Search Result 627 Found

  • Filters
 
1
ผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E's BSCS ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Effects of BSBS\'s 5E learning cycle toward science learning achievement and science process skills of mathayomsuksa 1 students
วิทยานิพนธ์/Thesis 2547
โดย : นันทกา คันธิยงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน หลังเรียน กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้ 5E?s BSCS ดำเนินการโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านบกโนนเรียง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 40 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัด การเรียนรู้ เรื่อง พลังงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการทดสอบค่าทีผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้ 5E?s BSCS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ปรากฏว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.20 ซึ่งไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้ 5E?s BSCS มีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ปรากฏว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็น ร้อยละ 81.00 ซึ่งไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1titlepage.pdf ( 0.43 MB)
2abstract.pdf ( 0.07 MB)
3content.pdf ( 0.09 MB)
4chapter1.pdf ( 0.09 MB)
5chapter2.pdf ( 0.40 MB)
6chapter3.pdf ( 0.11 MB)
7chapter4.pdf ( 0.07 MB)
8chapter5.pdf ( 0.09 MB)
9bibliography.pdf ( 0.09 MB)
10biodata.pdf ( 0.04 MB)
2
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
Educational management of mainstreamed children in ban nonbau school under the office of Udonthani educational service area Udonthani province
วิทยานิพนธ์/Thesis 2547
โดย : ฉวีวรรณ ชาวชายโขง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านหนองบัว 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการบริหาร ด้านกระบวนการเรียนการสอน และด้านคุณภาพนักเรียน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกต การสัมภาษณ์ และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม เด็กพิเศษเรียนร่วมชั้นเด็กปกติ เด็กพิเศษชั้นเรียนพิเศษ ผู้ปกครองเด็กพิเศษ และผู้ปกครองนักเรียนปกติ จำนวน 50 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัย พบว่าในด้านปัจจัย บุคลากรในโรงเรียนบ้านหนองบัว มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ครูอาจารย์มีวุฒิการศึกษาพิเศษและผ่านการอบรม การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมมาแล้ว ผู้ปกครองและชุมชนได้รับการอบรม และมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา มีอาคารเรียน และห้องเรียนเพียงพอ มีสภาพแวดล้อมและบริเวณโรงเรียน เอื้อต่อการจัดการศึกษา ส่วนงบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอกับความต้องการในด้านกระบวนการบริหารจัดการ มีการสำรวจและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาพิเศษ ดำเนินการรับเด็ก คัดแยก ส่งต่อ และจัดเข้าเรียน ร่วมมีการส่งเสริม เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากร ในโรงเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีการนิเทศ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในด้านกระบวนการเรียนการสอน จัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 การจัดการเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา มีครูการศึกษาพิเศษคอยช่วยเหลือครูผู้สอนประจำชั้นหรือประจำวิชา การเรียนการสอนเหมือนเด็กปกติ แต่มีการปรับจุดประสงค์ และเนื้อหาของหลักสูตรตามสภาพความบกพร่องของเด็กพิเศษแต่ละบุคคลและลักษณะที่ 2 การจัดชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียน 1 ห้องเรียน มีครูการศึกษาพิเศษสอนประจำชั้น ซึ่งเป็นเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องค่อนข้างมาก การจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะทางสังคมและ การดำรงชีวิต และทักษะด้านการงานอาชีพ และใช้ห้องเสริมวิชาการ ช่วยในการพัฒนาจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ในการฟื้นฟูพัฒนาความบกพร่องเด็กพิเศษที่มีความบกพร่อง เพื่อคัดแยกให้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติและในด้านคุณภาพของนักเรียน ที่เป็นเด็กพิเศษเรียนร่วมชั้นปกติและเด็กพิเศษชั้นเรียนพิเศษเฉพาะในโรงเรียน มีพัฒนาการในทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 2 ทักษะ คือ ทักษะการช่วยเหลือตนเอง และทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต ส่วนทักษะการงานอาชีพ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ บุคลากรครูในโรงเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการในทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของเด็กพิเศษ เรียนร่วม 2 ทักษะ คือ ทักษะการช่วยเหลือตนเอง และทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต ส่วนทักษะการงานอาชีพ ยังไม่พึงพอใจ และบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านหนองบัว
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1titlepage.pdf ( 1.18 MB)
2abstract.pdf ( 0.23 MB)
3content.pdf ( 0.24 MB)
4chapter1.pdf ( 0.15 MB)
5chapter2.pdf ( 0.83 MB)
6chapter3.pdf ( 0.14 MB)
7chapter4.pdf ( 0.31 MB)
8chapter5.pdf ( 0.58 MB)
9chapter6.pdf ( 0.21 MB)
10bibliography.pdf ( 0.16 MB)
11appendix.pdf ( 0.43 MB)
12biodata.pdf ( 0.05 MB)
7
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis 2552
โดย : คุณาเพ็ญ กิ่งมิ่งแฮ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Kunaphen Kingminghae.pdf ( 14.68 MB)
9
ผลของวงจรการเรียนรู้ผสานเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิทยานิพนธ์/Thesis 2553
โดย : ดวงแข มณีสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Duangkhae Maneesook.pdf ( 5.97 MB)
10
ผลการใช้แม่บทการสอนอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยานิพนธ์/Thesis 2550
โดย : กาญจนา โภคสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Thesis_Kanchana Poksawatt.pdf ( 5.20 MB)

Search within results