboratory in Thai-French Innovation Institute, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. The prototype Battery converter connected with Battery (24 V 120 A) For controller is an implement in Matlab/Simulink with dSPACE, The system can be controlled in real time with the control desk, without stopping the operation of devices or circuits. Experimental results of the power converter authenticate the excellent performance. For research publications, two (2) technical paper was presented in EECON-37 national conference.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1B15893108.pdf ( 4.85 MB)
9
รายงานการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นปีการศึกษา 2545-2549
งานวิจัย/Research report 2552
โดย : ริวิช ดโนทัย, เพลินพิศ วิลัยเกษม
52
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1abres1433.pdf ( 0.09 MB)
2chapter4.pdf ( 2.01 MB)
3chapter5.pdf ( 0.50 MB)
4reference.pdf ( 0.03 MB)
5appendix.pdf ( 0.15 MB)
6res1433.pdf ( 0.76 MB)
10
รายงานการวิจัยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่โดยใช้หลักการยศาสตร์ ปีที่ 3
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่โดยใช้หลักการยศาสตร์
งานวิจัย/Research report 2552
โดย : นชัย แหลมหลักสกุล, สมภพ ตลับแก้ว, นราธิป แสงซ้าย, สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่ตามหลักการยศาสตร์ และพัฒนาแบบเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ ออกแบบมีขั้นตอนในการวิจัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาสัดส่วนร่างกายของประชากรประเทศ ญี่ปุ่นที่มีผลต่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2) พัฒนาโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการ ออกแบบเก้าอี้ลักษณะสามมิติ และ 3) ออกแบบและปรับปรุงแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่ตาม หลักการยศาสตร์และความต้องการของประชากรประเทศญี่ปุ่นด้วยเทคนิค QFD ผลการวิจัย พบว่า 1) แนวโน้มความต้องการของประชากรประเทศญี่ปุ่นควรเน้นการออกแบบกลุ่มเก้าอี้ ประเภท Modern ซึ่งคิดเป็น 85.0% ของส่วนแบ่งตลาด โดยกลุ่มเก้าอี้ Modern ควรเน้นรูปทรง ที่มีความโค้งมน และวัสดุจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ 2) การกำหนดขนาดของเก้าอี้ตามค่า ขนาดสัดส่วนของร่างกาย ใช้ค่าสัดส่วนร่างกาย ณ 50 th ในส่วนของความสูงและความลึกของ เก้าอี้ ส่วนความกว้างใช้ค่าสัดส่วนไม่น้อยกว่าค่า 50 th 3) ความเอียงของพนักพิงหลังโดยส่วน ใหญ่ใช้มุมเอียง 90-95 0 เพราะแบบเก้าอี้ต้องการเน้นความเท่ากันและสมดุลของสัดส่วนของ รูปทรงเก้าอี้ทั้งความสูงขาเก้าอี้ ความสูงพนักพิงหลัง และความกว้างของเก้าอี้ และ 4) พัฒนา โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเก้าอี้ลักษณะสามมิติสามารถช่วยลดเวลาใน การสร้างแบบสามมิติได้อย่างมาก ดังนั้นในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบตามความต้องการของ ประชากรประเทศญี่ปุ่น จึงให้ความสำคัญในเทคนิคการขึ้นรูป การเก็บผิวงาน และการเคลือบผิว ไม้ประกับไผ่ เพราะความต้องการของลูกค้าประเทศญี่ปุ่นต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ ธรรมชาติรวมทั้งความสวยงามจากลวดลายและสีสันของไม้เป็นหลัก ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการ ตัดสินใจของลูกค้าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเด็นสำคัญ
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1B1556566x.pdf ( 5.67 MB)
