Search Result 8,652 Found

  • Filters
 
2
การทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ค 043 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยรามคำแหง
The experimentation in using mathematics M.043 learning document for the students in Mathayomsuksa five of Ramkhamhaeng University Demonstration school
งานวิจัย/Research report 2538
โดย : ปรีดี สุทธิแย้ม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณิตศาสตร์ การศึกษาและการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง การเรียนการสอน
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( 0.05 MB)
2Abstract.pdf ( 0.12 MB)
3Contents.pdf ( 0.09 MB)
4Chapter1.pdf ( 0.27 MB)
5Chapter2.pdf ( 0.17 MB)
6Chapter3.pdf ( 0.14 MB)
7Chapter4.pdf ( 0.07 MB)
8Chapter5.pdf ( 0.22 MB)
9Appendix.pdf ( 1.20 MB)
10Bibliography.pdf ( 0.09 MB)
11Vita.pdf ( 0.02 MB)
4
ค่านิยมทางจริยธรรมของเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
The value of youth's moral : A case study of Ramkhamhaeng University Freshmen
งานวิจัย/Research report 2542
โดย : วิโรจน์ นาคชาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาถึงหลักจริยธรรมในพุทธศาสนา และศึกษาถึงความรู้ ค่านิยม และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางพุทธศาสนาของเยาวชน โดยศึกษาจากเอกสารสำคัญ คือ คัมภีร์พระไตรปิฏก จากนั้นศึกษาวิจัยภาคสนาม ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือนมีนาคม 2541 ด้วยการใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ผลจากการวิจัยได้ข้อสรุป ดังนี้ จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในพุทธศาสนา พบว่าหลักจริยธรรมพื้นฐาน คือการปฏิบัติตามศีล 5 หลักจริยธรรมทั่วไป คือ การปฏิบัติเพื่อความสุขความสำเร็จของตนเอง และการปฏิบัติต่อบุคคลในสังคม หลักจริยธรรมชั้นสูง คือ มรรค 8 ซึ่งเป็นอุดมการณ์สูงสุดในพุทธศาสนาและเป็นหนทางไปสู่ความสงบสุขที่สุด คือ นิพพาน การศึกษาจากแบบสอบถาม พบว่า เยาวชนที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีอายุ 19 ปี ร้อยละ 49 จบการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 86.1 เยาวชนมาจากต่างจังหวัดถึงร้อยละ 75 ปัจจุบันเช่าหอพักอยู่ร้อยละ 45 และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,501-3,000 บาทต่อเดือน เยาวชนมีความรู้เรื่องจริยธรรมในพุทธศาสนาระดับปานกลาง ร้อยละ 50 มีความรู้ระดับดีร้อยละ 5 และมีความรู้ในระดับต่ำถึงร้อยละ 12.75 ข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ เยาวชนมีค่านิยมทางจริยธรรมเชิงบวกถึงร้อยละ 98.5 และเยาวชนปฏิบัติตามหลักจริยธรรมบ่อยมากในเรื่อง ความกตัญญูกตเวที ความจริงใจต่อเพื่อน การบำเพ็ญประโยชน์ แต่เยาวชนพูดโกหกถึงร้อยละ 93.9 จากผลการวิจัยนี้แสดงว่า เยาวชนมีความรู้ทางด้านจริยธรรมในพุทธศาสนาไม่มากนัก แต่มีค่านิยมทางจริยธรรมเชิงบวกอยู่มาก ซึ่งบ่งบอกถึงความคิด ความรู้สึก และทัศนคติที่ดีงามต่อตนเองและสังคม
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1BJ1289ว237.pdf ( )
5
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
A study on the achievement in scientific learning and problem solving abilities in environment science of mathayomsuksa 1 students through teaching activities arranging for a better life and environment
งานวิจัย/Research report 2538
โดย : วิไลวรรณ ปิยะปกรณ์.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรรมการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมกับการสอนตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2536 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพฯ จำนวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มความควบคุม กลุ่มละ 35 คน กลุ่มทดลองเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามคู่มือครู ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design แล้วใช้ t-test Difference Score เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และใช้ t-test Dependent ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่า1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .052. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .013. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .014. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู หลังการสอนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( )
2abstract.pdf ( )
