Search Result 63 Found

  • Filters
 
1
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา:ผ้าแพรวาทอมือลายดอกแก้วเบญจรัตน์บ้านโคกกว้าง หมู่ 10 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
Text 2548
โดย : แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์ และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งศึกษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผ้าทอ มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาบริบทชุมชนหมู่บ้านโคกกว้าง หมู่ 10 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบและศึกษากระบวนการผลิตผ้าแพรวาทอมือลายดอกแก้วเบญจรัตน์ให้มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อหาช่องทางการตลาด ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างเครือข่ายผ้าแพรวาทอมือลายดอกแก้วเบญจรัตน์ วิธีการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยใช้เทคนิคการวิจัย เชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วม (Qualitative Participation) และเทคนิคการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินการวิจัยระหว่างชุมชน ผู้นำชุมชน บุคคล องค์กรเอกชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนและส่งเสริม เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีเป้าหมาย การจัดเวที การสังเกต การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) การบันทึกภาพถ่าย การจดบันทึก การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามและรวมทั้งการเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาบริบทชุมชนบ้านโคกกว้างส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริมคือการเพาะเห็ดฟาง การทอผ้าได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ผ้าแต่ละชิ้นที่ทอมีลวดลายต้นกำเนิดมาจากผ้าแซ่ว มีรูปแบบการทอลายแพรวาแบบลายล่วงซึ่งมีลักษณะการทอสองสี ใช้วัตถุดิบเส้นด้ายโทเรสำเร็จจากโรงงานในการทอ ผ้าแพรวาทอลายดอกแก้วเบญจรัตน์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของกลุ่มมี 5 สี การทอยังไม่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและอยู่ระหว่างการพัฒนาฝีมือด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลังจากได้รับการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าเกิดการเรียนรู้จากการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ภายในชุมชน ใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์ โดยการนำกลุ่มพ่อบ้านที่จักสานไม้ไผ่มาแปรรูปไม้ไผ่มาเป็นบรรจุภัณฑ์ผ้าทอ ทำให้ชุมชนเกิดการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือกันภายในชุมชนจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสินค้าที่มีอยู่ในชุมชน
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1titlepage.pdf ( 5.82 MB)
2
รายงานวิจัยโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกรณีศึกษา : บ้านสร้างแสน หมู่ 2 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
Text 2548
โดย : เยาวเรศ จันทะแสนและคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการ ที่ดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยคณะวิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยตามโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งแก้ปัญหาความยากจน มีวัตถุ ประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพของชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ในการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้าน วิธีการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วม (Qualitative Participation) และเทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินการวิจัย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การจัดเวที และการสังเกต ผลการวิจัยพบว่า กองทุนหมู่บ้านสร้างแสน หมู่ 2 มีการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านโดยใช้หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ การพิจารณาให้กู้ยืม คณะกรรมการใช้หลักการให้กู้ทุกรายเฉลี่ยการให้เงินกู้ยืมจำนวนเงินเท่ากันทุกราย เฉลี่ยแล้วรายละประมาณ 13,000-20,000 บาท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน สร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกผู้กู้ยืม การกู้ยืมเงินของสมาชิกส่วนใหญ่กู้เงินไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือ ทำนา ปลูกยางพารา ปลูกอ้อย และเป็นทุนเพิ่มในการประกอบอาชีพดั่งเดิม การจัดสรรกำไรดอกเบี้ยที่ได้ในแต่ละปีจากเงินกู้ยืมของสมาชิก ชุมชน จะนำเงินมาสร้างที่ทำการกองทุน ซึ่งปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ กองทุนหมู่บ้านดำเนินตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน สอดคล้องกับความต้องการและเกิดระบบการพึ่งพาตนเองของผู้กู้ยืมในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง เกิดการประกอบอาชีพเสริมรายได้ คือ การทำขนมมะพร้าวแก้ว โดยเน้นวัตถุดิบที่มีในชุมชน และเป็นแนวทางการนำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านต่อไป
