Search Result 10 Found

  • Filters
 
1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2550 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
งานวิจัย/Research report 2012
โดย : กษิณาร์ ไกรราช, ปราณี คำศิริรักษ์, ศิวพล ศรีแก้ว, พฤติศักดิ์ จันทราทิพย์
159
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ พยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2550 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อ… วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2. เพื่อ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่… ปีการศึกษา 2550 รวม …. คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใช้แบบสอบถาม การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์โดยวิธีอุปนัยโดยใช้มุมมองจากคนใน หรือผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผสมผสานมุมองของนักวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ผลที่ได้การวิจัยครั้งนี้จะช่วยทำให้อาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลศาสาตรบัณฑิต
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1cover.pdf ( 0.05 MB)
2abstract.pdf ( 0.08 MB)
3contents.pdf ( 0.11 MB)
4chapter 1.pdf ( 0.16 MB)
5Bibliography.pdf ( 0.10 MB)
6Appendix.pdf ( 0.12 MB)
2
ชื่อเรื่อง : ผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง หน่วยการเรียนห้องคลอด ในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
งานวิจัย/Research report 2013
โดย : ลักษณ์ คาสวาสดิ์, อรุณี ศรีสุยิ่ง , กัญญาพัชร เบ้าทอง
159
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1ปก.pdf ( 0.14 MB)
2ปกใน.pdf ( 0.13 MB)
3บทคัดย่อ.pdf ( 0.23 MB)
4บทที่ 1.pdf ( 0.21 MB)
5บทที่ 2.pdf ( 0.43 MB)
6บทที่ 3.pdf ( 0.23 MB)
7บทที่ 4.pdf ( 0.38 MB)
8บทที่ 5.pdf ( 0.23 MB)
9บรรณานุกรม.pdf ( 0.24 MB)
10ภาคผนวก.pdf ( 0.11 MB)
11ประวัติย่อผู้วิจัย.pdf ( 0.19 MB)
3
ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
The Effects of Research-Based Learning on the Learning Achievements in the Course of Nursing of Persons with Health Problem 2, Srimahasarakham Nursing College
งานวิจัย/Research report 2555
โดย : ชรี ภาระโข , สุวคนธ์ กุรัตน์, ศิราณี อิ่มน้ำขาว, กานต์รวี โบราณมูล, มนทกานต์ อันสีแก้ว, นิตยา กออิสรานุภาพ, สุดารัตน์ เชนรัมย์
159
This study is quasi-experimental research using a one group pretest-posttest design. The objective of the study was to investigate the effects of Research-Based Learning on learning achievements in the course Nursing of Persons with Health Problems 2 offered by Srimahasarakham Nursing College. The participants were 87 third- year nursing students studying in the first semester in the academic year of 2010 (June – September 2010) at Srimahasarakham Nursing College. The research instruments used to collect data consisted of the demographic data questionnaire, the learning achievement test, learning satisfaction questionnaire and the learning record. The instruments for conducting the research comprised the lesson plan, the Research-based Learning program, the instructor and student’s manual. The collected data were analyzed by using descriptive statistics (e.g. percentage, means) and paired t-test, while content analysis was employed to analyzed qualitative data. The results showed that after the students were taught the topic of patients nursing with diabetes mellitus based on the Research-Based Learning, the students’ learning achievements were significantly higher than before they were taught at the significant level of .01. The students revealed their discussing skills and positive attitudes on learning at a high level. For further study, the researchers suggest that the results of the study should be employed in development of learning management and action research in the future.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1cover.pdf ( 0.11 MB)
2Abstract.pdf ( 0.12 MB)
3Contents.pdf ( 0.11 MB)
4chapter 1.pdf ( 0.24 MB)
5chapter 2.pdf ( 0.42 MB)
6chapter 3.pdf ( 0.28 MB)
7chapter 4.pdf ( 0.31 MB)
8chapter 5.pdf ( 0.14 MB)
9Bibliography.pdf ( 0.14 MB)
10Appendix 1.pdf ( 0.49 MB)
11Appendix 2.pdf ( 1.57 MB)
4
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สำหรับนักศึกาาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 24 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
งานวิจัย/Research report 2012
โดย : ณุวัฒน์ โคตรพัฒน์, ณฐพร คำศิริรักษ์, วีระชัย อิ่มน้ำขาว, ชาติ ไทยเจริญ, กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์
159
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Cover.pdf ( 0.14 MB)
2Appendix.pdf ( 0.21 MB)
