Search Result 846 Found

  • Filters
 
1
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ directed reading activity _DRA_ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
A study of reading achievement of first year students in business english program at loei rajabhat university by using the directed reading activity _DRA
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : อารีย์ ลำมะยศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังใช้ Directed Reading Activity _DRA_ 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลังฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ Directed Reading Activity _DRA_ กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ _แขนงการโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว_ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1 แผนจัดการเรียนรู้ 5 แผน 2 แบบแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา และ 3 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ในการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที _t-test dependent sample_
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 1.96 MB)
2ack.pdf ( 0.13 MB)
3abstract.pdf ( 0.14 MB)
4contebt.pdf ( 0.16 MB)
5chapter 1.pdf ( 0.17 MB)
6chapter 2.pdf ( 0.41 MB)
7chapter 3.pdf ( 0.21 MB)
8chapter 4.pdf ( 0.19 MB)
9chapter 5.pdf ( 0.18 MB)
10bibliography.pdf ( 0.20 MB)
11appendix.pdf ( 0.22 MB)
12biodata.pdf ( 0.14 MB)
2
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
a relationship between the school administration to good governance principle with teachers' satisfaction of working in schools under loei educational service area office 1
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : อโศก ใจทิพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1 เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครู 342 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป คำนวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.18 MB)
2ack.pdf ( 0.12 MB)
3abstract.pdf ( 0.17 MB)
4content.pdf ( 0.07 MB)
5chapter1.pdf ( 0.20 MB)
6chapter2.pdf ( 0.33 MB)
7chapter3.pdf ( 0.20 MB)
8chapter4.pdf ( 0.26 MB)
9chapter5.pdf ( 0.21 MB)
10bibliography.pdf ( 0.17 MB)
11appendix.pdf ( 0.20 MB)
12biodata.pdf ( 0.04 MB)
3
การสร้างแบบวัดคุณลัษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอยแก่น เขต 1
a construction of public mind for 6TH grade students under the office of khon kaen education service area 1
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : กุหลาบ พงษ์เทพิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อหาคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น และเพื่อสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนต้นแบบและเครือข่าย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 600 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบสถานการณ์ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ด้านช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ทำงานด้วยความเต็มใจ ด้านอาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ด้วยความสมัครใจ ด้านแบ่งปันสิ่งของทรัพย์สินและอื่นๆและช่วยเหลือแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ด้านการดูแลรักษา สาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ ด้านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.24 MB)
2ack.pdf ( 0.14 MB)
3abstract.pdf ( 0.22 MB)
4content1.pdf ( 0.09 MB)
5chapter1.pdf ( 0.21 MB)
6chapter2.pdf ( 0.64 MB)
7chapter3.pdf ( 1.53 MB)
8chapter4.pdf ( 0.37 MB)
9chapter5.pdf ( 0.19 MB)
10bibliography.pdf ( 0.22 MB)
11appendix.pdf ( 4.41 MB)
12biodata.pdf ( 0.04 MB)
4
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความท้อแท้ในการปฎิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
Factors affecting the burnout of teacher under the loei educational service area office loei 1
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : วรารัตน์ แดนดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ศึกษาระดับความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 3 ค้นหาตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และ 4 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.22 MB)
2ack.pdf ( 0.14 MB)
3abstract.pdf ( 0.20 MB)
4content.pdf ( 0.19 MB)
5chapter1.pdf ( 0.21 MB)
6chapter2.pdf ( 0.44 MB)
7chapter3.pdf ( 0.27 MB)
8chapter4.pdf ( 0.31 MB)
9chapter5.pdf ( 0.31 MB)
10bibliography.pdf ( 0.25 MB)
11appendix.pdf ( 0.40 MB)
12biodata.pdf ( 0.05 MB)
5
สภาพและปัญหา การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1-2
States and problem child develoment promotion experience managing of teachers under loei educational service area office 1-2