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1titlepage.pdf ( 1.56 MB)
3
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
วิทยานิพนธ์/Thesis 2011
โดย : ชอบ โพธิ์หล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Article.pdf ( 1.91 MB)
2Abstract.pdf ( 0.50 MB)
3Acknowledgement.pdf ( 0.16 MB)
4appendix.pdf ( 14.84 MB)
5Certificate.pdf ( 0.17 MB)
6Chapter_1.pdf ( 1.39 MB)
7Chapter_2.pdf ( 7.51 MB)
8Chapter_3.pdf ( 2.35 MB)
9Chapter_4.pdf ( 1.52 MB)
10Chapter_5.pdf ( 1.25 MB)
11Contents.pdf ( 0.80 MB)
12Reference.pdf ( 0.98 MB)
13title_page.pdf ( 0.16 MB)
4
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
วิทยานิพนธ์/Thesis 2012
โดย : ชินกรณ์ แก้วรักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstract_E.pdf ( 0.25 MB)
2Abstract_T.pdf ( 0.27 MB)
3Acknowledgement.pdf ( 0.16 MB)
4appendix_1.pdf ( 0.86 MB)
5appendix_2.pdf ( 1.06 MB)
6appendix_3.pdf ( 0.27 MB)
7appendix_4.pdf ( 0.27 MB)
8bibliography.pdf ( 0.86 MB)
9Certificate.pdf ( 0.17 MB)
10Chapter_1.pdf ( 0.99 MB)
11Chapter_2.pdf ( 5.04 MB)
12Chapter_3.pdf ( 0.99 MB)
13Chapter_4.pdf ( 1.85 MB)
14Chapter_5.pdf ( 1.07 MB)
15Contents.pdf ( 0.69 MB)
16title_page.pdf ( 0.16 MB)
17vitae.pdf ( 0.26 MB)
18vitae.pdf ( 0.26 MB)
6
สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
Problems and Guidelines the Development of Material Supplies Management in Schools Under Kalasin Educational Service Area Office 2.
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : รัตนา เนตรทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abstract.pdf ( 0.52 MB)
2Acknowledgement.pdf ( 0.18 MB)
3appendix.pdf ( 0.93 MB)
4Chapter_1.pdf ( 0.96 MB)
5Chapter_2.pdf ( 4.39 MB)
6Chapter_3.pdf ( 0.81 MB)
7Chapter_4.pdf ( 2.72 MB)
8Chapter_5.pdf ( 1.53 MB)
9Content.pdf ( 0.61 MB)
10Reference.pdf ( 0.61 MB)
11title_page.pdf ( 0.31 MB)
12Vitae.pdf ( 0.27 MB)
7
สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
Problems and Guidelines the Development of Material Supplies Management in Schools Under Kalasin Educational Service Area Office 2.
บทความ/Article nd.
โดย : รัตนา เนตรทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการเบิกจ่าย ด้านการ กำหนดความต้องการ ด้านการเก็บรักษาพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการจำหน่ายพัสดุ กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2553 และการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 191 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ครูที่ไม่เกี่ยวข้อง กับงานพัสดุ และประธานกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จำนวน 275 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ สมมุติฐาน t?test ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพปัญหาการบริหารการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากระดับ ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการเบิกจ่าย ด้านการกำหนดความต้องการ ด้านการวางแผน และการ ด้านเก็บรักษา มีปัญหาในระดับน้อย 2 ด้าน คือ ด้านการจำหน่ายพัสดุ และด้านการจัดหาพัสดุ 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ระหว่างช่วงชั้นที่ 1?2 และช่วงชั้นที่ 3?4 พบว่า โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน ด้านการกำหนดความต้องการ ด้าน การจัดหาพัสดุ ด้านการเบิกจ่าย ด้านการเก็บรักษา ด้านการจำหน่ายพัสดุ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 3. แนวทางพัฒนาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 คือ ควรจัดให้มีการนิเทศการใช้พัสดุและการบำรุงรักษาพัสดุ ควรมี ระบบการควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานพัสดุ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมี ส่วนร่วมในการวางแผนการจัดหาพัสดุ ควรมีการจัดหาพัสดุที่โปร่งใส ควรกำหนดความต้องการพัสดุ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ควรมีการวางแผนความต้องการพัสดุไว้ล่วงหน้า
