Search Result 19 Found

  • Filters
 
1
สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
งานวิจัย/Research report
โดย : กษณ์นันท์ เดชบุญ, นิศารัตน์ นรสิงห์, สิงห์ กาญจนอารี
148
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1เอกสาร2.doc ( 8.90 MB)
3
การศึกษาพฤติกรมการนิเทศของครูที่สอนการพยาบาลภาคปฏิบัติตามการรับรู้ของนักศึกษา ครูนิเทศ และพยาบาลวิชาชีพ
A Study of the Teaching Behaviors of nursing clinical instructors as percieved by nursing students, clinical teachers and Graduate nurses
งานวิจัย/Research report 2543
โดย : ยุพิน ทรัพย์แก้ว
148
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมนิเทศของครูที่สอนการพยาบาลภาคปฏิบัติตามการรับรู้ของ นักศึกษา ครูนิเทศและพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2,3 และ 4 รวม 188 คน ครุนิเทศ 25 คน และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานตามหอผู้ป่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 130 คน รวม 343 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศตามสภาพการณ์ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และหาค่าความเที่ยงโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+ และกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t-test
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1เอกสาร1.doc ( 14.42 MB)
4
ผลของการกระตุ้นเต้านมต่อระยะเวลาการหลั่งของน้ำนมในมารดาหลังคลอดที่น้ำนมไม่ไหลหรือไหลน้อย
The Stimulus Effect : Breastfeeding Mothers with Poor Lactation (Milk Flow) in Postpartum
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : ยรัตน์ จีนาพันธุ์, นันทิยา ทองชัย, บุปผา ศักดิ์ธานี
148
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1เอกสาร2.doc ( 13.16 MB)
5
สุขภาพชุมชน : กระบวนการดำเนินงาน
งานวิจัย/Research report
โดย : อารยา วชิรพันธ์
148
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1เอกสาร1.doc ( 27.20 MB)
6
วิถีชีวิตและสุขภาพของคนกรีดยางในบริบทภาคใต้
Lifestyle and health of rubber tappers in Southern Thailand
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : ติมา รักษ์บางแหลม และคณะ, วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคใต้
148
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ "วิถีชีวิตและสุขภาพของคนกรีดยางในบริบทภาคใต้"มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ภาวะสุขภาพ การรับรู้ภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ โดยศึกษาจากคนกรีดยางในภาคใต้จำนวน 25 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 ถึง มีนาคม พ.ศ.2549 โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การบัยทึกภาคสนามและการบันทึกเทป ตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีการตรวจสอบสามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคโคไลซ์ซี่ (Colaizzi's Method) ข้อมูลถูกวิเคราะห์และจัดเป็น 8 หมวดดังนี้ 1) การเข้าสู่อาชีพ 2) ผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ 3) กระบวนการผลิต 4) กำไรหรือขาดทุน 5) การอยู่รอด ความพึงพอใจในอาชีพ ชีวิต และแหล่งประโยชน์ 6) วิถีชีวิตของคนกรีดยาง 7) สังคมคนกรีดยาง ปัญหาสังคม และการวางแผนชีวิต และ 8) สุขภาพและการรับรู้ภาวะสุขภาพของคนกรีดยาง การศึกษาครั้งนี้ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนกรีดยางภายใต้บริบททางสังคม วัฒนธรรมในภาคใต้ ได้องค์ความรู้ใหม่จากการเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ การรับรู้ภาวะสุขภาพและการดุแลสุขภาพของคนกรีดยาง
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1เอกสาร1.doc ( 8.29 MB)
8
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวกับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช
The Relationship between perceived family functioning of elderly with health status of the elderly in Nakhon Si Thammarat
งานวิจัย/Research report 2547
โดย : ภาวดี เหมทานนท์
148
Abstrac : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ และความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวกับภาวะสุขภาพของผู้สูงายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวจัยเป็นแบบสัมภาษณ์การรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวของผู้สูงอายุและแบบสัมภาษณ์ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1เอกสาร1.doc ( 15.45 MB)
9
ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
งานวิจัย/Research report 2549
โดย : ถยานภิศ พละศึก, ภาวดี เหมทานนท์, จามจุรี แซ่หลู่
148
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1เอกสาร1.doc ( 14.20 MB)
13
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
งานวิจัย/Research report 2548
โดย : ษรา วนโชติตระกูล, รัถยานภิศ พละศึก, พนิดา รัตนพรหม
148
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1เอกสาร1.doc ( 17.96 MB)
14
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
The development of participatory learning instruction for the best characteristical promotion of graduate in Boromarajonani college of nursing, Nakhon Si Thammarat
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : ราพร วัฒนศรีสิน, อุทุมพร ดุลยเกษม, ภาวดี เหมทานนท์
148
การวิจัยครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม เพื่อสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชและเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณพิตที่พึงประสงค์ โดยการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 15 ด้าน คือ ความรู้และทักษะภาษา ภาวะผู้นำ เรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิด เอื้ออาทร คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม การจัดการจัดการอารมณ์ มนุษยสัมพันธ์ สุขภาพดี ภูมิใจในตนเอง และทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม และความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของอาจารย์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งเป็นคู่มือหน่วยการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ซึ่งผู้วิจัยจัดทำขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนารูปแบบดำเนินการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Development)
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1เอกสาร1.doc ( 45.85 MB)
15
การรับรู้การดูแลอย่างเอื้ออาทรของผู้รับบริการที่มีภูมิหลังต่างวัฒนธรรม : มุมมองไทยพุทธและไทยมุสลิม
Perspectives in caring of clients with multicultural background : Buddhist and Muslim Perspectives
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : ณี เลื่องอรุณ, อุทุมพร ดุลยเกษม, ปิยรัตน์ จีนาพันธุ์, จตุพร ตันตะโนกิจ
148
Abstract : การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ความหมายการดุแลอย่างเอื้ออาทรและปัจจัยที่หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมเอื้ออาทรของผู้รับบริการที่มีภูมิหลังต่างวัฒนธรรม เลือกผู้ให้ข้อมูลในบริบทของการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เป็นผู้รับบริการไทยพุทธชุมชนพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 12 คน และผู้รับบริการไทยมุสลิม ชุมชนปากพูน จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 12 คน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม จดบันทึก บันทึกเทปและสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ระหว่างเดือนพฤศจิการยน 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2550 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) Abstract : This qualitative research study goal focused on the perspectives of caring and the factors that are socialized in caring behavior of clients of multicultural backgrounds. Purposive sampling was used to select 2 groups : 12 Thai Buddhist clients from the praprom community and 12 Thai Muslim clients from the Pakpoon community Nakhon Si Thammart (Nakhorn Si Thammarat Province, Southern Thailand). The focus group techniques consisted of taped recording and non-participant observation for data collection during November 2006-March 2007. Thematic analysis was used for data collection and study.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1เอกสาร1.doc ( 19.55 MB)
2เอกสาร1.doc ( 19.55 MB)

Search within results