Search Result 2 Found

  • Filters
 
1
ความผาสุกทางจิตวิญญาณและความสุขของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
งานวิจัย/Research report
โดย : ตนา คัมภิรานนท์, กมล อาจดี, นารีรัตน์ ผุดผ่อง, ฐิติมา เดียววัฒนวิวัฒน์
146
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1acknowledge.pdf ( 0.08 MB)
2abstract.pdf ( 0.18 MB)
3titlepage.pdf ( 0.08 MB)
4contents.pdf ( 0.15 MB)
5chapter 1.pdf ( 0.23 MB)
6chapter 2.pdf ( 0.45 MB)
7chapter 3.pdf ( 0.16 MB)
8chapter 4.pdf ( 1.25 MB)
9chapter 5.pdf ( 0.29 MB)
10reference.pdf ( 0.24 MB)
11appendix ก แบบสอบถามวิจัยผาสุก.pdf ( 0.27 MB)
12appendix ข แบบสอบถามคุณภาพความผาสุก.pdf ( 0.14 MB)
13appendix ค หนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัย.pdf ( 0.25 MB)
2
การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
งานวิจัย/Research report 2549
โดย : ดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, นิตยา พุทธรักษา, สุพัตรา อินทเส, กฤษณา ราชู
146
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ที่สอนในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2548 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษา 2548 จำนวน 585 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสำหรับประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. อาจารย์ผู้สอนทุกหลักสูตรได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม) มีประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับมาก 2. อาจารย์ผู้สอนทุกหมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาชีพ หวมดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับมาก
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1ปกบทคัดย่อสารบัญ.pdf ( 0.08 MB)
2บทที่ 1.pdf ( 0.07 MB)
3บทที่ 2.pdf ( 0.39 MB)
4บทที่ 3.pdf ( 0.06 MB)
5บทที่ 4.pdf ( 0.50 MB)
6บทที่ 5.pdf ( 0.14 MB)
7บรรณานุกรม.pdf ( 0.10 MB)
8ภาคผนวก.pdf ( 0.07 MB)

Search within results