3contents.pdf ( )
4chapter1.pdf ( )
5chapter2.pdf ( )
6chapter3.pdf ( )
7chapter4.pdf ( )
8chapter5.pdf ( )
9appendix.pdf ( )
10bibliography.pdf ( )
11vita.pdf ( )
6
ผลของการใช้สื่อการสอนแทนการบรรยายกับนักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานวิจัย/Research report 2520
โดย : จิร์ ภู่สาระ, เอนก เพียรอนุกูลบุตร., ลลิตา ฤกษ์สำราญ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1LB1044.88ผ17.pdf ( )
9
การศึกษาปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พุทธศักราช 2521 ในเขตกรุงเทพมหานคร
งานวิจัย/Research report 2522
โดย : รัตนา รัตวิวัฒนาพงศ์.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( )
2Contents.pdf ( )
3Chapter1.pdf ( )
4Chapter2.pdf ( )
5Chapter3.pdf ( )
6Chapter4.pdf ( )
7Chapter5.pdf ( )
8Bibliography.pdf ( )
9Appendix.pdf ( )
10Vita.pdf ( )
11
การสังเคราะห์กรด 1 อะมิโนไซโคลโปรเปน-1-คาร์บอกสิลิก
Synthesis of 1-Aminocyelopropone-1-carbocylic Acid (ACC)
งานวิจัย/Research report 2529
โดย : วีรวัฒน์ เลิศวนวัฒนา.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1QK753.A5ว237.pdf ( )
12
รายงานการวิจัยเรื่องการทดลองใช้ระบบฐานข้อสอบสำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาปฏิบัติการเคมี 1 (CH 113)
งานวิจัย/Research report 2529
โดย : มานพ ตั้งสมวรพงษ์.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1chapter1.pdf ( )
2title.pdf ( )
3contents.pdf ( )
4chapter2.pdf ( )
5chapter3.pdf ( )
6chapter4-5.pdf ( )
7appendix.pdf ( )
8bibliography.pdf ( )
9vita.pdf ( )
13
รายงานโครงการวิจัยเรื่องโปรแกรมช่วยสอนปฎิบัติการฟิสิกส์ 1
Computer assisted insturction instruction in physics laboratory 1
งานวิจัย/Research report 2547
โดย : นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Title.pdf ( )
2Abstract.pdf ( )
3Contents.pdf ( )
4chapter1.pdf ( )
5chapter2.pdf ( )
6chapter3.pdf ( )
7chapter4.pdf ( )
8chapter5.pdf ( )
9Appendixก.pdf ( )
10Appendixข.pdf ( )
11Appendixค1.1.pdf ( )
12Appendixค1.2.pdf ( )
13Appendixค2.pdf ( )
14Appendixค2-1.pdf ( )
15Appendixค2-2.pdf ( )
16Appendixค3.pdf ( )
17Appendixง.pdf ( )
18Biblography.pdf ( )
19Vita.pdf ( )
14
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนับตราสารทุนประเภทใหม่ ๆ เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505
Legal Problems Concerning Counting of Innovative Instruments as Tier I Capital under the Commercial Banking Act B.E. 2505
วิทยานิพนธ์/Thesis 2544
โดย : ธเนศ สอนสิทธิ์.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของกฎหมาย เพื่อหาเหตุผลและแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งผลจาการศึกษาพบว่า1. บทนิยาม ความหมาย และองค์ประกอบของคำว่า " เงินกองทุน " ตามมาตรา 4 ขาดความยืดหยุ่นและเหมาะสมเพื่อรองรับการนำนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ มาปรับใช้ตามภาวะเศรษฐกิจ เช่น หุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ เป็นต้น 2. ธนาคารแห่งประเทศไทยนำหลักการและมาตรฐาน Bank for international Settlements : BIS มาปรับใช้เพื่ออนุมัติให้ธนาคารพาณิชย์นับตราสารทุนประเภทใหม่ๆ เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้นั้น ถือเป็นการใช้อำนาจดุลยพินิจ ( Discretionary power ) โดยปราศจากบทบัญญัติของกฎหมายหลักที่ชัดเจนเพื่อรองรับการกระทำดังกล่าวดังนั้นควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 เฉพาะเรื่องบทนิยาม ความหมายและองค์ประกอบของคำว่า " เงินกองทุน " ดังนี้ " เงินกองทุน " หมายความว่า เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดตามแนวทางสากลและ / หรือ ข้อเสนอของ Bank For International Settlements
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( )
2abstract.pdf ( )
3contents.pdf ( )
4chapter1.pdf ( )
5chapter2.pdf ( )
6chapter3.pdf ( )
7chapter4.pdf ( )
8chapter5.pdf ( )
9appendix.pdf ( )
10bibliography.pdf ( )
11vita.pdf ( )
15
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีที่ 1-4
The study of Ramkhamhaeng University students' behovior (1st-4th academic year)
งานวิจัย/Research report 2529
โดย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สำนักงานอธิการบดี. งานวิจัยสถาบัน.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1LB3609ม19215.pdf ( )

Search within results