Search Result 72 Found

  • Filters
 
1
การผลิตไอน้ำ 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมงโดยระบบหม้อไอน้ำแก๊สซิไฟเออร์จากชีวมวล
Gasifier- bolier system from biomass for 100 kg/hr steam generating
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : ภวิทย์ ลวณะสกล, บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว
49
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
11.Title.pdf ( 0.09 MB)
22.Abstract.pdf ( 0.16 MB)
33.Acknowledgements.pdf ( 0.08 MB)
44.Table of Contents.pdf ( 0.09 MB)
55.Chapter1.pdf ( 0.71 MB)
66.Chapter2.pdf ( 1.25 MB)
77.Chapter3.pdf ( 0.69 MB)
88.Chapter4.pdf ( 0.38 MB)
99.Chapter5.pdf ( 0.12 MB)
1010.References.pdf ( 0.11 MB)
1111.Appendices.pdf ( 1.94 MB)
2
การพัฒนาควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส แบบปรับความเร็วรอบโดยการปรับแรงดัน และความถี่ โดยดีเอสพี
The development of induction motor 3 phase with variable voltage and variable frequency by DSP
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : รพงษ์ จิตตะโคตร์, นิกร แสงงาม, พิชญ ดาราพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
11.Title.pdf ( 0.10 MB)
22.Certificate.pdf ( 0.08 MB)
33.Abstract.pdf ( 0.16 MB)
44.Acknowledgements.pdf ( 0.07 MB)
55.Table of Contents.pdf ( 1.14 MB)
66.Chapter1.pdf ( 0.34 MB)
77.Chapter2.pdf ( 1.24 MB)
88.Chapter3.pdf ( 2.38 MB)
99.Chapter4.pdf ( 1.44 MB)
1010.Chapter5.pdf ( 4.30 MB)
1111.Chapter6.pdf ( 2.79 MB)
1212.Chapter7.pdf ( 0.17 MB)
1313.References.pdf ( 0.18 MB)
1414.Appendices.pdf ( 0.47 MB)
1515.Vitae.pdf ( 0.19 MB)
3
การศึกษาอิทธิพลของสารหล่อลื่นที่มีผลต่ออายุการใช้งานของเม็ดมีดตัดในขบวนการกลึงเหล็กหล่อ FCD 400
Investigation of the effect of cutting lubricants on tool life during the turning of a cast iron FCD 400
งานวิจัย/Research report 2552
โดย : ริชัย ต่อสกุล , กิตติชัย หล่อบุญสม, อนินท์ มีมนต์
49
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
101.Title.pdf ( 0.21 MB)
202.Abstract.pdf ( 0.27 MB)
303.Acknowledgements.pdf ( 0.09 MB)
404.Table-of-Content.pdf ( 0.93 MB)
505.Chapter-1.pdf ( 0.42 MB)
606.Chapter-2.pdf ( 3.32 MB)
707.Chapter-3.pdf ( 1.38 MB)
808.Chapter-4.pdf ( 2.68 MB)
909.Chapter-5.pdf ( 0.78 MB)
1010.References.pdf ( 0.30 MB)
1111.Appendices.pdf ( 8.37 MB)
4
การเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียม AA6063 และเหล้กกล้าไร้สนิม 430
Friction stir welding of aa6063 aluminum alloy and 430 stainless steel lap joint
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : ตติพงษ กิมะพงศ์, อนินท์ มีมนต์, บุญส่ง จงกลณี
49
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
11.Title.pdf ( 0.10 MB)
22.Abstract.pdf ( 0.32 MB)
33.Acknowledgements.pdf ( 0.11 MB)
44.Table of Contents.pdf ( 0.80 MB)
55.Chapter1.pdf ( 0.62 MB)
66.Chapter2.pdf ( 4.64 MB)
77.Chapter3.pdf ( 1.54 MB)
88.Chapter4.pdf ( 5.66 MB)
99.Chapter5.pdf ( 0.41 MB)
1010.References.pdf ( 0.39 MB)
5
การประเมินค่าตัวแปรการเชื่อมเสียดทานแบบจุดที่เหมาะสมของรอยต่อระหว่างอลูมิเนียม 5052 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี SGACD ด้วยวิธีการทากูชิ
