Search Result 16 Found

  • Filters
 
1
การพัฒนารูปแบบการประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานในวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : ื้อจิต สุขพูล, กิตติภูมิ ภิญโย, ภาวินี เสาะสืบ, เทวา จุฬารี, ทองดาริณี เมียสพรม
151
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบการประชุมปรึกษาก่อน-หลังการปฏิบัติงานในวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีการศึกษา 2548 ดำเนินการวิจัยโดยใช้แนวคิดของ Kemmis and Mctaggart ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต การสะท้อนการปฏิบัติ และการปรับปรุงแผน ประเมินความคิดเห็นนักศึกษาต่อการพัฒนารูปแบบโดยใช้แบบสอบถามและสนทนากลุ่ม ประเมินความใฝ่รู้และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้แบบวัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการประชุมปรึกษาก่อน-หลังการปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้นโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีองค์ประกอบของการประชุมคือ นักศึกษามีบทบาทเป็นผู้นำกลุ่ม โดยหมุนเวียนกันเป็นประธานและเลขานุการ การประชุมทุกวัน ประธานจะเป็นผู้นำการประชุม ส่วนเลขาฯ จะเป็นผู้จดบันทึกการประชุมลงในสมุดบันทึกการประชุมซึ่งจะต้องส่งมอบสมุดให้แก่เลขาฯ ในวันต่อไป ส่วนอาจารย์เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ในกลุ่ม ที่คอยอำนวยความสะดวกในการดเนินงาน โดยสังเกตและกระตุ้น เสริมแรงการทำงานของสมาชิกกลุ่ม บรรยากาศการประชุมไม่ควรตึงเครียด และควรเอื้อให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสในการแสดงออก
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 1.38 MB)
2chapter1.pdf ( 1.13 MB)
3chapter2.pdf ( 8.62 MB)
4chapter3.pdf ( 1.07 MB)
5chapter4.pdf ( 6.07 MB)
6chapter5.pdf ( 2.03 MB)
7biibliography.pdf ( 0.43 MB)
3
การศึกษาผลการปฏิบัติธรรมและการทำบุญของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีการศึกษา 2548 โดยใช้ประสบการณ์จริงในการศึกษาวิชาปรัชญาและศาสนา
งานวิจัย/Research report 2548
โดย : พระมหาธีรทิพย์ ธมฺมฺโลโก
151
การเรียนการสอนวิชาปรัญาและศาสนาที่ก่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้แก่ การเป็นตัวแบบที่ดีและมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำดีได้นั้น จำเป็นอย่างที่ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนได้ปฏิติบัติกิจกรรมการปฏิบัติโดยใช้ประสบการณ์จริงให้ได้ จึงจะสามารถบอกได้ว่าผู้เรียนเกิดความรู้ รู้จักคิดตามเหตุและผลที่เป็นจริงได้ และสามารถนำมาประกอบ ยกตัวอย่าง ในพฤติกรรมที่เกี่ยวกับจริยธรรมในการพบ พูดคุยกับนักศึกษากลุ่มใหญ่ได้อีกต่อไปในขณะมีการประชุม ในอดีต การเรียนการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา หรือวิชาอื่น ๆ ก็ดี ผู้เรียนส่วนใหญ่จะรับฟังเฉพาะการบรรยายเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนอาจไม่ตั้งมั่นในสมาธิ มีความวอกแวก ขาดความอดทนเว้นแต่ผู้รักความรอบรู้ หรือผู้คงแก่เรียนและนักปรัชญาเท่านั้นที่สมารถจะทำได้ ฉะนั้นคณะผู้สอนจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาผลปฏิบัติธรรม การทำบุญของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรู้ในวิชาปรัชญาและศาสนา ในปีการศึกา 2548 โดยใช้ประสบการณ์จริงซึงประยุกต์จากทฤษฎีที่ได้ศึกษาไป
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 2.12 MB)
2chapter1.pdf ( 0.68 MB)
3chapter2.pdf ( 19.08 MB)
4chapter3.pdf ( 0.76 MB)
5chapter4.pdf ( 1.02 MB)
6chapter5.pdf ( 0.97 MB)
7bibliography.pdf ( 0.51 MB)
8Appendix.pdf ( 2.65 MB)
4
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
The satisfaction of supervsors those Graduates Nurse, Bachelor of Diploman in Nursing Science, Academic year 2000, Boromrajonani College Nursing, Surin
งานวิจัย/Research report 2547
โดย : อรพรรณ เรืองสุขสุด และคณะ
151
This is study is a descriptive research and the purpose are to study the satisfaction of supervisors those graduates nurse Bachelor of Diploman in Nursing science, Academic year 2000, Boromrajonani College of Nursing, Surin. The subject were 160 whe supervisor those graduates nurse Data were Collected by using questionnaires were 111, test by using percentage 69.38. The data nanlyzed by using statistic program of social science research SPSS/FW. The used statistics were frequencies, percentage arithemic mean and standard deviation. The results of this research are as follows. Supervisor group had a high level about satisfication. The satisfication of working competecies, basic competecies and Moral were high level.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 2.30 MB)
2chapter1.pdf ( 1.55 MB)
3chapter2.pdf ( 15.59 MB)
4chapter3.pdf ( 1.02 MB)
5chapter4.pdf ( 2.06 MB)
6chapter5.pdf ( 2.77 MB)
7bibliography.pdf ( 1.92 MB)
8Appendix.pdf ( 2.18 MB)
