Search Result 154 Found

  • Filters
 
1
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0 ? 5 ปี.
วิทยานิพนธ์/Thesis 2546
โดย : สถาพร ถีนบูรณะกุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abs.pdf ( )
2Cover.pdf ( )
3Content.pdf ( )
4Chap1.pdf ( )
5Chap2.pdf ( )
6Chap3.pdf ( )
7Chap4.pdf ( )
8App.doc ( )
9Vita.pdf ( )
4
การสร้างประมวลการสอนรายวิชา ส 072 ท้องถิ่นของเรา 2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่.
วิทยานิพนธ์/Thesis 2542
โดย : ณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abs.pdf ( )
2Cover.pdf ( )
3Content.pdf ( )
4chap1.pdf ( )
5chap2.pdf ( )
6chap3.pdf ( )
7chap4.pdf ( )
8chap5.pdf ( )
9App_Bib.pdf ( )
10App.pdf ( )
11Vita.pdf ( )
6
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาถ่ายภาพ 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันราชภัฏระหว่างการเรียนจากเทปภาพรายการสอนตรงกับเทปภาพรายการสารคดี
วิทยานิพนธ์/Thesis 2544
โดย : อภิญญา วณิชชานนท์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Chap5.pdf ( 0.05 MB)
2Abs.pdf ( )
3Content.pdf ( )
4Cover.pdf ( )
5Chap1.pdf ( )
6Chap2.pdf ( )
7Chap3.pdf ( )
8Chap4.pdf ( )
9App_Bib.pdf ( )
10App.pdf ( )
11Vita.pdf ( )
7
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนเรี่องทิศ 6 จากเทปภาพการสอนที่เสนอสิ่งช่วยจัดแนวคิด ก่อน ระหว่าง และหลังรายการ.
วิทยานิพนธ์/Thesis 2542
โดย : แสวง พันธุ์นวล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abs.pdf ( )
2Cover.pdf ( )
3Content.pdf ( )
4Chap1.pdf ( )
5Chap2.pdf ( )
6Chap3.pdf ( )
7Chap4.pdf ( )
8Chap5.pdf ( )
9App_Bib.pdf ( )
10App.pdf ( )
11Vita.pdf ( )
8
การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล
วิทยานิพนธ์/Thesis 2544
โดย : ยุพดี กาญจนะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Content.pdf ( )
2Chap1.pdf ( )
3Chap2.pdf ( )
4Chap3.pdf ( )
5Chap4.doc ( )
6Chap5.pdf ( )
7App_Bib.pdf ( )
8App.pdf ( )
9Vita.pdf ( )
10
ผลการใช้ชุดกิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนา เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดลำปาง
วิทยานิพนธ์/Thesis 2544
โดย : พรนิภา ยศบุญเรือง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Content.pdf ( )
2Cover.pdf ( )
3Chap2.pdf ( )
4Chap3.pdf ( )
5Chap4.pdf ( )
6Chap5.pdf ( )
7App_Bib.pdf ( )
8App.pdf ( )
9Vita.pdf ( )
10Abs.pdf ( )
11
การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้แนวคิด 4MAT เรื่อง ผักพื้นบ้านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี.
วิทยานิพนธ์/Thesis 2546
โดย : ไพจิตร เชื้ออ่ำ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abs.pdf ( )
2Cover.pdf ( )
3Content.pdf ( )
4Chap1.pdf ( )
5Chap2.pdf ( )
6Chap3.pdf ( )
7Chap4.pdf ( )
8Chap5.pdf ( )
9App_Bib.pdf ( )
10App.pdf ( )
11Vita.pdf ( )
13
การศึกษาผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนเครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตการศึกษา 6.
วิทยานิพนธ์/Thesis 2546
โดย : ทรงพักตร์ จำนงค์ศิลป์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abs.pdf ( 0.17 MB)
2Cover.pdf ( 0.10 MB)
3Content.pdf ( 0.52 MB)
4Chap1.pdf ( 0.76 MB)
5Chap2.pdf ( 5.03 MB)
6Chap3.pdf ( 0.62 MB)
7Chap4.pdf ( 4.21 MB)
8Chap5.pdf ( 3.24 MB)
9App_Bib.pdf ( 0.50 MB)
10App.pdf ( 1.83 MB)
11Vita.pdf ( 0.04 MB)
14
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการถ่ายภาพ 1 เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฎ.
วิทยานิพนธ์/Thesis 2545
โดย : วงเดือน ทองเถาว์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abs.pdf ( )
2Cover.pdf ( )
3Content.pdf ( )
4Chap1.pdf ( )
5Chap2.pdf ( )
6Chap3.pdf ( )
7Chap4.pdf ( )
8Chap5.pdf ( )
9Chap6.pdf ( )
10App_Bib.pdf ( )
11App.pdf ( )
12Vita.pdf ( )
15
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและการใช้ภาษาไทยเรื่องชนิดของคำไทย (นาม,กริยา,วิเศษณ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
วิทยานิพนธ์/Thesis 2546
โดย : อลงกรณ์ สาระบุตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1Abs.pdf ( 0.10 MB)
2Cover.pdf ( 0.04 MB)
3Content.pdf ( 0.10 MB)
4Chap1.pdf ( 0.54 MB)
5Chap2.pdf ( 2.05 MB)
6Chap3.pdf ( 0.48 MB)
7Chap4.pdf ( 0.25 MB)
8Chap5.pdf ( 0.54 MB)
9App_Bib.pdf ( 0.28 MB)
10App.pdf ( 6.15 MB)
11Vita.pdf ( 0.01 MB)

Search within results