11
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังเก่าหรือหม้อแปลงที่เสียหายด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (ปีที่ 3)
Development of effective maintenance performance for old or damaged power transformer (phase 3)
งานวิจัย/Research report 2555
โดย : พงศ์ สุวรรณศรี, ธีรธรรม บุณยะกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Power transformer has degraded under its normal and abnormal operating conditions, maintenance activities are vital to restore the condition back to the normal condition. Even though the traditional preventive maintenance is well known and successfully performed, but the method has high cost. Therefore, the research project in the first year was performed in order to systematically record the scattering data into the setup database. This data was further used to find the critical component and their failure causes. The component with high percentage of failure, such as on-load tap changer, bushing and tank leakage, must be carefully maintained. The known causes of failure can be used to setup the preventive measures before the problem occurs. The knowledge obtained in phase 1 is further applied in the second-year research to determine the suitable maintenance of each transformer?s component, e.g. magnetic core, high voltage winding, low voltage winding, tertiary winding, bushing, arrester, insulating oil, protective devices etc. The study of testing procedure, test circuit, reference data for condition evaluation was comprehensively studied based on the internationally accepted standards. Moreover, the economic cost analysis of repairing the failed or damaged transformer was performed in order to make a decision whether to repair and refurbish the failed transformer or replace it by a new one. After that, the design and construction of test transformer to generate the alternating current high voltage for testing the breakdown voltage of insulating oil was carried out. Finally in the last-year research, the computer software program has been developed in order to evaluate power transformer condition. The program consists of recorded database of test results, analytical part, condition evaluation and assessment of transformer components and overall condition, economic analysis of alternatives to repair or purchase the new transformer as well as inventory management of transformer e.g. bushing, arrester and inulating oil. The developed program can be used via web application as user-friendly and easy to use program. Lastly, the 100 kV voltage divider was designed and constructed for breakdown voltage measurement of insulating oil together with test transformer constructed last year.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1B15650947.pdf ( 8.66 MB)
12
รายงานการวิจัยการผลิตโพลิ-3-ไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแหล่งคาร์บอนธรรมชาติราคาถูกที่สามารถทดแทนได้
Production of poly-3-hydroxyalkanoate from cheap renewable carbon sources.