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : นุชจิราภรณ์ กำจัด.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กของครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ? 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 215 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที (t-test)
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.16 MB)
2ack.pdf ( 0.06 MB)
3abstract.pdf ( 0.18 MB)
4content.pdf ( 0.23 MB)
5chapter1.pdf ( 0.19 MB)
6chapter2.pdf ( 0.51 MB)
7chapter3.pdf ( 0.18 MB)
8chapter4.pdf ( 0.31 MB)
9chapter5.pdf ( 0.30 MB)
10bibliography.pdf ( 0.18 MB)
11appendix.pdf ( 0.26 MB)
12biodata.pdf ( 0.13 MB)
6
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRINCIPAL?S INSTRUCTIONAL LEADERSHIP AND EFFECTIVENESS OF SCHOOLS UNDER LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : สุเกียรติ สุจิมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.12 MB)
2ack.pdf ( 0.06 MB)
3abstract.pdf ( 0.13 MB)
4content.pdf ( 0.08 MB)
5chapter1.pdf ( 0.14 MB)
6chapter2.pdf ( 0.34 MB)
7chapter3.pdf ( 0.14 MB)
8chapter4.pdf ( 0.20 MB)
9chapter5.pdf ( 0.17 MB)
10bibliography.pdf ( 0.11 MB)
11appendix.pdf ( 0.30 MB)
12biodata.pdf ( 0.04 MB)
7
ปัจจัยที่ส่งผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
A study of factors related to quality of mathematics learning achievement for prathomsuksa six under the office of loei education service area 1
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : วิษา สำราญใจ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพยากรณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 2) เพื่อค้นหาปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.12 MB)
2ack.pdf ( 0.13 MB)
3abstract.pdf ( 0.12 MB)
4content.pdf ( 0.14 MB)
5chapter1.pdf ( 0.17 MB)
6chapter2.pdf ( 0.36 MB)
7chapter3.pdf ( 0.31 MB)
8chapter4.pdf ( 0.32 MB)
9chapter5.pdf ( 0.33 MB)
10bibliography.pdf ( 0.21 MB)
11appendix.pdf ( 0.27 MB)
12biodata.pdf ( 0.10 MB)
8
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาขอนแก่น เขต 1
an administration of school curriculium under the office of khonkaen educational service service area 1
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : ฉวีวรรณ มุลตะกร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การทำงาน และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 3,320 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามตำแหน่งหน้าที่ และขนาดของโรงเรียน แล้วทำการเทียบสัดส่วนตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 113 คน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียน 233 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 346 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการโดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การทำงาน และขนาดของโรงเรียน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t ? test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( 0.91 MB)
2Ack.pdf ( 0.06 MB)
3Abstract.pdf ( 0.13 MB)
4Content.pdf ( 0.12 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.20 MB)
6Chapter 2.pdf ( 0.62 MB)
7Chapter 3.pdf ( 0.15 MB)
8chapter4.pdf ( 0.55 MB)
9Chapter 5.pdf ( 1.38 MB)
10Bibliography.pdf ( 0.13 MB)
11Appendix.pdf ( 0.23 MB)
12Biodata.pdf ( 0.06 MB)
9
การสร้างแบบทดสอบวินิจคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ในดรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
A construction of mathematical diagnostic tests on percentage problem solving for prathomsuksa six students in schools under the office of loei educational service area 1
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : ทิวาพร รักศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ โจทย์ร้อยละ ฉบับที่ 2 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร และขาดทุน ฉบับที่ 3 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขาย ฉบับที่ 4 โจทย์ปัญหาร้อยละสองชั้น กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 1,004 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน _Multi-Stage Random Sampling_ วิธีดำเนินการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย ได้สร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยเพื่อศึกษาข้อบกพร่อง นำมาสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย โดยทำการทดสอบ 4 ครั้ง การทดสอบ ครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อการปรับปรุง คัดเลือกข้อสอบรายข้อ และหาคุณภาพโดยรวมของแบบทดสอบ การทดสอบครั้งที่ 3 เพื่อหาความตรงตามโครงสร้าง และการทดสอบครั้งที่ 4 เพื่อหาความตรงตามสภาพ
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.19 MB)
2ack.pdf ( 0.14 MB)
3abstract.pdf ( 0.18 MB)
4content.pdf ( 0.07 MB)
5chapter1.pdf ( 0.20 MB)
6chapter2.pdf ( 0.39 MB)
7chapter3.pdf ( 0.32 MB)
8chapter4.pdf ( 0.49 MB)
9chapter5.pdf ( 0.21 MB)
10bibliography.pdf ( 0.21 MB)
11appendix.pdf ( 1.98 MB)
12biodata.pdf ( 0.04 MB)
10
การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
งานวิจัย/Research report nd.