5
ความพึงพอใจของอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีการศึกษา 2545
งานวิจัย/Research report 2546
โดย : กิตติภูมิ ภิญโย
151
This research' s title the satisfaction of instructora, officer and nursing students toward teaching and learning in Boromrajonani Collage of Nursing, surin academic year 2002. The purposes of this survey research were to survey the satisfaction of instructors. officer and nursing students toward teaching and learning in Boromrajonani college of nursing. suri. Ssmple consisted of 22"d instructors. offcers and 160 nursing students who studiend in 2002 academic year. the research instructors were aquestionneaire for instructors, officers and another one for nursing students which were tested for its content Validity and the reliadilities. the Analyze by used percentile mean and standard daviation. The results of the research were as follow: 1. The Instructors and officers had satisfied toward teaching and learning in Boromrajonani College of Nursing. Surin at middle to high level for 100.00% in every aspect as academic, planning and development. learning development. library and media, activities and social welfare. 2 The Nursing students had satisfied toward teaching and learning in Boromrajonani college of Nursing, surin at middle to high level for 100.00 % in Quality Policy, curriculum, Guidance and counseling and registrar. The satisfied toward Activities at middle to high level for 90.48%, learing environment at middle to high level for 85.71%, library and media at middle to high level for 60.00% Accorging to these results, it is recommended that the nursing Instructors C should ve approved the teaching and learning quality in each item in the sub-part which low level of the satsfied.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 3.02 MB)
2chapter1.pdf ( 1.86 MB)
3chapter2.pdf ( 9.12 MB)
4chapter3.pdf ( 1.39 MB)
5chapter4.pdf ( 9.99 MB)
6chapter5.pdf ( 2.82 MB)
7bibliography.pdf ( 0.58 MB)
8Appendix.pdf ( 6.95 MB)
6
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพปีงบประมาณ 2548 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / กัลยา ศรกล้า, ศรีอุบล อินทร์แป้น, คมวัฒน์ รุ่งเรือง และสกุณี ดีรุณ
งานวิจัย/Research report 2549
โดย : ลยา ศรกล้า, ศีอุบล อินทร์แป้น, คมวัฒน์ รุ่งเรือง, สกุณี ดีรุณ
151
The purpose ofthis study was to analyze the cost in health care professional production and health workforce development under provider pcrspcctives.The population were collected by retropersective stdy in r1scal year 2005. Research instruments were record data foms.This study classihed unit cost mto 2 mits: : Development Division and Academic Affairs Division. The data was allocated by step – down Allocation Method and used work load allocation cn1teria. Results Cost and of health care professional product ion and health workforce development in Fiscal year 2005 ” Boromrajonani college of Nursin, surin was 17,718,248.33 bath was divided into 2 products. In product 1,unlt cost of health care prof essional productlon an ea was 17,373,320.5l bath. The cost of baccalaureate program was 41, 154 .80 bath person year and two - years continuing program was 31,686.75 bath per person per year. The Restonng nurslng knowledgement of baslc medlcal care .... was 685.29 bath per person per project. The cost of project eAancing of students' s potential evelopment was 27,41 1.48 bath per project per year and the cost of research and academic services were 43,895.13 bath perproject per year In product 2 Unit cost of health workforce development was 344 ,927 .82 ba th The cost of health workforce development were 4 ,599. 04 bath per person per year. ""
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 2.48 MB)
2chapter1.pdf ( 1.66 MB)
3chapter2.pdf ( 11.52 MB)
4chapter3.pdf ( 2.53 MB)
5chapter4.pdf ( 3.92 MB)
6chapter5.pdf ( 2.22 MB)
7Appendix.pdf ( 0.73 MB)
7
การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีการศึกษา 2549
A study of the educational quality assurance of Boromrajonani College of Nursing Surin
งานวิจัย/Research report 2549
โดย : ะนอม รอดวินิจ, ธิดา มุลาลินท์, สุภารดี มั่นยืน, สุขุมาล แสนพวง, อรนุช ประดับทอง
151
