Search Result 76 Found

  • Filters
 
2
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติวิชาการเขียนแบบเบื้องต้น ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
The comparative of the success of studying between The teaching of Computer in assisting and normal teaching of The basic drafting on bachelor degree on the first year student
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : ่งยง รุ่งฟ้า, ธนการ วงศ์เงิน
51
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front.pdf ( 0.26 MB)
2Abstract.pdf ( 0.18 MB)
3Acknowledgement.pdf ( 0.17 MB)
4Content.pdf ( 0.34 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.24 MB)
6Chapter 2.pdf ( 0.49 MB)
7Chapter 3.pdf ( 0.24 MB)
8Chapter 4.pdf ( 0.36 MB)
9Chapter 5.pdf ( 0.27 MB)
10Reference.pdf ( 0.23 MB)
11Appendices.pdf ( 0.03 MB)
3
ประสิทธิผลทางการตลาดของการเป็นผู้สนับสนุน ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ในประเทศไทย
Effectiveness in marketing of sponsorship in football world cup 2010 in Thailand
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
51
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front page.pdf ( 0.17 MB)
2Abstract.pdf ( 0.21 MB)
3Content.pdf ( 0.64 MB)
4Acknowledgement.pdf ( 0.15 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.70 MB)
6Chapter 2.pdf ( 5.22 MB)
7Chapter 3.pdf ( 0.36 MB)
8Chapter 4.pdf ( 3.55 MB)
9Chapter 5.pdf ( 0.68 MB)
10Appendices.pdf ( 0.99 MB)
11Reference.pdf ( 0.40 MB)
4
การติดตามบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นปีการศึกษา 2550
งานวิจัย/Research report 2553
โดย : ทูรย์ นิลเศรษฐ์ , วรรณวิมล นิลเศรษฐ์
51
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front page.pdf ( 0.17 MB)
2Abstract.pdf ( 0.27 MB)
3Content.pdf ( 0.54 MB)
4Acknowledgement.pdf ( 0.17 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.56 MB)
6Chapter 2.pdf ( 4.32 MB)
7Chapter 3.pdf ( 0.38 MB)
8Chapter 4.pdf ( 5.99 MB)
9Chapter 5.pdf ( 1.01 MB)
10Appendices.pdf ( 1.87 MB)
11Reference.pdf ( 0.76 MB)
5
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมการนำเสนอนิทรรศการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2554
Study on satisfaction of attendant to RMUTTO research and innovation Exhibition in Thailand rearch expo 2011
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : ระพล แจ่มสวัสด์ , ชงโค แซ่ตั้ง , นิราวัลย์ ศรีทอง
51
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front page.pdf ( 0.19 MB)
2Abstract.pdf ( 0.66 MB)
3Content.pdf ( 0.78 MB)
4Chapter 1.pdf ( 6.39 MB)
5Chapter 2.pdf ( 1.19 MB)
6Chapter 3.pdf ( 0.41 MB)
7Chapter 4.pdf ( 2.27 MB)
8Chapter 5.pdf ( 1.39 MB)
9Appendices.pdf ( 5.16 MB)
10Referemce.pdf ( 0.62 MB)
6
การศึกษากระบวนการแปรรูปไส้กรอกไก่ผสมเห็ด 3 อย่าง
Studies on processing of chicken sausage supplemented three mushroom
งานวิจัย/Research report 2556
โดย : สายใจ จริยาเอกภาส
51
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front.pdf ( 0.21 MB)
2Abstract.pdf ( 0.26 MB)
3Acknowledgement.pdf ( 0.20 MB)
4Content.pdf ( 0.22 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.23 MB)
6Chapter 2.pdf ( 0.65 MB)
7Chapter 3.pdf ( 0.28 MB)
8Chapter 4.pdf ( 0.30 MB)
9Chapter 5.pdf ( 0.22 MB)
10Reference.pdf ( 0.23 MB)
11Appendices.pdf ( 0.53 MB)
7
การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค(AQ)ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
A correlative student of factors affecting adversity quotient (AQ) of Rajamangala University of technology Tawan-ok' students
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : นันทน์ปพร ดุรงค์พันธ์
51
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front page.pdf ( 0.20 MB)
2Abstract.pdf ( 0.62 MB)
3Content.pdf ( 0.62 MB)
4Acknowledgement.pdf ( 0.18 MB)
5Chapter 1.pdf ( 1.33 MB)
6Chapter 2.pdf ( 8.28 MB)
7Chapter 3.pdf ( 1.18 MB)
8Chapter 4.pdf ( 1.17 MB)
9Chapter 5.pdf ( 1.03 MB)
10Appendices.pdf ( 2.32 MB)
11Reference.pdf ( 1.25 MB)
8
ชุดฝึกการควบคุมระดับของเหลวด้วย PLC
Liquid level control training set using programmable logic controller
งานวิจัย/Research report 2555
โดย : คริต วินิจธรรม, ประหยัด กองสุข
51
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front.pdf ( 0.29 MB)
