Search Result 2 Found

  • Filters
 
1
การศึกษาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษาในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Factors Realting to Western Fast_Food Consuming Behavior of Students in Ayutthaya Municipal Area
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : ดม นิยมค้า, วรรณา ศรีเพ็ชราพร, วรรณภรณ์ ขันธพัทธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษาในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา 2. เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับ การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษาในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี รวม 412 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งคำถามเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่เป็นข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ส่วนที่เป็นแบบวัดทัศนคติต่ออาหารฟาสต์ฟู้ด ส่วนที่เป็นปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, One-Way-Analysis of Variance (F-test) และ Correlation (r) ผลการศึกษามีดังนี้ ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างจำนวน 412 คน ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เป็นหญิงมากกว่าชาย ส่วนมากอายุต่ำกว่า 19 ปี ได้รับรายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 500 ? 599 บาท/สัปดาห์ ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองและเป็นบ้านส่วนตัว ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกิจการส่วนตัว รายได้ ต่อเดือนของครอบครัวส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000 ? 14,999 บาท พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดของร้านเคนตั๊กกี้ฟรายชิคเก้น (KFC) และเลือกดื่มน้ำอัดลม ประเภทของอาหารที่เลือก สั่งเป็นอันดับที่หนึ่งคือไก่ทอด เลือกสั่งเป็นอันดับที่สองคือ มันฝรั่งทอด และเลือกสั่งเป็นอันดับที่สามคือ ฮอตดอก ศูนย์การค้าที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไปรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด คือ เทสโก้โลตัส โดยนั่งรับประทานที่ร้าน เวลาที่รับประทานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 11.01 ? 13.00 น. ซึ่งใช้เวลาประมาณ 21 ? 40 นาทีต่อครั้ง โดยเฉลี่ยไปรับประทาน 2.64 ครั้งต่อเดือน เสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการบริโภค 201.50 บาทต่อครั้ง และส่วนใหญ่รับประทานร่วมกับเพื่อน ๆ
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.05 MB)
2abstract.pdf ( 0.15 MB)
3content.pdf ( 0.06 MB)
4chapter1.pdf ( 0.07 MB)
5chapter2.pdf ( 0.18 MB)
6chapter3.pdf ( 0.07 MB)
7chapter4.pdf ( 0.16 MB)
8chapter5.pdf ( 0.07 MB)
9bibliography.pdf ( 0.07 MB)
10appendix.pdf ( 0.10 MB)
11biodata.pdf ( 0.05 MB)
2
รายงานการวิจัยเรื่องสายอากาศไมโครสตรีปแพทซ์ที่มีแนวการคับปลิ้งแบบขนาน
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : วิเศษ ศักดิ์ศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งานวิจัยฉบับนี้เสนอการวิเคราะห์และออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแพทซ์ ที่มีแนวการคับปลิ้งแบบขนาน ด้วยการออกแบบร่วมกับแบบวิธีจำลองเชิงสายส่ง ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของสายอากาศคือบริเวณ........

Search within results