Optimization of Process Parameters for Friction Spot Joining of AA5052 Aluminum and SGACD Zinc coated-Steel Joint by Taguchi Method
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : รัตน์ ตรัยวนพงศ์, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Dissimilar materials joint that applied in industries such as an automobile industry has an advantage for improving the structure flexibility when the load was applied. The joint also decreases the ratio of strength and weight of the structure that directly affected to energy preservation. Recently, the joining of the dissimilar materials joint is continuously improved the joining process for the sound weld of the joint. So, this article aims to study of the effect of the friction spot joining parameters on 1100 aluminum alloy and SGACD steel lap joint strength. The article also aims to comparative study of the relation of the microstructure and the tensile shear strength of 1100 aluminum alloy and SGACD steel lap joint strength. The experiment was started using MINITAB15 to design of the experiment (DOE) and then find the relation between the friction spot joint parameters. The DOE results that obtained from MINITAB15 were also compared to the real experimental results. The materials for the real experimental results were AA1100 aluminum alloys and SGACD zinc coated steel with the dimension of 1 mm. thick, 25 mm. wide and 100 mm. wide. The friction spot joining was carried out to produce the joint by varying various welding process parameters such as a rotating speed, an insert pin speed, and a holding time. The lap joint that was produced by a given welding process parameter was investigated for the joint properties. The experimental results are as following. The friction spot joining could successively produce the lap joint of AA1100 aluminum alloy and SGACD zinc coated steel. The optimum condition that gave the tensile shear strength of 2323N was the rotating speed of 4500 rpm, the pin insert speed of 6 mm/min and the holding time of 2 s. The bonding of the materials at the joint interface was directly increased with the increase of the rotating speed. The interaction of the rotating speed, the pin insert speed and the holding time on the tensile shear strength was about α=0.05 และ 90.32%. The uncontrollable parameter affected to the tensile shear strength of 9.68%.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
11.Front.pdf ( 0.85 MB)
22.Chapter1.pdf ( 0.55 MB)
33.Chapter2.pdf ( 1.88 MB)
44.Chapter3.pdf ( 1.66 MB)
55.Chapter4.pdf ( 3.23 MB)
66.Chapter5.pdf ( 0.55 MB)
77.References.pdf ( 0.77 MB)
6
อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อสมบัติรอยต่อชนระหว่างอลูมิเนียมเกรด 6063 สภาพหล่อและรีด
Effect of Friction Stir Welding Parameter on Butt Joint Properties between As Cast and Wrought AA6063-T1 Aluminum Alloy
งานวิจัย/Research report 2553