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Article.pdf ( 2.03 MB)
10
รายงานวิจัยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตชุมชน เครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขิดบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองห้างอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Text 2548
โดย : ฉายรุ่ง ไชยกำบังและคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งศึกษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขิด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสานไม้ไผ่ลายขิด บ้านหนองสระพัง ตำบลหนองห้าง อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้นำ คนในชุมชน ผู้รู้ ผู้อาวุโส ผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มจักสานไม้ไผ่ลายขิด จำนวน 120 คน แล้ววิเคราะห์และเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณา วิเคราะห์ผลการศึกษา ดังนี้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขิดเป็นการพัฒนาตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการจักสาน ได้แก่ ไม่ไผ่ไร่ และหวาย ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง ไม้ไผ่ไร่ที่เหมาะแก่การนำมาจักสานต้องมีอายุประมาณ 2-3 ปี เมื่อนำมาจักตอกจะมีความเหนียวไม่ผุ เปราะ และไม่ขาดง่าย เทคนิคในการจักตอกให้มีขนาดเล็กและเท่ากัน คือ การนำฝาน้ำอัดลมมาเจาะรูให้มีขนาดเล็กเท่ากับที่เราต้องการและนำตอกเส้นใหญ่สอดใส่เข้าไปในรู และชักผ่านออกมาจะได้ตอกที่มีขนาดเล็กเท่ากัน ไม่มีเสี้ยน ไม่ห่อตัว บิดตัว หลังจากนั้นนำไปตากแดด เพื่อป้องกันเชื้อรา และการเจาะของแมลง นำมาจักสานโดยนำลวดลายที่อยู่บนผ้า คือลายขิด มาจักสานด้วยไม้ไผ่ จึงทำให้งานจักสานมีความปราณีต สวยงาม สม่ำเสมอ เพราะเส้นตอกที่ใช้สานจะมีขนาดเท่ากับเส้นด้ายที่ใช้ในการทอผ้า ดังนั้น ผู้จักสานจึงต้องใช้ความอดทน พากเพียร และต้องใช้สายตาเพ่งมองในเวลานาน ๆ จึงจะทำให้งานแล้วเสร็จ ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ของกลุ่มจักสานไม้ไผ่ลายขิด ได้ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งหมด มาประกอบ เช่น กระเป๋าใช้หวายในการมัดและถักให้เป็นลวดลาย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีรูปร่างสวยงาม มีรูปทรงสมมาตรกัน แข็งแรง มั่นคง ไม่บิดเบี้ยว และได้มีการร่วมมือกันของคนในชุมชน สมาชิกกลุ่มในการสร้างตราสินค้าและฉลากสินค้าของกลุ่มขึ้นมา เพราะจะทำให้ผู้ซื้อจดจำและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง และบอกรายละเอียดของตัวสินค้า เช่น ขนาดของสินค้า ราคา วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต วิธีการใช้ และการดูแลรักษาสินค้า
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1titlepage.pdf ( 3.03 MB)
13
การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
วิทยานิพนธ์/Thesis 2010
โดย : ฉนวน อุทโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Artcle.pdf ( 0.23 MB)
2title_page.pdf ( 0.08 MB)
3Abstract.pdf ( 0.10 MB)
4Chapter_1.pdf ( 0.12 MB)
5Chapter_2.pdf ( 0.41 MB)
6Chapter_3.pdf ( 0.14 MB)
7Chapter_4.pdf ( 0.29 MB)
8Chapter_5.pdf ( 0.25 MB)
9Reference.pdf ( 0.17 MB)
10appendix_1.pdf ( 0.07 MB)
11appendix_2.pdf ( 0.59 MB)
12appendix_3.pdf ( 0.05 MB)
13appendix_4.pdf ( 0.08 MB)
14appendix_5.pdf ( 0.05 MB)
15appendix_6.pdf ( 0.05 MB)
14
สภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3-4 ในเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
วิทยานิพนธ์/Thesis 2010
โดย : บัญชา วัดเข้าหลาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title_page.pdf ( 0.27 MB)
2Contents.pdf ( 0.59 MB)
3Abstract.pdf ( 0.63 MB)
4appendix_1.pdf ( 0.24 MB)
5appendix_2.pdf ( 0.26 MB)
6appendix_3.pdf ( 1.15 MB)
7appendix_4.pdf ( 0.69 MB)
8bibliography.pdf ( 0.74 MB)
9Certificate.pdf ( 0.17 MB)
10Chapter_1-3.pdf ( 6.50 MB)
11Chapter_4.pdf ( 2.19 MB)
12Chapter_5.pdf ( 0.88 MB)
13Vitae.pdf ( 0.26 MB)
15
ความต้องการในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
วิทยานิพนธ์/Thesis 2010
โดย : เอนก เครือสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1abstract.pdf ( 0.11 MB)
2appendix_1.pdf ( 0.09 MB)
3appendix_2.pdf ( 0.05 MB)
4appendix_3.pdf ( 0.05 MB)
5bibliography.pdf ( 0.18 MB)
6Certificate.pdf ( 0.06 MB)
7Chapter_1.pdf ( 0.10 MB)
8Chapter_2.pdf ( 0.28 MB)
9Chapter_3.pdf ( 0.11 MB)
10Chapter_4.pdf ( 0.13 MB)
11Chapter_5.pdf ( 0.13 MB)
12title_page.pdf ( 0.08 MB)
13Vitae.pdf ( 0.04 MB)

Search within results