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Description research) เพื่อศึกษาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประชากรที่ได้ใช้ศึกษาคือ ผู้บริการ อาจารย์ ข้าราชการ จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการดำเนินการประกันคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ การเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจากภายนอก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่า 1. การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อมองรายด้านพบว่าทั้งสามด้านมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก 2. ข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน มีตามลำดับดังนี้ ขอให้มีการควบคุมกำกับและการดูแลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระยะต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บุคลากรทุกระดับทราบก่อนนำไปปฏิบัติ มีการนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับปรุง/และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดแนวปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายในให้ชัดเจน พัฒนาทักษะความรู้ของกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในและบุคลากรทุกระดับในการเขียนรายงานประเมินตนเอง และนำผลการประเมินไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 1.91 MB)
2chapter1.pdf ( 1.76 MB)
3chapter2.pdf ( 11.50 MB)
4chapter3.pdf ( 1.04 MB)
5chapter4.pdf ( 2.51 MB)
6chapter5.pdf ( 2.28 MB)
7bibliography.pdf ( 1.98 MB)
8Appendix.pdf ( 2.15 MB)
8
ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต เรื่องการพยาบาลเด็กออทิสติค ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
งานวิจัย/Research report 2549
โดย : ธิดารัตน์ คณึงเพียร
151
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต เรื่อง การพยาบาลเด็กออทิสติค ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีการศึกษา 2548 ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนการสอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการสอนเรื่องการพยาบาลเด็กออทิสติค แบบทดสอบหลังเรียน และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉี่ยงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพยาบาลเด็กออทิสติตอยู่ในรัดับร้อยละ 60.00 ขึ้นไป ร้อยละ 84 และมีระดับความพึงพอใจในการเรียน เรื่องการพยาบาลเด็กออทิสติค พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 70 การวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่าการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คารเน้นการประเมินตามสภาพจริงให้มากที่สุด และในการเรียนการสอนต้องมีบรรยากาศที่เอื้ออาทร ส่งเสริมให้นักศึกษาได้วิเคราะห์อย่างอิสระ
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 1.88 MB)
2chapter1.pdf ( 1.60 MB)
3chapter2.pdf ( 26.46 MB)
4chapter3.pdf ( 1.08 MB)
5chapter4.pdf ( 2.18 MB)
6chapter5.pdf ( 1.26 MB)
7bibliography.pdf ( 0.72 MB)
8Appendix.pdf ( 2.28 MB)
9
ผลการเล่านิทานต่อความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
งานวิจัย/Research report 2549
โดย : ชรินทร์ วรรณทวี, ประนอม รอดวินิจ, พนิดา เริงกมล, ศรีอุบล อินทร์แป้น, อารยา ฤทธิ์ฤาชัย, จิราพร ทองศรี
151
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเล่านิทานต่อความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2548 ถึงเดือน ธันวาคม 2548 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กขณะฟังนิทาน และหนังสือนิทานและภาพประกอบ ผลการวิจัยพบว่า เด็กอายุ 3-4 ปี ศูนยืเลี้ยงเด็กกลางวัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูง และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ภายหลังการเล่านิทาน (Mean = 52.80, SD = 1.908) สูงกว่าก่อนการเล่านิทาน (Mean = 50.433, SD = 1.778) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่.04 (p<.0001) จากการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยได้สนับสนุนว่า การนิทานมีผลต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยก่อนเรียน และเป็นข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กวัยก่อนเรียนได้ทราบความสำคัญของการเล่านิทานและการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ทั้งความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมต่อไป
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1chapter2.pdf ( 16.64 MB)
2chapter3.pdf ( 1.93 MB)
3chapter4.pdf ( 0.66 MB)
4chapter5.pdf ( 2.22 MB)
5bibliography.pdf ( 0.80 MB)
6appendix.pdf ( 2.35 MB)
7title.pdf ( 1.07 MB)
8chapter1.pdf ( 1.33 MB)
10
ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
The Ability of data collection for nursing care plan of student nurse, Boromarajonani College of Nursing, Surin
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : ัญญา จุฬารี, พนิดา เริงกมล
151