โดย : กช สิริสุวัณณ์, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, ไพบูลย์ แย้มเผื่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อลูมิเนียมเป็นโลหะสำคัญในงานอุตสาหกรรม สามารถแบ่งแยกรูปแบบของการใช้งานออก เป็น 2 ชนิด คือ อลูมิเนียมหล่อและอลูมิเนียมแผ่นรีด การนำเอาอลูมิเนียมที่มีการขึ้นรูปต่างกันมาเชื่อมเข้าด้วยจำเป็นต้องใช้การเชื่อมที่มีประสิทธิภาพในการยึดโลหะเข้าด้วยกัน การเชื่อมเสียดทานแบบกวนเป็นการเชื่อมในสภาวะของแข็ง ที่สามารถเชื่อมวัสดุที่มีความยากต่อการเชื่อมหลอมละลายที่คาดว่าสามารถประยุกต์ใช้ในการเชื่อมอลูมิเนียมที่ผ่านการขึ้นรูปที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจึงจุดประสงค์ในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนรอยต่อระหว่างอลูมิเนียม 6063 แผ่นรีดและแผ่นหล่อโดยทำการเปลี่ยนแปลงตัวแปรการเชื่อมเพื่อหาสภาวะการเชื่อมที่เหมาะสมในการประยุกต์ ใช้ในอนาคตต่อไป วัสดุที่ใช้ทำรอยต่อชน คือ แผ่นอลูมิเนียมรีดและหล่อเกรด AA6063 หนา 6.3 มม. ขนาดกว้าง 75 มม. ยาว 200 มม. เครื่องมือเชื่อมที่มีตัวกวนทำจากทังสะเตนคาร์ไบด์ที่มีรูปร่างทรงกระ บอกเกลียว ถูกนำมาทำการเชื่อมด้วยความเร็วรอบ 500-1500 rpm และความเร็วเดินแนวเชื่อม 50-200 mm/min แนวเชื่อมที่ได้ทำการจัดเตรียมชิ้นงานเพื่อทำการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง และทำการทดสอบความต้านทานแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง ผลการทดลองโดยสรุปมีดังนี้ การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบและความเร็วเดินแนวส่งผลต่อความสมบูรณ์ของแนวเชื่อม ความเร็วรอบสูง เช่น 2000 rpm ทำให้ได้ชิ้นงานที่ไม่มีความสมบูรณ์ ความแข็งแรงของรอยต่อที่สมบูรณ์ มีค่าความแข็ง แรงสูง ตำแหน่งการพังทลายของชิ้นทดสอบแรงดึงเกิดขึ้นที่อลูมิเนียมแผ่นหล่อ ค่าความแข็งแรงมีค่ามากกว่าอลูมิเนียมแผ่นหล่อประมาณ 10-15% โครงสร้างจุลภาคแสดงการรวมตัวกันของอลูมิเนียมทั้งสอง เป็นแนวยาวจากด้านล่างสู่บนด้านแผ่นรีด แต่ด้านแผ่นหล่ออินเทอร์เฟสประสานกันโดยการเกิดการอัดแน่นของโลหะทั้งสอง
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
11.Front.pdf ( 0.59 MB)
22.Chapter1.pdf ( 0.53 MB)
33.Chapter2.pdf ( 1.84 MB)
44.Chapter3.pdf ( 1.61 MB)
55.Chapter4.pdf ( 6.04 MB)
66.Chapter5.pdf ( 0.48 MB)
77.References.pdf ( 0.57 MB)
88.Appendices.pdf ( 1.57 MB)
7
อิทธิพลการอบชุบด้วยความร้อนหลังการเชื่อมต่อสมบัติของโลหะเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียม เกรด 6063
Effect of Post Weld Heat Treatment on Friction Stir Welds Properties of AA6063 Aluminum Alloy
งานวิจัย/Research report 2553
โดย : ตติพงษ์ กิมะพงศ์, ไพฑูรย์ ประทีปสุข, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รอยเชื่อมอลูมิเนียมมีความสำคัญในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากอัตราส่วนระหว่างความแข็ง แรงและน้ำหนักมีค่าสูง อย่างไรก็ตามความแข็งแรงของรอยเชื่อมอลูมิเนียมมีค่าสูงไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้งานจึงควรคิดค้นหาวิธีการเพิ่มความแข็งแรงของรอยเชื่อมต่อไป ที่ผ่านมาหนึ่งในการเพิ่มความแข็งของอลูมิเนียมสามารถทำได้โดยการอบชุบด้วยความร้อน ดังนั้นหากมีการประยุกต์การอบชุบด้วยความร้อนต่อแนวเชื่อมอาจเป็นการเพิ่มค่าความแข็งแรงได้ ในงานวิจัยนี้จึงมีจุดประ สงค์ในการประยุกต์การอบชุบด้วยความร้อนแนวเชื่อมเสียดทานแบบกวน เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของแนวเชื่อม และศึกษาโครงสร้างจุลภาคของแนวเชื่อม