Search Result 3 Found

  • Filters
 
1
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่คาดหวังบทบาทที่ปฏิบัติจริงและปัญหาที่เกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามทัศนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดยะลา
งานวิจัย/Research report
โดย : สุจิตรา ศรีประสิทธิ์
141
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่คาดหวังและ บทบาทที่ปฏิบัติจริงตามทัศนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา และศึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จำนวน 561 คน อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเรื่องบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่คาดหวังและที่ปฏิบัติจริง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า ทัศนะของนักศึกษาต่อบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่คาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบัติจริง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ทุกด้านและโดยรวม ทัศนะของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่คาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบัติจริง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ทุกด้านและโดยรวม ทัศนะต่อบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่คาดหวังของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่ำกว่า 5 ปี ไม่แตกต่างกัน ทัศนะต่อบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่คาดหวังของนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษามีความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ส่วนทัศนะต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปฏิบัติจริงของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาไม่แตกต่างกัน
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1ปกวิจัย.pdf ( 0.70 MB)
2บทที่ 1.pdf ( 0.20 MB)
3บทที่ 3.pdf ( 0.26 MB)
4บทที่ 5.pdf ( 0.13 MB)
5บรรณานุกรม .pdf ( 0.12 MB)
2
ผลการบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)
งานวิจัย/Research report
โดย : อุไรวรรณ ศิริธรรมพันธ์ อริญชัย หลงเก และ อุบลทิพย์ ไชยแสง
141
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการบูรณาการองค์ความรู้กับการบริการวิชาการและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ผู้ให้บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 67 คน และได้ทำการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการดังกล่าวจากนักศึกษา โดยใช้คำถามปลายปิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับและปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า ได้ใช้องค์ความรู้ในการให้บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมากที่สุด 3 อันดับแรก จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว ชุมชน 2) การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ และ3) การรักษาเบื้องต้น 2 ส่วนกิจกรรมที่นักศึกษาได้ไปเผยแพร่มี 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) มโนราห์ 2) รำวง 3) หนังตะลุงคน และ 4) รำ 4 ภาค ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการวิชาการ พบว่า ความเหมาะสมของงบประมาณสนับสนุนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 3.44 อยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการวิชาการมากที่สุด คือ 3.82 อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย เป็นแนวทางให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้จากการบูรณาการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเกิดแนวทาง ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1บทคัดย่อ.pdf ( 0.08 MB)
2สารบัญ.pdf ( 0.13 MB)
3บทที่ 1.pdf ( 0.12 MB)
4บทที่ 2.pdf ( 0.30 MB)
5บทที่3.pdf ( 0.08 MB)
6บทที่ 4.pdf ( 0.14 MB)
7บทที่ 5.pdf ( 0.10 MB)
8บรรณานุกรม.pdf ( 0.12 MB)
9แบบสอบถามความคิดเห็น.pdf ( 0.11 MB)
10แบบสอบถามความคิดเห็นให้นักศึกษาประเมิน.pdf ( 0.11 MB)
3
การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
The Evaluation of Instructors's Ethics in Sirihorn College of Public Health, Yala
งานวิจัย/Research report
โดย : เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล.
141
การศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ( Descriptive Research ) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากคณาจารณืวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดยะลา จำนวน 29 คน ผลการศึกษา พบว่า ประชากร จำนวน 29 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.1 มีอายุน้อยกว่า 30ปี คิดเป็นร้อยละ 37.9 มีประสบการณ์การทำงานในวิทยาลัยน้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 44.8 ตำแหน่งอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 65.5 จากการศึกษา พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด 5.23 รองลงมา คือ ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยรวม 4.94 รองลงมา คือ ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยรวม 4.86 รองลงมา คือ การมีวินัย ค่าเฉลี่ยรวม 4.78 และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ค่าเฉลี่ย 4.75 และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มีระดับการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่มนระดับสูง ( <5.36 คะแนน ) ร้อยละ 37.9""
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1การประเมินผลการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์.pdf ( 3.36 MB)

Search within results