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการพยาบาล โดยใช้แนวคิดการรวบรวมข้อมูลตามระบบของร่างกาย และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ที่ฝึกภาคปฏิบัติวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จำนวน 76 คน และอาจารย์นิเทศ จำนวน 8 คน เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย สถานการณ์จำลอง แบบรวบรวมข้อมูลตามระบบของร่างกาย แบบตรวจสอบความสามารถในการรวบรวมข้อมูล และแบบสอบถามความคิดเห็น ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า หลังจากสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ นักศึกษามีค่าเฉลี่ยความสามารถในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการพยาบาลในการสอบครั้งที่ 2 สูงกว่าการทดสอบครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้แบบรวบรวมข้อมูลระบบของร่างกายและแบบรวบรวมข้อมูลตามแบบแผนสุขภาพไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศต่อการใช้แบบรวบรวมข้อมูลตามระบบของร่างกายและแบบรวบรวมข้อมูลตามแบบแผนสุขภาพไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยช่วยให้เห็นว่าในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการพยาบาล ลักษณะของข้อมูลมีความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้รวบรวมข้อมูลจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการรวมทั้งทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์ภาวะสุขภาพรวมทั้งควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับแบบฟอร์มที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.08 MB)
2บทที่ 1 NCP.pdf ( 0.05 MB)
3บทที่ 2 NCP.pdf ( 0.18 MB)
4บทที่ 3 NCP.pdf ( 0.05 MB)
5บทที่ 4 NCP.pdf ( 0.18 MB)
6บทที่ 5 NCP.pdf ( 0.04 MB)
7บรรณานุกรม NCP.pdf ( 0.05 MB)
8แบบสอบถามความคิดเห็น.pdf ( 0.04 MB)
9แบบรวบรวมข้อมูลตามระบบ.pdf ( 0.08 MB)
10แบบตรวจสอบความสามารถในการรวบรวมข้อมูล.pdf ( 0.05 MB)
11
การบริหารจัดการเวลาของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ตามภาระงานกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลและการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน
งานวิจัย/Research report 2548
โดย : ศิริพรรณ ทองคำพงษ์
151
ความสำคัญเกี่ยวกับเวลาเป็นเรื่องของการจัดการบริหาร ถือเป็นลำดับที่หนึ่งของความสำคัญของงานและเป็นความซ่อนเร้นที่ไม่ค่อยจะมีใครเอ่ยถึงแต่การได้รับและเอยถึงคือคำว่า "ไม่มีเวลา" ซึ่งหลายคนได้ยินและได้พูดบ่อย ๆ อาจเป็นพระอาจารย์ทุกคนมีเวลาให้กับงานการสอนซึ่งเป็นสิ่งต้องการทำเป็นประจำอยู่แล้ว และเมื่อใกล้เวลาก็ค่อยลงมือทำอย่างรีบไม่ได้เตรียมทำไว้ก่อนหน้านั้นนานเกินไป และคิดว่าเป็นการล้าสมัย ไม่เป็นปัจจุบันตามสังคมยุคใหม่แต่จริง ๆแล้วเป็นเพราะไม่จัดการเวลานั่นเอง โดยงานสอนภายในวิทยาลัยในปัจจุบันมีการระบุอย่างชัดเจนในตัวบงชี้ตามมาตราฐานการศึกษาเกี่ยวกับภาระงานต่าง ๆ ทั้งงานหลักและงานรองที่สังคมโลกยอมรับโดยเฉพาะยุคนี้ต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องจัดเวลาของตนเองให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการเรียนการสอน การดำเนินชีวิตในสังคม ตลอดจนความเป็นอยู่ในครอบครัว ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งได้รับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 2 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพระบรมราชชนนก ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2546 จึงเห็นว่าการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเวลาของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ น่าจะมีประโยชน์ในการวางแผนการบริหารหลักสูตร การจัดอัตรากำลังคนในการดูแลนักศึกษษ ตลอดจนการบริหารงานในองค์กรที่มีประสิทธิภาพต่อไป ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และประสบการณ์ในการอบรมทั้งการศึกษาดูงานและความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่น) จ. นครปฐม
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.88 MB)
2chapter1.pdf ( 1.56 MB)
3chapter2.pdf ( 6.41 MB)
4chapter3.pdf ( 0.69 MB)
5chapter4.pdf ( 1.45 MB)
6chapter5.pdf ( 1.11 MB)
7Appendix.pdf ( 4.61 MB)
12
การพัฒนาหลักสูตรเสริมประสบการณ์ในการวางแผนการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ
Curriculum Development of Experiential in Nursing Care Plan for Health problem patients)
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : ัญญา จุฬารี, สุขุมาล แสนพวง, อรนุช ประดับทอง, ศรินยา พลสิงห์ชาญ
151
