Search Result 8 Found

  • Filters
 
1
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการสอนแบบการแปลกฎไวยากรณ์และการสอนภาษาอังกฤษแบบการสื่อสารเรื่องการใช้กาลของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
A COMPARISONING STUDY BETWEEN THE GRAMMAR TRANSLATION AND COMMUNICATIVE APPROACH (CLT) IN TENSE USAGE FOR 1ST YEAR UNDERGRADUATE STUDENTS OF SOUTHEAST BANGKOK COLLEGE
งานวิจัย/Research report 2552
โดย : นันทิยา สุวรรณ
169
The objective of this study is to determine which teaching approaches between Communicative approach and the Grammar Translation method provides better learning development, by concluding an actual experiment among two groups of 1st year vocational students simultaneously conducted and taught by the two different approaches respectively under the common topic concerning the usage of The Simple Present Tense, The Past tense and The Present Continuous Tense for Future. Comparison of post achievement examination and the result difference provide data which form the basis for statistical evaluation. The respondents for this study comprise of eighty 1st year undergraduate students (of Southeast Bangkok College) who were randomly picked and assigned into two groups (experimental group and control group) of 40 each. The experimental group and the control group were taught by the Communicative approach and the Grammar Translation method respectively. The time-frame used in teaching each group was 21 periods (1.5 periods per week, 60 minutes per period). The research instruments were composed of 1) two different lesson plans between the experimental group and the control group 2) pre-test and post-test with reliability value = 0.8015 and validity value of most of the items of the achievement test are more than 0.5. The scores were analyzed by using SPSS-X program (Statistical Package for the Social Science, Version X). It was found that 1st year undergraduate students (N=40) who were taught by the Communicative approach achieved significantly higher post-test scores of Simple Present Tense usage, Past Tense usage and Present Continuous Tense for Future usage than 1st year undergraduate students (N=40) who were taught by the Grammar Translation method [sig.(2-tailed) =.001, so sig.(1-tailed) = .001 < 0.05. It can be conclude that the Communicative approach provided significantly higher achievement in the usage of Simple Present Tense, Past Tense and Present Continuous Tense for Future than the Grammar Translation Method did.
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1ACKNOWLEDGEMENT.pdf ( 0.24 MB)
2CHAPTER1-5-APPENDIX.pdf ( 0.67 MB)
2
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ
Factor relating tothe decision on taking the bachelor degree course at Southeast Bangkok College for the students 6th grade secondary school, Samutprakarn province
งานวิจัย/Research report 2550
โดย : ภูษิตย์ วงษ์เล็ก
169
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1ปกนอก.pdf ( 0.10 MB)
2ปกใน.pdf ( 0.08 MB)
3บทคัดย่อ.pdf ( 0.11 MB)
4Abstract.pdf ( 0.09 MB)
5กิตติกรรมประกาศ.pdf ( 0.07 MB)
6สารบัญ.pdf ( 0.11 MB)
7สารบัญตาราง.pdf ( 0.11 MB)
8สารบัญภาพ.pdf ( 0.07 MB)
9บทที่ 1 บทนำ.pdf ( 0.30 MB)
10บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf ( 0.55 MB)
11บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.pdf ( 0.22 MB)
12บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย.pdf ( 1.06 MB)
13บทที่ 5 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.pdf ( 0.20 MB)
14บรรณานุกรม.pdf ( 0.17 MB)
15ภาคผนวก ก (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ).pdf ( 0.10 MB)
16ภาคผนวก ข (รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง).pdf ( 0.10 MB)
17ภาคผนวก ค (แบบสอบถาม).pdf ( 0.36 MB)
18ประวัติผู้วิจัย.pdf ( 0.09 MB)
3
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบฐานข้อมูลเรื่อง Structured Query Language
Development of computer assisted instruction for database system on structured query language
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์
169
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1สารบัญ.pdf ( 0.09 MB)
2บทที่ 1 บทนำ.pdf ( 0.06 MB)
3บทที่ 2 เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง.pdf ( 0.15 MB)
4บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย.pdf ( 0.09 MB)
5บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.pdf ( 0.03 MB)
6บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.pdf ( 0.04 MB)
