Search Result 594 Found

  • Filters
 
1
การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการทำแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน บ้านพังสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
DEVELOPING POTENTIAL OF COMMUNITY LEADERS FOR SOLVING POVERTY PROBLEM OF BAN PHANG SING,MOO 1 THA RUA SUB - DISTRICT, MUANG DISTRICT,NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE
วิทยานิพนธ์/Thesis 2548
โดย : จารีย์ พรหมเกิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของบ้านพังสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) ศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน บ้านพังสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้นำชุมชน จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และราษฎรที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสำรวจสภาพทั่วไปของราษฎรบ้านพังสิงห์ แบบสัมภาษณ์สภาพทั่วไปของบ้านพังสิงห์ แบบสัมภาษณ์ประวัติผู้นำชุมชน แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้นำชุมชนในการทำแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และแบบบันทึกสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากประชากรที่ทำการศึกษา จำนวน 15 คน เก็บรวบรวมข้อมูล 3 ส่วน คือ 1) เก็บข้อมูลสภาพทั่วไปของบ้านพังสิงห์ 2) เก็บข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้นำชุมชนบ้านพังสิงห์ และ 3) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษานำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ดังนี้ ข้อมูลสภาพทั่วไปของบ้านพังสิงห์และข้อมูลจากผลการประชุม เชิงปฏิบัติการ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้นำ ชุมชนบ้านพังสิงห์ ได้แก่ ประวัติผู้นำชุมชน วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS For Window โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้นำชุมชนในการทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS For Window โดยใช้สถิติค่า Pair Simple t- test ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพทั่วไปของบ้านพังสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านพังสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ อำเภอเมือง และห่างจากศาลากลางจังหวัด ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีนายชำนาญ วัฒนจำนงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นายอนันต์ วัฒนจำนงค์ และนายสมโภชน์ อารีชล เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล มีราษฎร 16 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 414 คน เป็นชาย 213 คน หญิง 201 คน โดยเฉลี่ยสมาชิกในครัวเรือน ๆ ละ 4 คน หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 และมีอาชีพทำนา บ้านพังสิงห์มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ และ รับจ้างในเมืองนครศรีธรรมราช มีแหล่งน้ำธรรมชาติ 2 สาย ซึ่งราษฎรใช้เพื่อการเกษตรและน้ำใช้ ในครัวเรือน ในฤดูแล้งน้ำในคลองจะเค็มบางปีน้ำคลองจะแห้ง การคมนาคมสะดวก มีถนนดินภายในหมู่บ้าน และถนนลาดยางสายนครศรีธรรมราช ? สงขลา ราษฎรจำนวน 136 ครัวเรือนร้อยละ 87.18 มีหนี้สิน ครัวเรือนละ 5,000-10,000 บาท ซึ่งกู้จากกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านพังสิงห์ประสบภัยธรรมชาติน้ำท่วมขังและน้ำทะเลหนุนเข้าคลองสายหลัก มีการอพยพแรงงาน ไปรับจ้างในเมืองนครศรีธรรมราชแบบเช้าไปเย็นกลับ 2. ศักยภาพผู้นำชุมชนบ้านพังสิงห์ ในการทำแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนพบว่า ผู้นำมีอายุระหว่าง 58-68 ปี จบการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม การวางแผน การฝึกอบรมและร่วมวางแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของหมู่บ้าน ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ก่อนและหลังการประชุม เชิงปฏิบัติการพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่าผู้นำชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนมากขึ้น 3. ผลการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ปัญหา ความยากจน พบว่า