วัสดุที่ใช้ทำรอยต่อชน คือ แผ่นอลูมิเนียมรีดและหล่อเกรด AA6063 หนา 6.3 มม. ขนาดกว้าง 75 มม. ยาว 200 มม. เครื่องมือเชื่อมที่มีตัวกวนทำจากทังสะเตนคาร์ไบด์ที่มีรูปร่างทรงกระ บอกเกลียว ถูกนำมาทำการเชื่อมด้วยความเร็วรอบ 2000 rpm และความเร็วเดินแนวเชื่อม 50-200 mm/min จากนั้นทำการอบชุบชิ้นงานด้วยวิธี T4 T5 และ T6 แนวเชื่อมที่ได้ทำการจัดเตรียมชิ้นงานเพื่อทำการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง และทำการทดสอบความต้าน ทานแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง ผลการทดลองโดยสรุปมีดังนี้ สภาวะการเชื่อมที่ทำให้โลหะเชื่อมอลูมิเนียม 6063 ที่ผ่านการอบอ่อน คือ ความเร็วรอบ 2000 rpm ความเร็วเดินแนวเชื่อม 125 mm/min ที่แสดงค่าความแรงดึงสูงสุด 185 MPa และการยืดตัว 1.6% ค่าความแข็งแรงดึงและร้อยละการยืดตัวของโลหะเชื่อมมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อโลหะเชื่อมผ่านการบ่มแข็งด้วยวิธี T4 T5 และ T6 ตามลำดับ นอกจากนั้นเมื่อนำโลหะเชื่อมพักไว้ 1 สัปดาห์เพื่อทำให้เกิดการบ่มแข็งธรรมชาติแล้วนำไปทำการบ่มแข็งด้วยวิธี T4 และ T6 พบว่าความแข็งแรงของรอยต่อมีค่าความแข็งแรงสูงกว่าวิธีการอบชุบทันทีเท่ากับ 25 และ 45% สำหรับการบ่มแข็งด้วยวิธี T4 T5 และ T6 ตามลำดับ
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
11.Front.pdf ( 0.63 MB)
22.Chapter1.pdf ( 0.53 MB)
33.Chapter2.pdf ( 2.01 MB)
44.Chapter3.pdf ( 1.29 MB)
55.Chapter4.pdf ( 1.71 MB)
66.Chapter5.pdf ( 0.49 MB)
77.References.pdf ( 0.52 MB)
8
การศึกษาสมบัติรอยเชื่อมต้านทานแบบจุดระหว่างอลูมิเนียม AA1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี SGACD
A Study of Resistant Spot Welds Properties between AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc Coated Steel
งานวิจัย/Research report 2555
โดย : นจ่าอากาศเอกศักดิ์ชัย จันทศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ กิมะพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รอยต่อระหว่างอลูมิเนียมผสมและเหล็กกล้ามีความยากลำบากในการเชื่อมหลอมละลายเนื่องจากความแตกต่างของสมบัติวัสดุ อย่างไรก็ตามการใช้งานรอยต่อนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะรอยต่อชนิดนี้สามารถลดน้ำหนักรวมของรถยนต์และส่งผลต่อการประหยัดการใช้พลังงานได้ ดังนั้นหากมีการเชื่อมรอยต่อชนิดนี้ให้มีความสมบูรณ์แล้วอาจทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ได้ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมต้านทานและจุดที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยต่อระหว่างอลูมิเนียมผสมและเหล็กกล้า และทำการศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงและโครงสร้างจุลภาคของรอยต่อ วัสดุที่ใช้ในการทดลอง คือ อลูมิเนียมผสมเกรด AA1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี SGACD ที่มีขนาดหนา 1 มิลลิเมตร กว้าง 25 มิลลิเมตร และยาว 100 มิลลิเมตร ในการทดลองใช้การเชื่อมต้านทานแบบจุดในการเชื่อมรอยต่อโดยการเปลี่ยนแปลงตัวแปรการเชื่อมประกอบด้วยกระแสไฟเชื่อม เวลากดแช่ และแรงกดปลายอิเลกโทรด รอยต่อที่ได้จากการเชื่อมด้วยตัวแปรการเชื่อมที่กำหนดถูกนำไปทำการตรวจสอบสมบัติของรอยต่อต่อไป ผลการทดลองโดยสรุปมีดังนี้ ตัวแปรการเชื่อมที่ทำให้ได้ความแข็งแรงเฉือนดึง 2200 N คือ กระแสไฟเชื่อม 95 kA เวลากดแช่ 10 cycle และแรงกดปลายอิเลกโทรด 0.10 MPa กระแสไฟเชื่อมที่เพิ่มขึ้นส่งผลทาให้ค่าความแข็งแรงเฉือนดึงของรอยต่อเกยเพิ่มขึ้น