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : มันต์ จงเจริญ, ธารา มานะงาน, สริญญา ชวพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการทดลองนี้ศึกษาจลนศาสตร์การเจริญและการผลิตโพลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHA) จาก Alcaligenes latus ATCC 29714 ในอาหาร Basal mineral medium ที่มีกลูโคสเข้มข้น 20 กรัม-ลิตร-1 เป็นแหล่งคาร์บอน บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ใช้แหล่งไนโตรเจน 2 ชนิด ได้แก่ (NH4)2SO4 และ NH4Cl และ ความเร็วรอบที่ใช้ในการหมักเท่ากับ 200 และ 250 รอบ-นาที-1 พบว่า ที่ความเร็ว 200 รอบ-นาที-1 ประสิทธิภาพในการผลิตโพลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) สูงสุด (Pm) ใกล้เคียงกันทั้ง 2 แหล่งไนโตรเจน แม้ว่าความเข้มข้นของเซลล์แห้ง (4.745 กรัม-ลิตร-1) และ PHB (1.96 กรัม-ลิตร-1 ที่ได้จากการใช้ NH4Cl จะมากกว่าค่าท่ได้จาก (NH4)2SO4 เล็กน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ NH4Cl ที่ความเร็ว 250 รอบ-นาที-1 พบว่า A. latus สะสม PHB และให้ความ เข้มข้นของ PHB สูงขึ้น เป็น 53.5% และ 2.482 กรัม-ลิตร-1 ตามลำดับ และให้ค่า Pm เพิ่มขึ้นเป็น 0.102 กรัม -ลิตร-1-ชั่วโมง-1 (เพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับที่ความเร็ว 200 รอบ-นาที-1) และเมื่อทดลองเลี้ยงในสภาวะ เดิมแต่มีการปรับค่าความเป็นกรดด่างของอาหารเลี้ยงเชื้อระหว่างการหมักโดยย้ายเซลล์ลงในอาหารใหม่ ณ ชั่วโมงที่ 24 พบว่า ความเข้มข้นของเซลล์แห้งและ PHB มีค่าสูงสุดเท่ากับ 6.138 และ 4.284 กรัม-ลิตร-1 ตามลำดับ และ A. latus สามารถนำกลูโคสไปใช้ถึง 99.2% ณ ชั่วโมงที่ 46 และมีปริมาณ PHB ต่อหน่วยกลูโคส (Yp/s) มากกว่าปริมาณเซลล์ที่เหลือต่อหน่วยกลูโคส ( Yrcw/s ) อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณ PHB ต่อ น้ำหนักเซลล์แห้งที่เพิ่มขึ้นจนถึง 69.8% และให้ค่า Pm เท่ากับ 0.093 กรัม-ลิตร-1-ชั่วโมง-1 เมื่อทดลองใช้ (NH4)2SO4 เป็นแหล่งไนโตรเจน ที่ความเร็วรอบ 250 รอบ-นาที-1 พบว่า A. latus มีค่า Yp/s มากกว่า Yrcw/s อย่างเห็นได้ชัด โดย A. latus สะสม PHB ได้เพิ่มมากขึ้นเป็น 73.8% ต่อน้ำหนักเซลล์แห้ง และมีความเข้มข้นของ PHB สูงสุดที่ 48 ชั่วโมง เท่ากับ 4.271 กรัม-ลิตร-1 และให้ค่า Pm ที่ใกล้เคียงกัน คือ เท่ากับ 0.089 กรัม-ลิตร-1 ชั่วโมง-1 เมื่อทดลองใช้แหล่งคาร์บอนอื่นๆ ร่วมกับการใช้ (NH4)2SO4 เป็นแหล่งไนโตรเจน ที่ความเร็ว 250 รอบ -นาที-1 พบว่า A. latus ใช้น้ำตาลรีดิวซ์ในน้ำมะพร้าวแก่ได้ดี (ใช้ไป0 .10% ในเวลา 24 ชั่วโมง) แต่ใช้ไปในการ เจริญได้ไม่ดีเท่ากับการใช้กลูโคส โพลิเมอร์ที่ได้เป็นชนิด P(HB)-co-(HV) และผลิตได้ในปริมาณที่น้อยมาก (1.52 % ต่อน้ำหนักเซลล์แห้ง) ในขณะที่ A. latus นำน้ำตาลรีดิวซ์ในน้ำมะละกอไปใช้ได้ดี (0.56% ในเวลา 24 ชั่วโมง) โดยใช้ในการเจริญได้ดีใกล้เคียงกับการใช้กลูโคส แต่นำไปสะสมเป็นPHB ได้เพียง 22.26% ต่อน้ำหนัก เซลล์แห้ง คิดเป็นความเข้มข้นของ PHB เท่ากับ 1.146 กรัม-ลิตร-1 และเมื่อใช้มอลโทเด็กซทรินเป็นแหล่ง คาร์บอน พบว่า A. latus ใช้น้ำตาลรีดิวซ์ในมอลโทเด็กซทรินได้เพียง 29.64% (และไม่มีแนวโน้มจะใช้ไป มากกว่านี้) แต่ให้ความเข้มข้นของเซลล์แห้งมากถึง 6.100 กรัม-ลิตร-1 และสะสม PHB ได้ 46% ต่อน้ำหนักเซลล์ แห้ง คิดเป็นความเข้มข้นของ PHB เท่ากับ 2.806 กรัม-ลิตร-1
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1B15782037.pdf ( 4.79 MB)
13
รายงานการวิจัยการผลิตโพลิ-3-ไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแหล่งคาร์บอนธรรมชาติราคาถูกที่สามารถทดแทนได้
Production of poly-3-hydroxyalkanoate from cheap renewable carbon sources.
