Search Result 2 Found

  • Filters
 
1
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมและหน่วยงานต้นสังกัดผู้เข้ารับการอบรมต่อสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรมภายหลังเข้ารับการพัฒนาอบรมหลักสูตรผู้บริหารแนวใหม่ สำหรับหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้ากลุ่มงาน โรงพยาบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2551
งานวิจัย/Research report
โดย : าภรณ์ ศิวดำรงพงศ์, อัจฉรา จั่นเพ็ชร์
152
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม และหน่วยงานต้นสังกัดผู้เข้ารับการอบรมต่อสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรมภายหลังเข้ารับการพัฒนาอบรมหลักสูตรผู้บริหารแนวใหม่ สำหรับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน โรงพยาบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2551 2.) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้เข้ารับการอบรม ต่อสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรม ระหว่างก่อนการอบรมและหลังการอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ผ่านการพัฒนาอบรมหลักสูตรผู้บริหารแนวใหม่ประจำปีงบประมาณ 2551 เฉพาะรุ่นที่จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน กลุ่มละ 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน โดยการทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบเอฟ (F - test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม และหน่วยงานต้นสังกัดผู้เข้ารับการอบรมต่อสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรมภายหลังเข้ารับการพัฒนาอบรมหลักสูตรผู้บริหารแนวใหม่ สำหรับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน โรงพยาบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2551 อยู่ในระดับมาก 2. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้เข้ารับการอบรม ต่อสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรม ระหว่างก่อนการอบรมและหลังการอบรม ไม่แตกต่างกัน
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.07 MB)
2abstract.pdf ( 0.06 MB)
3content.pdf ( 0.07 MB)
4chapter 1.pdf ( 0.09 MB)
5chapter 2.pdf ( 0.32 MB)
6chapter 3.pdf ( 0.10 MB)
7chapter 4.pdf ( 0.21 MB)
8chapter 5.pdf ( 0.12 MB)
9bibiography.pdf ( 0.08 MB)
10vita.pdf ( 0.06 MB)
2
สำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
Survey Needs Assessment with First Year Bachelor Nursing Course in the ninth of Borommarajonnani College of Nursing, Yala
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : รยา นิฮะ, สิรินภร ศุกรวรรณ
152
ารวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลการสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ประจำปีการศึกษา 2551โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้การศึกษาวิจัยใช้แบบสอบถาม ( Structured Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาใหม่ กลุ่มตัวอย่างสภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพปัญหาที่พบมากที่สุด คือสภาพปัญหาด้านสาธารณูปโภคเช่นการจัดร้านค้าสวัสดิการ นักศึกษาใหม่ ความต้องการของนักศึกษาใหม่ กลุ่มตัวอย่างต้องการจำเป็นให้สถาบันจัดบริการด้านสุขภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริการข่าวสารของสถาบัน ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านความปลอดภัยกับนักศึกษา ด้านสาธารณูปโภคและจัดบริการด้านการจัดจำหน่ายอาหาร และความพึงพอใจในการจัดบริการแก่นักศึกษาใหม่ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความต้องการที่สถาบันการศึกษาจัดบริการด้านกิจกรรมนักศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.27 MB)
2abstract.pdf ( 0.08 MB)
3chapter 1.pdf ( 0.09 MB)
4chapter2.pdf ( 0.24 MB)
5chapter 3.pdf ( 0.10 MB)
6chapter4.pdf ( 0.18 MB)
7chapter5.pdf ( 0.15 MB)
8content.pdf ( 0.06 MB)
9bibiography.pdf ( 0.13 MB)
10appendix.pdf ( 0.22 MB)

Search within results