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมประสบการณ์ในการวางแผนการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ สาหรับนักศึกษาพยาบาล แบ่งการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ 1) การสร้างหลักสูตรฉบับร่าง ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และการทดลองใช้หลักสูตร โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 จานวน 14 คน ที่ผ่านประสบการณ์ในการเรียนในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 และอาจารย์ประจาภาควิชา จานวน 1 คน โดยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แล้วนาการสะท้อนผลซึ่งได้จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนโดยผู้สอนและผู้สังเกตการณ์การสอน การสังเกตพฤติกรรมกระบวนการกลุ่มของผู้เรียนโดยอาจารย์ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา และผลการอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาและผู้สังเกตการณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย หลังจากนั้นนามาปรับปรุงหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรเป็นฉบับสมบูรณ์ ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดับมาก (mean = 4.22, SD = 0.11) ผลการประเมินการวางแผนการพยาบาลกรณีศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมิน และมีข้อเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในประเด็นขั้นตอนการสอน และเอกสารประกอบหลักสูตร และเสนอแนะให้จัดหลักสูตรในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติการในหอผู้ป่วยและสามารถจัดขึ้นทุกๆ รายวิชาทางการพยาบาล รวมทั้งควรเพิ่มกิจกรรมสันทนาการเพื่อความผ่อนคลายความตึงเครียด
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( 0.36 MB)
2abstract.pdf ( 0.35 MB)
3chapter1-3.pdf ( 0.70 MB)
4chapter4.pdf ( 0.49 MB)
5chapter5.pdf ( 0.40 MB)
6bibliography[1]...pdf ( 0.41 MB)
7Appendix_[1]...pdf ( 0.56 MB)
13
การศึกษาภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
The study of leadership in nursing students, Boromarajonani College of Nursing, Surin
งานวิจัย/Research report 2553
โดย : พิตรา เศลวัตนะกุล, ศรีอุบล อินทร์แป้น, ชชณิชา แพงทรัพย์
151
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 57 คน อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ และพยาบาลพี่เลี้ยงโรงพยาบาล สุรินทร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาลตามทัศนะของตนเอง และแบบสอบถามภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาลตามทัศนะของอาจารย์พยาบาล และพยาบาลพี่เลี้ยง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ด้วยวิธีแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาลตามทัศนะของอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.79, S.D. =0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ (X = 3.89, S.D. = 0.62) ด้านกายภาพ (X = 3.83, S.D. = 0.54) ด้านสังคม (X = 3.78, SD = 0.61) และด้านสติปัญญา (X = 3.63, S.D. = 0.59) ส่วนภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาลตามทัศนะของนักศึกษาพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.05, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านสังคม (X = 4.18, SD = 0.48) ด้านบุคลิกภาพ (X = 4.13, S.D. =0.36) ด้านสติปัญญา (X = 3.92, S.D. = 0.47) และด้านกายภาพ (X = 3.87, S.D. = 0.41)
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1abstract.pdf ( 0.32 MB)
2chapter1-5.pdf ( 0.78 MB)
3reference.pdf ( 0.32 MB)
4cover.pdf ( 0.39 MB)
14
ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักด้านการผลิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
งานวิจัย/Research report 2547
โดย : จุฬารัตน์ ห้าวหาญ
151
งานวิจัยเรื่อง ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักด้านการผลิต ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เป็นการวิจันเชิงพรรณนา มีวตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และอภิปรายผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักด้านการผลิต ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึงผู้วิจัยดำเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sapling) โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และอยู่ในระหว่างการปัจฉิมนิเทศก่อนการสำเร็จการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย แบบบันทึกข้อมูลเกรดเฉลี่ยสะสมของผู้สำเร็จการศึกษา และแบบประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/W และนำเสนอข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลีย ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด ผลการศึกษานำเสนอดังนี้ 1. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ตั้งแต่เริ่มผลิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2531 ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2534 จนถึงรุ่นที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2546 มีจำนวนทั้งสิ้น 998 คน 2. เกรดเฉียงสะสมของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ในปีการศึกษา 2544 (สำเร็จการศึกษา 15 มีนาคม 2545) พบว่านักศึกษามีเกรดเฉลี่ยสะสมที่ผ่านเกณฑ์ทุกคน และโดยส่วนใหญ่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้วนเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.00 จำนวน 85 คน 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 3.26 MB)
2chapter1.pdf ( 2.92 MB)
3chapter2.pdf ( 15.58 MB)
4chapter3.pdf ( 2.07 MB)
5chapter4.pdf ( 19.57 MB)
6chapter5.pdf ( 9.13 MB)
7bibliography.pdf ( 0.94 MB)
8Appendix.pdf ( 4.69 MB)

Search within results