งานวิจัย/Research report 2552
โดย : มันต์ จงเจริญ, ธารา มานะงาน, สริญญา ชวพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการทดลองนี้ศึกษาสภาวะในการหมักที่มีผลต่อการเจริญและการผลิตโพลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) จาก Alcaligenes latus ATCC 29714 ในอาหาร Basal mineral medium (BMM) ในกระบวนการหมักแบบไม่ต่อเนื่อง พบว่า สภาวะที่ A. latus เจริญและสะสม PHB สูงสุด คือ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส อัตราการกวน 250 รอบ-นาที-1 อัตราการ ให้อากาศ 1 ลิตร-นาที-1 และไม่ควบคุมค่าความเป็นกรดด่าง จากการศึกษาชนิดของแหล่งคาร์บอนต่างๆ โดยใช้ (NH4)2SO4 เป็นแหล่งไนโตรเจน พบว่า แหล่งคาร์บอน ประเภทน้ำตาล ได้แก่ น้ำตาลทรายแดง และเด็กซ์โตรส และพอลิแซ็กคาไรด์ ได้แก่ soluble starch ให้ความเข้มข้นของ PHB สูงและใกล้เคียงกันจึงสามารถใช้ทดแทนกันได้ รองลงมาคือกลุ่มของมอลโตเด็กซ์ตริน แป้งมันฝรั่ง และแป้งมันสำปะหลัง และเมื่อใช้กากน้ำตาลเป็นแหล่งคาร์บอน พบว่า สะสม PHB ได้ใกล้เคียงกับกลุ่มของเด็กซ์โตรส แต่ให้ความเข้มข้นของเซลล์น้อยกว่าจึงทำให้ได้ความเข้มข้นของ PHB น้อยกว่าด้วย ส่วนเมื่อใช้กลีเซอรอลนั้นจะให้ความเข้มข้นของเซลล์และ PHB ต่ำที่สุด แม้จะสะสม PHB ได้ใกล้เคียงกับที่ใช้แป้งและพอลิแซ็กคาไรด์เป็นแหล่งคาร์บอนในการศึกษาชนิดของแหล่งไนโตรเจน ((NH4)2SO4, NH4NO3, corn steep liquor, yeast extract ยูเรีย และโมโน-โซเดียมกลูตาเมท (MSG)) และอัตราส่วน C:N ที่เหมาะสมต่อการเจริญและผลิต PHB โดยใช้เด็กซ์โตรสเป็นแหล่งคาร์บอน พบว่า อัตราส่วน C:N โดยน้ำหนักที่เหมาะสมต่อการเจริญและผลิต PHB จะแตกต่างกันตามชนิดของแหล่งไนโตรเจน แต่การเจริญและสะสม PHB มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราส่วนC :N โดยโมล (คิดเฉพาะจำนวนโมลของ C ในเด็กซ์โตรสกับจำนวนโมลของ N ในแหล่งไนโตรเจนแต่ละชนิด) ที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรณีของยูเรีย (อัตราส่วน C:N โดยโมล เท่ากับ 10) ซึ่งสะสม PHB ได้ค่อนข้างสูงถึง 65.29% ของน้ำหนักเซลล์แห้ง แม้ว่าจะให้ความเข้มข้นของเซลล์และPHB น้อยที่สุดจากนั้นนำเด็กซ์โตรส น้ำตาลทรายแดง soluble starch แป้งมันสำปะหลัง กากน้ำตาล และกลีเซอรอล มาใช้ร่วมกับ MSG และ yeast extract พบว่า เมื่อใช้ yeast extract เป็นแหล่งไนโตรเจนจะให้ความเข้มข้นของเซลล์สูงสุดในทุกแหล่งคาร์บอน แต่เมื่อใช้ MSG เป็นแหล่งไนโตรเจนจะสะสม PHB ได้มากที่สุด (ยกเว้นเมื่อใช้ร่วมกับกากน้ำตาลและกลีเซอรอล) เนื่องจากมีอัตราส่วน C:N โดยโมลสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งไนโตรเจนอื่น โดยเมื่อใช้เด็กซ์โตรสร่วมกับ MSG ที่อัตราส่วน C:N โดยโมล เท่ากับ 55.8 ทำให้สะสม PHB สูงสุด เท่ากับ 80.56% ของน้ำหนักเซลล์แห้ง แต่ได้ความเข้มข้นของ PHB เพียง 3.92 กรัม-ลิตร-1 และเมื่อใช้เด็กซ์โตรสร่วมกับ yeast extract ที่อัตราส่วน C:N โดยโมลประมาณ 22.6 ได้ความเข้มข้นของเซลล์และ PHB สูงสุดเท่ากับ 8.15 และ 4.98 กรัม-ลิตร-1 ตามลำดับ และสะสม PHB ได้ 61.09% ของน้ำหนักเซลล์แห้ง ในการศึกษาการขยายขนาดการผลิต PHB โดยใช้เด็กซ์โตรสเป็นแหล่งคาร์บอน พบว่า เมื่อขยายขนาดในการ ผลิตจาก 100 เป็น 300 มิลลิลิตร จะมีการเจริญและสะสม PHB ที่ใกล้เคียงกันมากไม่ว่าจะใช้ yeast extract หรือ MSG เป็นแหล่งไนโตรเจน เมื่อขยายขนาดเป็น 500 มิลลิลิตร พบว่า A. latus ยังคงสะสม PHB ได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับที่ 300 มิลลิลิตร แต่ได้ความเข้มข้นของเซลล์และ PHB น้อยลง และเมื่อย้ายลงถังหมักปริมาตร 3.5 ลิตร พบว่า การเจริญและสะสม PHB ลดลงอย่างมาก