ประการแรกผู้นำชุมชนมีความรู้ในนโยบายรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 ปี 2540 หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 76 รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 เน้นการพัฒนาคน องค์กรประชาชนและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้เกี่ยวกับแผนและลักษณะของการวางแผน และมีความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนเพื่อปัญหาความยากจน สถานการณ์ความยากจน สรุปว่า ราษฎรยากจน เพราะไม่มีงานทำ ไม่มีเงิน ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น ประการที่สอง พบว่า ทรัพยากรในชุมชนที่สามารถเป็นทุนในการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือครัวเรือนยากจนได้ ได้แก่ กองทุนการเงินในหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ แหล่งน้ำ เป็นต้น และผู้นำชุมชนได้กำหนดแนวทาง แก้ปัญหาความยากจนโดยใช้ทรัพยากรในชุมชน คือ การสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ให้ความรู้ครัวเรือนยากจนในการประกอบอาชีพเสริม ประการที่สาม พบว่า สาเหตุของความยากจนราษฎรบ้านพังสิงห์ คือ การศึกษาน้อย ขาดเงินทุน ขาดน้ำเพื่อการเกษตร มีอาชีพไม่มั่นคง เป็นต้น และผู้นำชุมชนได้จัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ใน 3 ประเด็นหลัก คือ แผนงาน เพิ่มรายได้ แผนงานลดรายจ่าย และแผนงานขยายโอกาส ข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป ผู้นำชุมชนควรได้นำแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ให้ประชาชนหรือครัวเรือนยากจนได้รับทราบในลักษณะประชาพิจารณ์อีกครั้งหนึ่ง แล้วนำเสนอแผนชุมชนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมต่อไป 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และจัดทำแผนปฏิบัติการ ดังนั้น จึงควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ ว่ามีผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด หรือควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผู้นำและครัวเรือนยากจน ต่อการจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนต่อไป
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title Page.pdf ( 1.36 MB)
2Chapter1.pdf ( 0.13 MB)
3Chapter2.pdf ( 0.49 MB)
4Chapter3.pdf ( 0.08 MB)
5Chapter4.pdf ( 0.61 MB)
6Chapter5.pdf ( 0.11 MB)
7Appendix.pdf ( 0.08 MB)
8Biography.pdf ( 0.06 MB)
9Reference.pdf ( 0.09 MB)
2
พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของครูในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
LEADER BEHAVIORS OF THE ADMINISTRATORS AFFECTING JOB SATISFACTION OF THE PRIVATE SCHOOL TEACHERS IN NAKHON SI THAMMARAT EDUCATIONAL SERVICE AREA 1
วิทยานิพนธ์/Thesis 2547
โดย : พรธิดา พรหมณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ครู จำนวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 มีพฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งสัมพันธ์และแบบมุ่งงานในระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งสัมพันธ์มากกว่าแบบมุ่งงาน 2. ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น รายประเด็นมีบางประเด็นที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ค่าตอบแทนและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และการพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสามารถอธิบาย ความแปรผันต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ได้ร้อยละ 46.30 และได้สมการพยากรณ์ ดังนี้ 3.1 สมการในรูปคะแนนดิบ ความพึงพอใจของครู = 0.991 +0.322 (พฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งงาน) + 0.598 (พฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งสัมพันธ์) 3.2 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ความพึงพอใจของครู = 0.236 (พฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งงาน) + 0.481 (พฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งสัมพันธ์)
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title Page.pdf ( 1.37 MB)
2Chapter1.pdf ( 0.10 MB)
3Chapter2.pdf ( 0.50 MB)
