Search Result 9 Found

  • Filters
 
1
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของพนักงานโรงแรม: กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร
Participating Behavior in Natural Resources and Environmental Conservation among Hotel Personnel: a Case Study of Four-star and Five-star Hotels in Bangkok
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
วิทยาลัยดุสิตธานี
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1chapter1.pdf ( 0.10 MB)
2chapter2.pdf ( 0.16 MB)
3chapter3.pdf ( 0.12 MB)
4chapter4.pdf ( 0.16 MB)
5chapter5.pdf ( 0.13 MB)
6executive.pdf ( 0.05 MB)
7title.pdf ( 0.04 MB)
8abstract.pdf ( 0.08 MB)
9appendix.pdf ( 0.11 MB)
10bibliography.pdf ( 0.17 MB)
5
ความรู้และการปฏิบัติต่อการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Knowledge and prcatice on municipal waste management of food shop owners in Pravet, Bangkok.
งานวิจัย/Research report nd.
โดย : ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
วิทยาลัยดุสิตธานี
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.04 MB)
2abstract.pdf ( 0.08 MB)
3acknowledgement.pdf ( 0.04 MB)
4contents.pdf ( 0.06 MB)
5chapter1.pdf ( 0.09 MB)
6chapter2.pdf ( 0.26 MB)
7chapter3.pdf ( 0.10 MB)
8chapter4.pdf ( 0.18 MB)
9chapter5.pdf ( 0.11 MB)
10bibliography.pdf ( 0.10 MB)
11appendixA.pdf ( 0.09 MB)
12appendixB.pdf ( 0.11 MB)
6
การศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี
The Study of factors related to Dusit Thani College students' learning satisfaction
งานวิจัย/Research report nd.
โดย : ปัทมาภรณ์ อุปโยคิน
วิทยาลัยดุสิตธานี
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 275 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากประชากรทั้งหมด 882 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี โดยครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา ปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน (ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) ผู้บริหารและผู้ปกครอง ลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีไลเคิร์ท (Likert Scale) นอกจากนี้มีข้อคำถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเป็นแบบคำถามปลายเปิด (Open-ened Questions) การเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแบบสมบูรณ์จำนวน 275 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. องค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี เรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) สภาพห้องเรียน ห้องสมุด และห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2) คุณลักษณะของผู้บริหาร (3) การเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน ความเหมาะสมของสื่อการสอน และตำราหรือเอกสารประกอบการสอน (4) ความสอดคล้อง และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนกับเนื้อหาและผู้เรียน (5) ลักษณะกิจกรรมนักศึกษา (6) ลักษณะเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักการแก้ปัญหา (7) การฝึกฝนที่ผู้เรียนได้รับ (8) การสนับสนุนของผู้ปกครองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (9) การประยุกต์เนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม การประกอบอาชีพ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้ (1) นักศึกษามีความพึงพอใจปานกลางต่อสภาพห้องเรียน ห้องสมุด และห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2) นักศึกษามีความพึงพอใจปานกลางต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร (3) นักศึกษามีความพึงพอใจปานกลางต่อการเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน ความเหมาะสมของสื่อการสอน และตำราหรือเอกสารประกอบการสอน (4) นักศึกษามีความพึงพอใจปานกลางต่อความสอดคล้อง และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนกับเนื้อหาและผู้เรียน (5) นักศึกษามีความพึงพอใจปานกลางต่อลักษณะกิจกรรมนักศึกษา (6) นักศึกษามีความพึงพอใจมากต่อลักษณะเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักการแก้ปัญหา (7) นักศึกษามีความพึงพอใจมากต่อการฝึกฝนที่ได้รับ (8) นักศึกษามีความพึงพอใจมากต่อการสนับสนุนของผู้ปกครองในการเรียนรู้ของผู้เรียน (9) นักศึกษามีความพึงพอใจมากต่อการประยุกต์เนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม การประกอบอาชีพ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 3. นักศึกษาโดยส่วนใหญ่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในด้านการเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา โดยเสนอให้วิทยาลัยมีการปรับปรุงเป็นลำดับแรกในเรื่องระบบการลงทะเบียนให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.03 MB)
2executive.pdf ( 0.05 MB)
3abstract.pdf ( 0.04 MB)
4abstractthai.pdf ( 0.07 MB)
5acknowledgement.pdf ( 0.05 MB)
6contents.pdf ( 0.06 MB)
7contents2.pdf ( 0.06 MB)
8chapter1.pdf ( 0.07 MB)
9chapter2.pdf ( 0.28 MB)
10chapter3.pdf ( 0.09 MB)
11chapter4.pdf ( 0.22 MB)
12chapter5.pdf ( 0.16 MB)
13biblibgraphy.pdf ( 0.09 MB)
7
การเปลี่ยนแปลงทางด้านบุคลิกภาพของนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี
The Change in personlity traits of DTC students after their graducation from Dusit Thani College
งานวิจัย/Research report nd.
โดย : สถิตย์ นิยมญาติ
วิทยาลัยดุสิตธานี
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.03 MB)
2contents.pdf ( 0.05 MB)
3abstract.pdf ( 0.05 MB)
4chapter1-5.pdf ( 0.38 MB)
8
ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
The Intention of students and graduates to pursue graduage studies in hotel and tourism management
งานวิจัย/Research report nd.
โดย : ศิริพงศ์ รักใหม่
วิทยาลัยดุสิตธานี
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.04 MB)
2abstract.pdf ( 0.08 MB)
3contents.pdf ( 0.06 MB)
4chapter1.pdf ( 0.11 MB)
5chapter2.pdf ( 0.08 MB)
6chapter3.pdf ( 0.08 MB)
7chapter4.pdf ( 0.20 MB)
8chapter5.pdf ( 0.11 MB)
9bibliography.pdf ( 0.07 MB)

Search within results