7บรรณานุกรม.pdf ( 0.02 MB)
8ภาคผนวก ก.pdf ( 0.13 MB)
9ภาคผนวก ข.pdf ( 0.03 MB)
10ภาคผนวก ค.pdf ( 0.04 MB)
11ภาคผนวก ฉ.pdf ( 0.25 MB)
12ภาคผนวก ซ.pdf ( 0.03 MB)
13ภาคผนวก ญ.pdf ( 1.45 MB)
14ภาคผนวก ฐ.pdf ( 0.21 MB)
15ภาคผนวก ย.pdf ( 0.03 MB)
16ประวัติผู้วิจัย.pdf ( 0.01 MB)
4
การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สำหรับการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน
Application of the Analytic Hierarchy Process (AHP) to Plant Location Selection
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : สิทธิพร พิมพ์สกุล
169
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบวิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบ ตัวแปรคงที่ และแบบตัวแปรไม่คงที่สำหรับการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน ผู้วิจัยได้คัดเลือกโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์แห่งหนึ่งเป็นโรงงานกรณีศึกษา ซึ่งต้องการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานแห่งใหม่ ปัจจัยที่สำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจนี้ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ แหล่งแรงงาน แหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบ ราคาที่ดิน สาธารณูปโภค และแหล่งลูกค้า ทางเลือกของทำเลที่ตั้งของโรงงานแห่งใหม่ประกอบ ด้วย 3 ทางเลือก ได้แก่ ทำเลที่ตั้งที่ บางพลี สุวินทวงศ์ และบางนา ผู้วิจัยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่ในการตัดสินใจหรือให้คะแนนความสำคัญสัมพัทธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูงของโรงงานกรณีศึกษา ผลจากการตัดสินใจโดยวิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบตัวแปรคงที่ พบว่า ทางเลือกของทำเลที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่ได้คะแนนความสำคัญรวมสูงสุดซึ่งเท่ากับ 0.4296 ได้แก่ ทำเลที่ตั้งที่บางพลี ส่วนผลจากการตัดสินใจโดยวิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบตัวแปรไม่คงที่ พบว่า ทางเลือกของทำเลที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่บางพลีได้คะแนนความสำคัญรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ตลอด 1,000 ครั้งของการจำลองสถานการณ์ และทำเลที่ตั้งที่ บางนา และสุวินทวงศ์ ได้คะแนนความสำคัญรวมเป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ จำนวน 665 ครั้งจากจำนวน 1,000 ครั้งของการจำลองสถานการณ์
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1ปก.pdf ( 0.26 MB)
2กิตติกรรมประกาศ และ สารบัญ.pdf ( 0.25 MB)
3บทคัดย่อ.pdf ( 0.24 MB)
4บทที่ 1 - 5 และบรรณานุกรม.pdf ( 0.86 MB)
5ภาคผนวก ก และ ข.pdf ( 0.29 MB)
6ภาคผนวก ค.pdf ( 0.38 MB)
5
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
Satisfaction of undergraduate students on the instructional process of Southeast Bangkok College
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : กนกรส วงษ์เล็ก
169
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 317 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มโดยอาศัยความน่าจะเป็นจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่คณะต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1ปกนอก.pdf ( 0.09 MB)
2ปกใน.pdf ( 0.07 MB)
3บทคัดย่อ.pdf ( 0.08 MB)
4Abstract.pdf ( 0.06 MB)
5กิตติกรรมประกาศ.pdf ( 0.07 MB)
6สารบัญ.pdf ( 0.10 MB)
7สารบัญตาราง.pdf ( 0.11 MB)
8สารบัญภาพ.pdf ( 0.07 MB)
9บทที่ 1 บทนำ.pdf ( 0.25 MB)
10บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf ( 0.95 MB)
11บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.pdf ( 0.22 MB)
12บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย.pdf ( 0.62 MB)
13บทที่ 5 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.pdf ( 0.17 MB)
14บรรณานุกรม.pdf ( 0.22 MB)
15ภาคผนวก ก (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ).pdf ( 0.10 MB)
16ภาคผนวก ข (แบบสอบถาม).pdf ( 0.31 MB)
17ประวัติผู้วิจัย.pdf ( 0.08 MB)
6
ความพึงพอใจและความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการและค่าตอบแทนของบุคลากรวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
Satisfaction and desire to the welfare and the compensation of the officers in Southeast Bangkok College
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : ชัญญ์ญาณ์ ป้อมสา
169