4Chapter3.pdf ( 0.10 MB)
5Chapter4.pdf ( 0.20 MB)
6Chapter5.pdf ( 0.11 MB)
7Reference.pdf ( 0.10 MB)
8Appendix.pdf ( 1.50 MB)
9Biography.pdf ( 0.05 MB)
3
รูปแบบการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช
THE DEVELOPMENT FORMAT OF THE PREFORMANCE SYSTEM OF THE BASIC INSTITUTION COMMITTEE IN LARGE SCHOOLS UNDER THE SUPERVISION OF THE OFFICE OF NAKHON SI THAMMARAT OF EDUCATIONAL SERVICE AREA 1
วิทยานิพนธ์/Thesis 2547
โดย : บุญเชิด พิมเสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและศึกษากระบวนการพัฒนาการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ขนาดใหญ่ เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 45 คน จาก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนโยธินบำรุง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้โดยการเลือกอย่างเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเพื่อการวิเคราะห์งาน การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการวิจัยคือการวิเคราะห์รูปแบบการสังเคราะห์รูปแบบ การออกแบบรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ ปรับปรุงรูปแบบ ของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์งานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 1.1 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติในหน้าที่งานที่รับผิดชอบ ในหน้าที่อื่น ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การควบคุมบังคับบัญชา และลักษณะวิธีปฏิบัติงาน การวิเคราะห์งานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวิจัยในการปฏิบัติงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการปฏิบัติงาน การติดต่อ ประสานงาน การบันทึกและการรายงานผลตรวจสอบงาน มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 1.2 คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านความรู้พื้นฐานที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สูงสุดคือ ปริญญาตรี 2. ระบบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย โครงสร้าง 4 ด้านคือปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ 3. องค์ประกอบของระบบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านปัจจัยนำเข้าประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การปฏิบัติงาน เครื่องมือ และเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงาน 4. องค์ประกอบของระบบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านกระบวนการประกอบด้วย การวางแผนการปฏิบัติงาน การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 5. องค์ประกอบของระบบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านผลผลิตประกอบด้วยบันทึกผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งคณะ 6. องค์ประกอบของระบบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ขนาดใหญ่ เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านข้อมูลป้อนกลับสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและข้อมูลป้อนกลับสำหรับสถานศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title Page.pdf ( 1.04 MB)
2Chapter1.pdf ( 0.13 MB)
3Chapter2.pdf ( 0.56 MB)
4Chapter3.pdf ( 0.11 MB)
5Chapter4.pdf ( 0.28 MB)
6Chapter5.pdf ( 0.12 MB)
7Reference.pdf ( 0.10 MB)
8Appendix.pdf ( 0.13 MB)
9Biography.pdf ( 0.06 MB)
5
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT ) แบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : ขวัญใจ นวลปาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( 0.54 MB)
2Chapter 1.pdf ( 0.61 MB)
3Chapter 2.pdf ( 2.40 MB)
4Chapter 3.pdf ( 0.74 MB)
5Chapter 4.pdf ( 0.21 MB)
6Chapter 5.pdf ( 0.47 MB)
7Reference.pdf ( 0.32 MB)
8Appendix.pdf ( 3.29 MB)
9Biography.pdf ( 0.03 MB)
6
การดำเนินการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis 2550
โดย : จำเนียร แสงผะกาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title Page.pdf ( 0.46 MB)
2Chapter1.pdf ( 0.40 MB)
3Chapter2.pdf ( 2.27 MB)
4Chapter3.pdf ( 0.29 MB)