โดย : อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษา 2 พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ 3 ศึกษาผลของการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานทั้งปริมาณ และเชิงคุณภาพ
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( 0.15 MB)
2Ack.pdf ( 0.05 MB)
3Abstract.pdf ( 0.23 MB)
4Content.pdf ( 0.11 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.40 MB)
6Chapter 2.pdf ( 1.08 MB)
7Chapter 3.pdf ( 0.44 MB)
8Chapter 4.pdf ( 2.32 MB)
9Chapter 5.pdf ( 1.31 MB)
10Bibliography.pdf ( 0.10 MB)
11Appendix.pdf ( 5.86 MB)
12Biodata.pdf ( 0.20 MB)
11
ปัญหาและความต้องการการทำวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1
probems and needs in doning cllasroom action research of teachers in schools under the office of loei educational service area 1
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : เกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการการทำวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 โดยจำแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการครู จำนวน 230 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมุติฐานใช้สถิติทดสอบที (t-test)
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( 0.61 MB)
2Ack.pdf ( 0.17 MB)
3Abstract.pdf ( 0.27 MB)
4Content.pdf ( 0.49 MB)
5Chapter 1.pdf ( 1.23 MB)
6Chapter 2.pdf ( 0.62 MB)
7Chapter 3.pdf ( 0.62 MB)
8Chapter 4.pdf ( 0.49 MB)
9Chapter 5.pdf ( 0.28 MB)
10Bibliography.pdf ( 0.14 MB)
11Appendix.pdf ( 0.17 MB)
12Boidata.pdf ( 0.07 MB)
12
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยสารและสบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ _ราษฎร์คุรุวิทยาคาร
The development of achievement in and their properties of science subject of mathayomsuksa 1 at ban dang yai _ Ratkurumittayakan_ schoo
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : ธิติมา อุปศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ศึกษาความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ _ราษฎร์คุรุวิทยาคาร_ 3.1 ศึกษาการเปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนพัฒนากับหลังพัฒนา 3.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับเกณฑ์ ร้อยละ70 ของคะแนนเต็ม โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ของ เคมมีส และแมกเทกการ์ต 4 ขั้นตอน คือ 1 ขั้นวางแผน 2 ขั้นปฏิบัติ 3 ขั้นสังเกต 4 ขั้นสะท้อนผล โดยมีการดำเนินการเป็น 3 วงจร
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.21 MB)
2ack.pdf ( 0.13 MB)
3abstract.pdf ( 0.18 MB)
4content.pdf ( 0.07 MB)
5chapter1.pdf ( 0.22 MB)
6chapter2.pdf ( 0.43 MB)
7chapter3.pdf ( 0.29 MB)
8chapter4.pdf ( 0.43 MB)
9chapter5.pdf ( 0.19 MB)
10bibliography.pdf ( 0.20 MB)
11appendix.pdf ( 1.67 MB)
12biodata.pdf ( 0.04 MB)
13
การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน บ้านโคกม่วงชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
A study ofsituations with problems and appoaches for the development of the classroom research at bankokmoungchoom school in the office of nongbualamphu educational service area 1
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : ประภาส นาวัลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1 สภาพปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนบ้านโคกม่วงชุม 2 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมเกี่ยวกับการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 3 แสวงหาแนวทางพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม วิธีการจัดเก็บข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกต การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( 0.06 MB)
2Ack.pdf ( 0.04 MB)
3Abstract.pdf ( 0.14 MB)
4Content.pdf ( 0.09 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.52 MB)
6Chapter 2.pdf ( 1.38 MB)
7Chapter 3.pdf ( 0.67 MB)
8Chapter 4.pdf ( 0.68 MB)
9Chapter 5.pdf ( 0.55 MB)
10Bibliography.pdf ( 0.19 MB)
11Appendix.pdf ( 0.19 MB)
12Biodata.pdf ( 0.03 MB)
14
สภาพการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
The state of sufficiency economy philosophy implementation for educational management of schools in Ban Fang district under the office of Khon Kaen educational dervice area 1
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : ปรีชา ศรีลับขวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบและศึกษาสภาพ การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 185 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( 0.07 MB)
2Ack.pdf ( 0.06 MB)
3Abstract.pdf ( 0.10 MB)
4Content.pdf ( 0.21 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.72 MB)
6Chapter 2.pdf ( 2.52 MB)
7Chapter 3.pdf ( 0.23 MB)
8Chapter 4.pdf ( 1.57 MB)
9Chapter 5.pdf ( 3.56 MB)
10Bibliograhy.pdf ( 0.31 MB)
11appendix.pdf ( 0.96 MB)
12Biodata.pdf ( 0.04 MB)
15
กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
The Administration process of senior boy scout activity in schools of loei educational servic area office 1
วิทยานิพนธ์/Thesis nd.
โดย : ศักดา สุขผุย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1 เพื่อศึกษากระบวนการ บริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเลย เขต 1 2 เปรียบเทียบกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ สามัญรุ่นใหม่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 จำแนกตามคุณวุฒิลูกเสือ ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( 0.07 MB)
2Ack.pdf ( 0.07 MB)
3Abstract.pdf ( 0.11 MB)
4Content.pdf ( 0.25 MB)
5Chapter 1.pdf ( 0.43 MB)
6Chapter 2.pdf ( 3.37 MB)
7Chapter 3.pdf ( 0.26 MB)
8Chapter 4.pdf ( 1.70 MB)
9Chapter 5.pdf ( 1.35 MB)
10Bibliography.pdf ( 0.45 MB)
11Appendix.pdf ( 0.67 MB)
12Biodata.pdf ( 0.03 MB)

Search within results