3Acknowledgments.pdf ( 0.10 MB)
4Contents.pdf ( 0.19 MB)
5chapter 1.pdf ( 0.15 MB)
6chapter 2.pdf ( 0.51 MB)
7chapter 3.pdf ( 0.17 MB)
8chapter 4.pdf ( 0.31 MB)
9chapter 5.pdf ( 0.29 MB)
10Appendix.pdf ( 0.21 MB)
11Bibliography.pdf ( 0.26 MB)
5
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
Study of stakeholder’s satisfaction of graduate Srimahasarakham Nursing College in the year 2007
งานวิจัย/Research report 2012
โดย : ิษฐา เจริญพันธ์, สุจิมา ติลการยทรัพย์
159
A descriptive research was designed to study of stakeholder ’s satisfaction of graduate of Srimahasarakham Nursing College in the year 2007. The samples were 87 primary supervisors of graduated of Srimahasarakham Nursing College. Data collected by using questionnaire and Cronbach’s alpha reliability coefficient of this instrument was .85. Data analysis was conducted using percentage, mean, standard deviation. The result of this study were summarized as follow : Overall, the satisfaction of stakeholder to graduated person of Bachelor of Nursing Science program was high level. ( = 4.22, S.D.= .45) When consider subscale, the majority of satisfaction was virtue, morality and professional code of conduct, next below of satisfaction was basic ability. ( = 4.23, S.D.= .46),( = 4.23 , S.D. = .46) The minority satisfaction was academic and professional practice.( = 4.11, S.D.= .48) From the research finding, it can be seen that the nursing college needs to accelerate the development of new graduates’ s competence in using English and promote in ethics because it’s the important competence of nursing professional, it can make the quality of the new graduates for social needs.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1cover.pdf ( 0.09 MB)
2Abstract.pdf ( 0.11 MB)
3Acknowledgment.pdf ( 0.08 MB)
4contents.pdf ( 0.10 MB)
5chapter 1.pdf ( 0.11 MB)
6chapter 2.pdf ( 0.39 MB)
7chapter 3.pdf ( 0.11 MB)
8chapter 4.pdf ( 0.17 MB)
9chapter 5.pdf ( 0.12 MB)
10Bibliography.pdf ( 0.12 MB)
6
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
Study of stakeholder’s satisfaction of graduate Srimahasarakham Nursing College in the year 2008
งานวิจัย/Research report 2013
โดย : ิษฐา เจริญพันธ์, สุจิมา ติลการยทรัพย์
159
A descriptive research was designed to study of stakeholder ’s satisfaction of graduate of Srimahasarakham Nursing College in the year 2008. The samples were 76 primary supervisors of graduated of Srimahasarakham Nursing College. Data collected by using questionnaire and Cronbach’s alpha reliability coefficient of this instrument was .85. Data analysis was conducted using percentage, mean, standard deviation. The result of this study were summarized as follow : Overall, the satisfaction of stakeholder to graduated person of Bachelor of Nursing Science program was high level. ( = 4.37, S.D.= .26) When consider subscale, the majority of satisfaction was virtue, morality and professional code of conduct, next below of satisfaction was basic ability. ( = 4.53, S.D.= .30, = 4.40 , S.D. = .31) The minority satisfaction was academic and professional practice.( = 4.18, S.D.= .20) From the research finding, it can be seen that the nursing college needs to accelerate the development of new graduates’ s competence in using English and promote in ethics because it’s the important competence of nursing professional, it can make the quality of the new graduates for social needs.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1cover.pdf ( 0.12 MB)
2Abstract.pdf ( 0.11 MB)
3Acknowledgment.pdf ( 0.08 MB)
4contents.pdf ( 0.10 MB)
5chapter 1.pdf ( 0.11 MB)
6chapter 2.pdf ( 0.39 MB)
7chapter 3.pdf ( 0.11 MB)
8chapter 4.pdf ( 0.17 MB)
9chapter 5.pdf ( 0.13 MB)
10Bibliography.pdf ( 0.12 MB)
7
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
งานวิจัย/Research report 2012
โดย : ุณี อูปแก้ว, ประภัสสร วงษ์ศรี, ภควรรณ สมบูรณ์, สุภาพร ประนัดทา
159
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามกลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จำนวน 117 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 42 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.03) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านวิชาการ/การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความสามารถในการสื่อสาร ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้นำ ด้านบุกคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก ( = 4.26, 4.08, 4.06, 3.95, 3.93 และ 3.89 ตามลำดับ)