2Abstract.pdf ( 0.25 MB)
3Acknowledgement.pdf ( 0.24 MB)
4Content.pdf ( 0.41 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.29 MB)
6Chapter 2.pdf ( 0.80 MB)
7Chapter 3.pdf ( 0.64 MB)
8Chapter 4.pdf ( 0.79 MB)
9Chapter 5.pdf ( 0.26 MB)
10Reference.pdf ( 0.27 MB)
11Appendices.pdf ( 1.18 MB)
10
การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานนักศึกษาภายนอก : กรณีศึกษา สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
The development of job-outside training information system
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : ัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ , ไกรสร รวยป้อม
51
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front page.pdf ( 0.08 MB)
2Abstract.pdf ( 0.28 MB)
3Content.pdf ( 0.24 MB)
4Acknowledgement.pdf ( 0.07 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.30 MB)
6Chapter 2.pdf ( 3.24 MB)
7Chapter 3.pdf ( 5.28 MB)
8Chapter 4.pdf ( 0.54 MB)
9Chapter 5.pdf ( 0.20 MB)
10Appendices.pdf ( 1.53 MB)
11Reference.pdf ( 0.10 MB)
11
การออกแบบเก้าอี้พักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร: กรณีศึกษาวัสดุเหลือใช้จากฟางข้าว
Chairs for the elderly from agricultural waste: case study from rice straw.
งานวิจัย/Research report 2555
โดย : ่งยง รุ่งฟ้า, ธนการ วงศ์เงิน, มธุรส ชาวไร่ปราณ
51
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front.pdf ( 0.30 MB)
2Acknowledgement.pdf ( 0.24 MB)
3Content.pdf ( 0.43 MB)
4Chapter 1.pdf ( 0.26 MB)
5Abstracts.pdf ( 0.31 MB)
6Chapter 2.pdf ( 1.51 MB)
7Chapter 3.pdf ( 0.23 MB)
8Chapter 4.pdf ( 0.76 MB)
9Chapter 5.pdf ( 0.30 MB)
10Reference.pdf ( 0.23 MB)
11Appendices.pdf ( 0.88 MB)
12
การใช้เส้นใยสับปะรดเสริมในไส้กรอกไก่
Chicken sausage supplementation of crude fiber from pineapples
งานวิจัย/Research report 2553
โดย : สายใจ จริยาเอกภาส
51
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front page.pdf ( 0.16 MB)
2Abstract.pdf ( 0.38 MB)
3Content.pdf ( 0.50 MB)
4Acknowledgement.pdf ( 0.17 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.44 MB)
6Chapter 2.pdf ( 4.00 MB)
7Chapter 3.pdf ( 1.15 MB)
8Chapter 4.pdf ( 1.69 MB)
9Chapter 5.pdf ( 0.27 MB)
10Appendices.pdf ( 6.02 MB)
11Reference.pdf ( 0.37 MB)
13
การสกัดน้ำมันเมล็ดกระทิงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
Extraction of alexandrian laurel seeg oil for biodiesel production
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : สิณี ดาราพงษ์, วิทยา คณาวงษ์ , วราภรณ์ ศรีมูล
51
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front page.pdf ( 0.09 MB)
2Abstract.pdf ( 0.25 MB)
3Content.pdf ( 0.32 MB)
4Acknowledgement.pdf ( 0.06 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.26 MB)
6Chapter 2.pdf ( 2.35 MB)
7Chapter 3.pdf ( 1.03 MB)
8Chapter 4.pdf ( 0.85 MB)
9Chapter 5.pdf ( 0.16 MB)
10Appendices.pdf ( 0.15 MB)
11Reference.pdf ( 0.28 MB)
14
คุณภาพและชนิดของปลาน้ำจืดที่พบบริเวณน้ำตกกระทิง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
water quality and freshwater fishes of Karthing waterfall Khao Kitchagoot nation park, Chanthaburi province
งานวิจัย/Research report 2553
โดย : ณนันท์ สุนทรกิจ , วัชระ น้อยคงคา , สมพงษ์ สังข์ทอง
51
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front page.pdf ( 0.17 MB)
2Abstract.pdf ( 0.42 MB)
3Content.pdf ( 0.77 MB)
4Acknowledgement.pdf ( 0.16 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.41 MB)
6Chapter 2.pdf ( 0.73 MB)
7Chapter 3.pdf ( 2.44 MB)
8Chapter 4.pdf ( 13.78 MB)
9Chapter 5.pdf ( 0.23 MB)
10Reference.pdf ( 0.42 MB)
15
น้ำส้มสายชูหมักจากเงาะที่เหลือจากกระบวนการแปรรูป
Vinegar fermentation from the rest of rambutan processing
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : ปราณี เลาห์กิติกูล, นฤศันส์ วาสิกดิลก , ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
51
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Front page.pdf ( 0.16 MB)
2Abstract.pdf ( 0.46 MB)
3Content.pdf ( 0.57 MB)
4Acknowledgement.pdf ( 0.18 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.22 MB)
6Chapter 2.pdf ( 2.69 MB)
7Chapter 3.pdf ( 0.88 MB)
8Chapter 4.pdf ( 1.35 MB)
9Chapter 5.pdf ( 0.21 MB)
10Appendices.pdf ( 1.28 MB)
11Referrence.pdf ( 0.23 MB)

Search within results