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1B15781975.pdf ( 4.49 MB)
14
รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเพื่อเปลี่ยนแปลงแบบแผนไขมันของแบคทีเรีย Acinetobacter spp ที่สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
Culturing process development to improve Acinetobacter spp lipid profile as a potential biodiesel renewable resource.
งานวิจัย/Research report 2556
โดย : มาลินี ศรีอริยนันท์
52
Acinetobacter baylyi and Acinetobacter calcoaceticus have a wax ester synthase/acyl coenzyme A (acyl-CoA): diacylglycerol acyltransferase (WS/DGAT) enzyme, which can synthesize fatty acid alkyl ester (FAAEs) for the biodiesel production. This research aimed to study the factors that influenced on the FAEEs synthesis for biodiesel production in both bacteria. The factors were the culturing time, temperature, pH, shaking rate, nitrogen, and carbon. The Plackett and Burman design (PBD) was used to screen for the influence factors with 12 treatments. The results of dried weight and FAEEs content obtained from the experiments showed no statistically significant effect of any factors suggesting that this PBD design was not suitable for screening for the influence factors in this experiment. Then, the response surface methodology (RSM) was used with 17 treatments. The difference in responses of dried weight and FAEEs contents in each treatment provided mathematical models that showed impacts of each factors. Furthermore, the feasibility of using lignocellulosic biomass as a carbon source for both bacteria was assessed and the highest FAEEs contents, 1.391±0.1433 and 1.342±0.1210 g/L, were obtained from A. baylyi and A. calcoaceticus, respectively.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1B15781744.pdf ( 2.57 MB)
15
The stability analysis for parametric implicit vector equilibrium problems with bounds
รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความเสถียรภาพของปัญหาเวกเตอร์ดุลยภาพแฝงอิงตัวแปรเสริมจำกัดขอบเขต
งานวิจัย/Research report 2014
โดย : nokwan Sitthithakerngkiet, กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ
52
ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ทำการพิสูจน์การมีอยู่จริงเพียงหนึ่งเดียวของจุด ใกล้เคียงที่ดีที่สุดแบบคู่ของการส่งที่สอดคล้องกับการส่งหดตัวแบบคู่ที่ใกล้เคียงกัน ในปริภูมิเมตริก ของการจัดอันดับบริบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้นผลลัพธ์ที่เราได้ยังขยาย ผลลัพธ์ที่ได้มีการพิสูจน์ ไว้โดย T. Gnana Bhaskar และ V. Lakshmikantham.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1B15861582.pdf ( 0.88 MB)

Search within results