และทาให้เพิ่มการกระจายตัวของอลูมิเนียมบริเวณผิวสัมผัสของรอยต่อเกย เวลากดแช่อิเลกโทรดที่เพิ่มขึ้นทาให้ส่งผลทาให้การเกาะยึดของโลหะเพิ่มขึ้นและทำให้ความแข็งแรงของรอยต่อเกยเพิ่มขึ้น เวลากดแช่และแรงกดอิเลกโทรดที่สูงทาให้โครงสร้างมหภาคและจุลภาคของรอยต่อเกยเสียรูปและทาให้การเกาะยึดของวัสดุที่ผิวสัมผัสลดลง รอยเชื่อมต่อเกยที่กำหนดให้เหล็กอยู่ด้านบนอลูมิเนียมมีความแข็งแรงเฉือนดึงสูงกว่ารอยเชื่อมต่อเกยที่กำหนดให้อลูมิเนียมอยู่ด้านบนเหล็ก โครงสร้างมหภาคของรอยต่อเกยอยู่ในระดับ C ของมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น JIS Z31339 สามารถนำไปใช้ในงานผลิตรถยนต์ได้
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
11.Front.pdf ( 0.80 MB)
22.Chapter1.pdf ( 0.52 MB)
33.Chapter2.pdf ( 1.53 MB)
44.Chapter3.pdf ( 1.37 MB)
55.Chapter4.pdf ( 3.45 MB)
66.Chapter5.pdf ( 0.51 MB)
77.References.pdf ( 0.52 MB)
88.Appendices.pdf ( 1.67 MB)
9
การวิเคราะห์การออกแบบเครื่องกัดรอบสูงควบคุมด้วยระบบ CNC
An analysis design of the CNC high-speed milling machine
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : ศักดิ์ แก่นทอง, ศิวกร อ่างทอง, อนันต์ วงศ์กระจ่าง, สญชัย เข็มเจริญ
49
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
11.Title.pdf ( 0.12 MB)
22.Certificate.pdf ( 0.11 MB)
33.Abstract.pdf ( 0.18 MB)
44.Acknowledgements.pdf ( 0.13 MB)
55.Table of Contents.pdf ( 1.13 MB)
66.Chapter1.pdf ( 0.35 MB)
77.Chapter2.pdf ( 9.18 MB)
88.Chapter3.pdf ( 2.80 MB)
99.Chapter4.pdf ( 1.29 MB)
1010.Chapter5.pdf ( 0.48 MB)
1111.References.pdf ( 0.14 MB)
10
พฤติกรรมของผนังอิฐโบราณเสมือนจริงเสริมด้วย Fiber-reinforced polymer ภายใต้แรงกระทำทางด้านบน
The behavior of ancient masonry wall retrofitted using fiber-reinforced polymer under vertical load
งานวิจัย/Research report 2553
โดย : ิง จิ๋ง, อมเรศ บกสุวรรณ, วีระศักดิ์ ละอองจันทร์, นิติ วิทยาวิโรจน์
49
โบราณสถานในประเทศไทยเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีอารยะธรรมมาช้านาน มีประวัติศาสตร์และเป็นสิ่งสำคัญในการบ่งบอกถึงประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนความรู้ ความชำนาญ ในการใช้เทคโนโลยีในงานก่อสร้าง แต่เนื่องด้วยโบราณสถานมีอายุหลายร้อยปี ทำให้เกิดการชำรุดเสียหายต้องมีการบูรณะซ่อมแซม การใช้วัสดุเสริมแรงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในงานโครงสร้าง แต่การซ่อมแซมนั้นต้องทำให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและทดสอบคุณสมบัติเชิงกลเบื้องต้นและพฤติกรรมของวัสดุเสริมแรงที่จะส่งผลต่อโครงสร้างนั้นคือแรงกระทำทางด้านบน การทดสอบครั้งนี้เริ่มจากการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลเบื้องต้น ต่อจากนั้นได้ทำการก่อสร้างผนังอิฐก่อโบราณขนาด ความสูง 1.20 เมตร กว้าง 1.54 เมตร ซึ่งก่ออยู่บนฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 0.90 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 0.30 เมตรจำนวน 4 ชุด ทำการทดสอบผนังอิฐก่อโบราณโดยการให้แรงกระทำทางด้านบน โดยทำการทดสอบผนังเปล่าจำนวน 2ผนัง และทดสอบผนังอิฐก่อโบราณเสริมด้วย Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) แบบเต็มผนังและแบบ 3-stripe ซึ่งผลการทดสอบการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผนังอิฐโบราณ ปรากฏว่าผนังเปล่ามีความสามารถในการรับแรงได้น้อยมาก ผนังเสริม GFRP แบบ 3-stripe รับแรงได้ 148.00 tons ผนังอิฐที่เสริม FRP แบบเต็มผนังมีความสามารถในการรับแรงดีที่สุดเท่ากับ 148.89 tons เมื่อเปรียบเทียบกับผนังทั้งหมด แล้วพบว่าผนังเสริม GFRP มีความสามารถในการรับแรงใกล้เคียงกัน แต่แนะนำให้ใช้วิธีแบบ 3-stripe เนื่องจากความประหยัดและความสะดวกในการติดตั้งเหมาะสำหรับการใช้งานกับโครงสร้าง