5Chapter4.pdf ( 0.89 MB)
6Chapter5.pdf ( 0.78 MB)
7Reference.pdf ( 0.23 MB)
8Appendix.pdf ( 0.67 MB)
9Biography.pdf ( 0.03 MB)
7
ความพร้อมของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดวังไทรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : ประวิทย์ สุขสมโสด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( 0.38 MB)
2Chapter1.pdf ( 0.20 MB)
3Chapter2.pdf ( 2.77 MB)
4Chapter3.pdf ( 0.15 MB)
5Chapter4.pdf ( 0.31 MB)
6Chapter5.pdf ( 0.21 MB)
7Reference.pdf ( 0.21 MB)
8Appendix.pdf ( 0.24 MB)
9Biography.pdf ( 0.03 MB)
8
การดำเนินการนิเทศภายใจตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถามศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : สมพงษ์ เกษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( 1.15 MB)
2Chapter1.pdf ( 1.07 MB)
3Chapter2.pdf ( 5.87 MB)
4Chapter3.pdf ( 0.76 MB)
5Chapter4.pdf ( 1.88 MB)
6Chapter5.pdf ( 1.60 MB)
7Reference.pdf ( 0.58 MB)
8Appendix.pdf ( 1.53 MB)
9Biography.pdf ( 0.07 MB)
9
การศึกษาวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต1
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : ณัฐกิตติ์ นาคแดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( 1.60 MB)
2Chapter1.pdf ( 1.22 MB)
3Chapter2.pdf ( 6.74 MB)
4Chapter3.pdf ( 0.74 MB)
5Chapter4.pdf ( 3.96 MB)
6Chapter5.pdf ( 1.13 MB)
7Reference.pdf ( 0.83 MB)
8Appendix.pdf ( 3.77 MB)
9Biography.pdf ( 0.07 MB)
10
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis 2550
โดย : จงใจ จึงตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title Page.pdf ( 0.42 MB)
2Chapter1.pdf ( 0.56 MB)
3Chapter2.pdf ( 2.67 MB)
4Chapter3.pdf ( 0.43 MB)
5Chapter4.pdf ( 0.93 MB)
6Chapter5.pdf ( 0.92 MB)
7Reference.pdf ( 0.29 MB)
8Appendix.pdf ( 0.63 MB)
9Biography.pdf ( 0.03 MB)
11
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis 2549
โดย : ประภาส เกตุพงศ์พันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title Page.pdf ( 0.50 MB)
2Chapter1.pdf ( 0.56 MB)
3Chapter2.pdf ( 1.90 MB)
4Chapter3.pdf ( 0.27 MB)
5Chapter4.pdf ( 1.46 MB)
6Chapter5.pdf ( 0.61 MB)
7Reference.pdf ( 0.25 MB)
8Appendix.pdf ( 0.47 MB)
9Biography.pdf ( 0.03 MB)
12
การศึกษา ส่งเสริมและสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุสติจากศิลปินพื้นบ้านเมืองนครศรีธรรมราช (1)
บทความ/Article 2542
โดย : วิมล ดำศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1การศึกษา ส่งเสริมและสืบทอด(1).pdf ( 0.62 MB)
13
ระบบจัดการโครงการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
งานวิจัย/Research report nd.
โดย : นรส บริรักษ์อราวินท์, จีรวัฒน์ นาคสุวรรณ์, สุนิษา คิดใจเดียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( 0.85 MB)
2Chapter1.pdf ( 0.38 MB)
3Chapter2.pdf ( 2.12 MB)
4Chapter3.pdf ( 2.01 MB)
5Chapter4.pdf ( 0.80 MB)
6Chapter5.pdf ( 0.46 MB)
7Appendix.pdf ( 2.92 MB)
8Reference.pdf ( 0.24 MB)
9Biography.pdf ( 0.29 MB)
14
ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต1
งานวิจัย/Research report nd.
โดย : รวรรณ จงจิต ศิริจิรกาล, วิชิต สุขทร, อวยพร คุณาชล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( 0.79 MB)
2Chapter1.pdf ( 0.48 MB)
3Chapter2.pdf ( 2.98 MB)
4Chapter3.pdf ( 2.36 MB)
5Chapter4.pdf ( 0.45 MB)
6Chapter5.pdf ( 0.53 MB)
7Reference.pdf ( 2.98 MB)
8Biography.pdf ( 0.27 MB)
15
การประเมินโครงการ การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนกลางกับเจ้าของภาษา โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : วิภาดา ขุนทองจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( 0.81 MB)
2Chapter 1.pdf ( 0.63 MB)
3Chapter 2.pdf ( 1.38 MB)
4Chapter 3.pdf ( 0.62 MB)
5Chapter 4.pdf ( 0.72 MB)
6Chapter 5.pdf ( 0.63 MB)
7Reference.pdf ( 0.61 MB)
8Appendix.pdf ( 0.73 MB)
9Biography.pdf ( 0.57 MB)

Search within results