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึง พอใจ และเพื่อศึกษาความต้องการของบุคลากรวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่มีต่อสวัสดิการและ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากวิทยาลัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ในวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จำนวนทั้งสิ้น 102 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกที่มีต่อสวัสดิการและ ค่าตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่มีต่อ สวัสดิการและค่าตอบแทนพบว่า บุคลากรที่มีเพศ สายการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ในการทำงาน และอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสวัสดิการ และ ค่าตอบแทนไม่แตกต่างกัน 3. บุคลากรที่มีจำนวนผู้ที่อยู่ในอุปการะที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสวัสดิการและ ค่าตอบแทนแตกต่างกัน 4. สวัสดิการและค่าตอบแทนที่บุคลากรต้องการให้วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกจัดให้ เพิ่มเติมเป็นอันดับแรก คือ สวัสดิการและค่าตอบแทนด้านเศรษฐกิจ
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1ปกนอก.pdf ( 0.06 MB)
2บทคัดย่อ.pdf ( 0.23 MB)
3Abstract.pdf ( 0.20 MB)
4กิตติกรรมประกาศ.pdf ( 0.21 MB)
5สารบัญ.pdf ( 0.22 MB)
6สารบัญตาราง.pdf ( 0.24 MB)
7สารบัญภาพ.pdf ( 0.20 MB)
8บทที่ 1 บทนำ.pdf ( 0.25 MB)
9บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf ( 0.44 MB)
10บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.pdf ( 0.26 MB)
11บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย.pdf ( 0.40 MB)
12บทที่ 4 _ตารางที่ 4.10 - 4.13_.pdf ( 0.29 MB)
13บทที่ 5 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.pdf ( 0.25 MB)
14บรรณานุกรม.pdf ( 0.25 MB)
15ภาคผนวก ก _รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ_.pdf ( 0.21 MB)
16ภาคผนวก ข _แบบสอบถาม_.pdf ( 0.26 MB)
17ประวัติผู้วิจัย.pdf ( 0.21 MB)
7
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
The student activities participation of students studying at Southeast Bangkok College
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : นดา วงษ์เล็ก, วรรัตน์ สุดสายเนตร
169
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1ปกนอก.pdf ( 0.10 MB)
2ปกใน.pdf ( 0.08 MB)
3บทคัดย่อ.pdf ( 0.09 MB)
4Abstract.pdf ( 0.06 MB)
5กิตติกรรมประกาศ.pdf ( 0.07 MB)
6สารบัญ.pdf ( 0.11 MB)
7สารบัญตาราง.pdf ( 0.13 MB)
8สารบัญภาพ.pdf ( 0.07 MB)
9บทที่ 1 บทนำ.pdf ( 0.28 MB)
10บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf ( 0.81 MB)
11บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.pdf ( 0.22 MB)
12บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย.pdf ( 0.83 MB)
13บทที่ 5 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.pdf ( 0.17 MB)
14บรรณานุกรม.pdf ( 0.23 MB)
15ภาคผนวก.pdf ( 0.05 MB)
16ภาคผนวก ก (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ).pdf ( 0.10 MB)
17ภาคผนวก ข (แบบสอบถาม).pdf ( 0.42 MB)
18ประวัติผู้วิจัย.pdf ( 0.08 MB)
8
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
The Cost-Benefit Analysis of Undergraduate Study in Private Higher Education Institutions
งานวิจัย/Research report 2552
โดย : นงลักษณ์ เหรียญทอง
169
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการศึกษาของการศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนทางการศึกษาส่วนบุคคล(Private Cost) และผลตอบแทนส่วนบุคคล (Private Return) และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio) ของการศึกษาระดับปริญญาตรี ของนักผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนทางการศึกษาส่วนบุคคล ของการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือค่าใช้จ่ายของการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 105,466 บาท/คน/ปี มากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวม 171,686 บาท/คน/ปี ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดค่าเฉลี่ย 191,093.30 บาท/คน/ปี ส่วนผลตอบแทนทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 9,268 บาท/คน/ปี มากที่สุดคือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 11,286 บาท/คน/ปี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 10,021 บาท/คน/ปี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 8,544 บาท/คน/ปี มหาวิทยาลัยเกริก 6,779 บาท/คน/ปี เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน รวมทุกมหาวิทยาลัยมีค่า B/C Ratio เท่ากับ 1.54 เฉพาะวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พบว่า ต้นทุนทางการศึกษาส่วนบุคคล ของการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือค่าใช้จ่ายของการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวม 124,488 บาท/คน/ปี ผลตอบแทนส่วนบุคคล 8,544 บาท/คน/ปี และคณะนิติศาสตร์มีค่า B/C Ratio 1.40 สูงกว่าทุกคณะในวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1ปก.pdf ( 0.30 MB)
2คำนำ.pdf ( 0.22 MB)
3สารบัญ.pdf ( 0.28 MB)
4บทคัดย่อ.pdf ( 0.26 MB)
5บทที่ 1.pdf ( 0.34 MB)
6บทที่ 2.pdf ( 0.56 MB)
7บทที่ 3.pdf ( 0.29 MB)
8บทที่ 4.pdf ( 0.46 MB)
9บทที่ 5.pdf ( 0.31 MB)
10บรรณานุกรม.pdf ( 0.21 MB)
11ภาคผนวก.pdf ( 0.24 MB)
12ตารางที่15.pdf ( 0.22 MB)
13ประวัติย่อผู้วิจัย.pdf ( 0.21 MB)

Search within results