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1ปก.pdf ( 0.21 MB)
2บทที่ 1.pdf ( 0.14 MB)
3บทที่ 2.pdf ( 0.27 MB)
4บทที่ 3.pdf ( 0.15 MB)
5บทที่ 4.pdf ( 0.22 MB)
6บทที่ 5.pdf ( 0.19 MB)
7บรรณานุกรม ภาคผนวก.pdf ( 0.30 MB)
8
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้ e-Learning วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
The opinion of nursing students towards the e-learning in the anatomy and physiology subject at Srimahasarakham Nursing College
งานวิจัย/Research report 2013
โดย : ลี ศิริพิทักษ์ชัย, กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์, แจ่มจันทร์ รีละชาติ, สกาวรัตน์ ไกรจันทร์
159
The objective of the descriptive research was to survey students’ opinion about the e-learning in anatomy and physiology subject. The 140 nursing students were simple randomized from nursing students in Srimahasarakham Nursing College. The instrument was 25 items of the opinion about e-learning questionnaire; 5 levels of rating scales, were checked validity by 3 expertise’s and reliability score was 0.92. Students were tested at the end of the e-learning. The statistics were frequency, percentage, mean and standard deviation. Results: 1) Most of nursing students were female and used computer for education. Nursing students used computers 5-10 hours/week in the period of e-learning. Nursing students used computers less than 5 hours/week out of the period of e-learning. 2) Nursing students’ opinion was more in the overall, the advantage part and the design part ( =3.51, 3.83 and 3.75) but the part of using service was medium ( =2.82)
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1contents.pdf ( 0.11 MB)
2Abstract.pdf ( 0.13 MB)
3Acknowledgment.pdf ( 0.07 MB)
4chapter 1.pdf ( 0.13 MB)
5chapter 2.pdf ( 0.32 MB)
6chapter 3.pdf ( 0.21 MB)
7chapter 4.pdf ( 0.20 MB)
8chapter 5.pdf ( 0.12 MB)
9Bibliography.pdf ( 0.15 MB)
10Appendix a.pdf ( 0.14 MB)
11Appendix b.pdf ( 0.12 MB)
12Biodata.pdf ( 0.12 MB)
9
การศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคเกลือไอโอดีน และการแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีน ของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
งานวิจัย/Research report 2013
โดย : มล เอนกวิทย์, สกาวรัตน์ ไกรจันทร์, อัจฉรา มีนาสันติรักษ์, ปราณี คำศิริรักษ์, ณฐพร คำศิริรักษ์, อรุณี อูปแก้ว, ณัฐวุฒิ สุริยะ, สัมฤทธิ์ ขวัญโพน, สุจิมา ติลการยทรัพย์, ศิราณี อิ่มน้ำขาว, สุดารัตน์ เชนรัมย์
159
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1ปก.pdf ( 0.18 MB)
2กิตติกรรมประกาศ+สารบัญ.pdf ( 0.08 MB)
3abstract.pdf ( 0.08 MB)
4บทที่ 1.pdf ( 0.20 MB)
5บทที่ 2.pdf ( 0.23 MB)
6บทที่3.pdf ( 0.18 MB)
7บทที่ 4 new.pdf ( 0.67 MB)
8บทที่ 5.pdf ( 0.22 MB)
9เอกสารอ้างอิง.pdf ( 0.11 MB)
10แบบสอบถามขาดสารไอโอดีน.pdf ( 0.17 MB)
11เอกสารอ้างอิง.pdf ( 0.11 MB)
10
รูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร
Extracurricular activities Model for Student Nurse Identity Development
งานวิจัย/Research report 2013
โดย : ราณี อิ่มน้ำขาว , วีระชัย อิ่มน้ำขาว , เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์, สัมฤทธิ์ ขวัญโพน, นงลักษณ์ คำสวาสดิ์
159
This project evaluation research aims to evaluate the integrated extracurricular activities in the community to develop student nurse identity. CIPP Model was used for the framework.The samples consisted of 230 participants. The questionnaire and interview were used to collect data. Data were analyzed by using descriptive statistic and content analysis. The results showed that the agreement of the outcomes(60%)which included service mind competency,the identity development(54.3%),and the service recipients’ satisfaction to student nurse behaviors(96.0%)had the highest level.The health care providers evaluated the project in a high level.It concised with the agencies’policy and useful and valuable for the communities(77.1%)and the students(61.4 %).These can be ensured that this project can develop student nurse identity.Increasing the duration of training , organizing in suitable time,and supporting the budget continue the effective project.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1ปก.pdf ( 0.10 MB)
2บทคัดย่อ.pdf ( 0.08 MB)
3สารบัญ.pdf ( 0.12 MB)
4กิตติกรรมประกาศ.pdf ( 0.06 MB)
5บทที่ 1.pdf ( 0.13 MB)
6บทที่ 2.pdf ( 0.21 MB)
7บทที่ 3.pdf ( 0.09 MB)
8บทที่ 4.pdf ( 0.28 MB)
9บทที่ 5 .pdf ( 0.11 MB)
10บรรณานุกรม.pdf ( 0.11 MB)
11ภาคผนวก ก.pdf ( 0.06 MB)
12ภาคผนวก ข.pdf ( 0.03 MB)

Search within results