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
101.Title.pdf ( 0.50 MB)
202.Abstract.pdf ( 0.55 MB)
303.Acknowledgements.pdf ( 0.51 MB)
404.Table-of-Content.pdf ( 0.53 MB)
505.Chapter1.pdf ( 0.52 MB)
606.Chapter2.pdf ( 1.89 MB)
707.Chapter3.pdf ( 0.78 MB)
808.Chapter4.pdf ( 1.60 MB)
909.Chapter5.pdf ( 0.51 MB)
1010.References.pdf ( 0.52 MB)
1111.Appendices.pdf ( 5.16 MB)
11
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการระบบควบคุมโดยใช้ใบงาน (Job sheet) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
A Development of Learning Achievement Using Job Sheet in Control System Laboratory of Undergraduate Students Rajamangala University of Technology Thanyaburi
งานวิจัย/Research report 2555
โดย : วิวัฒน์ เจริญสุข
49
The aim of this research has to develop learning achievement of control system laboratory by using Job sheet for undergraduate students, Electrical Engineering Department, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The instruments were attitude test and achievement test of control system laboratory subject. The population of this research was seventy four students in control system laboratory course, first semester, 2012. Then the data was statistically analyzed to obtain percentage, means and standard deviations. The hypothesis test, t-test and F-test ware calculated to determine the significant differences. The findings were as follows: 1. Attitude of students that learning in control system laboratory subject by job sheet was difference by grade level at the level 0.05 of significance. 2. The learning achievement after using job sheet was higher than before at the level 0.01 of significant.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
11.Front.pdf ( 0.56 MB)
22.Chapter1.pdf ( 0.52 MB)
33.Chapter2.pdf ( 0.69 MB)
44.Chapter3.pdf ( 0.55 MB)
55.Chapter4.pdf ( 0.56 MB)
66.Chapter5.pdf ( 0.54 MB)
77.References.pdf ( 0.51 MB)
88.Appendices.pdf ( 0.92 MB)
99.Vitae.pdf ( 0.52 MB)
12
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบควบคุม โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ระบบควบคุม MATLAB ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
A Development of Learning Achievement Using MATLAB in Control System of Undergraduate Students Electrical Division Rajamangala University of Technology Thanyaburi
งานวิจัย/Research report 2555
โดย : วิวัฒน์ เจริญสุข
49
This research aimed to develop learning achievement using MATALB of undergraduate students, Electrical Engineering Department, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The instruments were attitude test and achievement test of control system subject by MATALB. The population of this research was sixty students in control system course, first semester, 2012. Then the data was statistically analyzed to obtain percentage, means and standard deviations. A t-test and F-test ware calculated to determine the significant differences. The findings were as follows: 1. Attitude of students that learning in control system subject by MATLAB was not difference by grade level at the level 0.05 of significance. 2. The learning achievement after using MATLAB was higher than before at the level 0.01 of significance.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
11.Front.pdf ( 0.62 MB)
22.Chapter1.pdf ( 0.55 MB)
33.Chapter2.pdf ( 1.09 MB)
44.Chapter3.pdf ( 0.93 MB)
55.Chapter4.pdf ( 0.84 MB)
66.Chapter5.pdf ( 0.59 MB)
77.References.pdf ( 0.57 MB)
88.Appendices.pdf ( 0.76 MB)
99.Vitae.pdf ( 0.55 MB)
13
การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
Development of manufacturing process of agricultural products.casr study : producing of fruity beverage products for OTOP project
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : ันต์ วงศ์กระจ่าง, สญชัย เข็มเจริญ, ชลิตต์ มธุรมนตรี
49
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
11.Title.pdf ( 0.13 MB)
22.Prefac.pdf ( 0.19 MB)
33.Acknowledgements.pdf ( 0.11 MB)
44.Abstract.pdf ( 0.31 MB)
55.Table of Contents.pdf ( 1.40 MB)
66.Chapter1.pdf ( 1.21 MB)
77.Chapter2.pdf ( 7.23 MB)
88.Chapter3.pdf ( 1.65 MB)
99.Chapter4.pdf ( 12.84 MB)
1010.Chapter6.pdf ( 6.53 MB)
1111.Chapter7.pdf ( 0.88 MB)
1212.References.pdf ( 0.16 MB)
1313.Appendices.pdf ( 6.51 MB)
14
พัฒนาโปรแกรมการคำนวณคะแนน T ปกติ เพื่อกำหนดระดับคะแนนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Development of online normalized t score calculating software for grade assessment
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : ชระ รอดสัมฤทธิ์, จันทนี อุทธิสินธุ์, ชนกนันท์ บางเลี้ยง
49
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
11.Title.pdf ( 0.11 MB)
22.Abstract.pdf ( 0.14 MB)
33.Table of Contents.pdf ( 0.16 MB)
44.Chapter1.pdf ( 2.32 MB)
55.Chapter2 (ต้นฉบันนี้ไม่มี หน้า 20-21).pdf ( 0.09 MB)
66.Chapter3.pdf ( 0.58 MB)
77.Chapter4.pdf ( 6.01 MB)
88.Chapter5.pdf ( 1.23 MB)
99.References.pdf ( 0.22 MB)
1010.Appendices.pdf ( 8.80 MB)
1111.Index.pdf ( 0.48 MB)
15
พัฒนาโปรแกรมการคำนวณคะแนน T ปกติเพื่อกำหนดระดับคะแนนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Development of online normalized T score calculating software for grade assessment
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : ชระ รอดสัมฤทธิ์, จันทนี อุทธิสินธุ์, ชนกนันท์ บางเลี้ยง
49
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
11.Title.pdf ( 0.11 MB)
22.Abstract.pdf ( 0.14 MB)
33.Table of Contents.pdf ( 0.17 MB)
44.Chapter1.pdf ( 0.52 MB)
55.Chapter2.pdf ( 2.31 MB)
66.Chapter3.pdf ( 0.57 MB)
77.Chapter4.pdf ( 6.04 MB)
88.Chapter5.pdf ( 1.22 MB)
99.References.pdf ( 0.22 MB)
1010.Appendices.pdf ( 9.45 MB)

Search within results