Search Result 42 Found

  • Filters
 
1
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องรับแบบปรับตัวได้สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3
Efficient approaches to adaptive receivers for 3G mobile communication systems
วิทยานิพนธ์/Thesis 2547
โดย : สัมพันธ์ พรหมพิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ขณะนี้ ระบบไดเรกต์ซีเควนซ์ซีดีเอ็มเอ (DS-CDMA) กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาใช้งานเป็นตัวเชื่อมต่อทางอากาศ ในระบบสื่อสารแบบไร้สาย ทั้งนี้เนื่องจากสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้ และัอัตราการับส่งข้อมูลที่สูงขึ้นในทางปฏิบัติอัลกอริธึมที่ใช้กับเครื่องรับของระบบ DS-CDMA จะอาศัยเทคนิคการประมวลผลสัญญาณสำหรับขจัดสัญญาณแทรกสอด และแก้ไขบิตข้อมูลของผู้ใช้รายที่ต้องการตรวจจับ สำหรับช่องสัญญาณที่่มีการกระจาย อัลกอริธึมปรับตัวได้แบบลายด์ มีข้อดีคือไม่ต้องการสัญญาณเทรนนิ่งสำหรับกรรมวิธีในการปรับตัว ซึ่งจะช่วยทำให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้แบนด์วิดท์สูงขึ้น ในบทที่ 3 ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะนำเสนอแนวทางการปรับปรุง เครื่องรับบลายด์แบบปรับตัวได้สำหรับระบบ DS-CDMA ในส่วนแรกจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวตรวจจับแบบ MOE โดยอาศัยเทคนิคการปรับตัวแบบ a posteriori ต่อมาในส่วนที่สอง จะนำเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวตรวจจับแบบ CMOE โดยอาศัยวิธีการแยกปริภูมิกับวิธีการปรับสเต็บไซส์อัตโนมัติเชิงเส้นแบบ AS-LMS สำหรับระบบที่มีการส่งสองอัตรา ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รวมเครื่องรับทำงานกับซีดีเอ็มเอแบบแถบความถี่กว้าง (WCDMA) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 (3G) โดยระบบดังกล่าวมีการใช้รหัสสเปรดดิ้งแบบยาวที่มีคาบเวลายาวกว่าคาบเวลาของบิตสัญลักษณ์ อย่างไรก็ตามการใช้รหัสแบบยาวนั้นจะส่งผลทำให้ไม่สามารถนำตัวตรวจจับหลายผู้ใช้แบบเดิมมาใช้ได้โดยตรง ในบทที่ 4 ได้นำเสนอเครื่องรับแบบใหม่ที่นำหลักการของปริภูมิย่อยร่วมกับตัวปรับสเต็บไซส์เชิงเส้นแบบ AS-LMS สำหรับเป็นเครื่องรับของระบบ DS-CDMA ชาลงแบบให้รหัสยาว ส่วนการปรับสัมประสิทธิฺ์์ตัวถ่วงน้ำหนัก ของเครื่องรับอาศัยทั้งโหมด training และโหมด decision-directed โดยการสวิตซ์เงื่อนไขของอัลกอริธึมแบบปริภูมิย่อย การตรวจจับจะต้องการทราบเพียงรหัสสเปรดดิ้งของผู้ใช้รายที่ต้องการตรวจจับเท่านั้น ในระบบ DS-CDMA ขาลงการเข้ารหัสแบบบล็อกที่กระทำในปริภูมิ-เวลา (STBC) ได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อแบบ UMTS และ Wcdma2000 โดยลักษณะการจัดวางสายอากาศแบบ MIMO จะช่วยปรับปรุงอัตราบิตผิดพลาดและความจุของช่องสัญญาณในระบบติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย ในบทที่ 5 ได้นำเสนอเครื่องรับทำงานกับปริภูมิ-เวลาแบบเซมิบลายด์สำหรับระบบ WCDMA ขาลง เครื่องรับดังกล่าวจะใช้ข้อได้เปรียบของอัลกอริธึมแบบบลายด์ และอัลกอริธึมที่ใช้สํญญาณเทรนนิ่งร่วมกัน การปรับสัมประสิทธิ์ตัวถ่วงน้ำหนักของตัวปรับเท่าอาศัยทั้งโหมด training และโหมด decision-directed การเชื่อมโยงสำหรับการปรับให้ทันกาลระหว่างส่วนของบลายด์และส่วนที่อาศัยสัญญาณเทรนนิ่ง ทำได้โดยลดค่าความผิดพลาดของบลายด์และส่วนที่อาศัยสัญญาณเทรนนิ่ง ทำได้โดยลดค่าความผิดพลาดของฟังก์ชันจุดประสงค์ต่ำสุด การรวมทั้งสองโหมดมีได้ด้วยการปรับพารามิเตอร์ของการผสม เครื่องรับที่นำเสนอต้องการทราบเฉพาะรหัสเปรดดิ้งของผู้ใช้รายที่ต้องการตรวจจับเท่านั้น การทดสอบสมรรถนะของทุกๆ อัลกอริธึม จำลองการทำงานภายใต้ช่องสัญญาณแบบเฟดดิ้งเฉพาะความถี่
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1reforences.pdf ( 252.47 MB)
2titlepage.pdf ( 39.51 MB)
3chapter1.pdf ( 55.12 MB)
4chapter2.pdf ( 89.38 MB)
5chapter3.pdf ( 179.03 MB)
6chapter4.pdf ( 74.36 MB)
7chapter5.pdf ( 60.81 MB)
8chapter6.pdf ( 15.02 MB)
2
การวิเคราะห์และการปรับปรุงประสิทธิภาพของการย้ายข้ามเซลของระบบเครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11
Analytical and improved efficiency of IEEE 802.11 Handoff
บทความ/Article 2005
โดย : พัตรา เพ็ชรนิล, ประวิทย์ ชุมชู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1vol.8 No.2 P 93-100.pdf ( 1.15 MB)
3
การติดตามอากัปกิริยาใบหน้าโดยใช้ Active Appearance Model
Facial feature tracking using active appearance model
บทความ/Article 2006
โดย : รชิต ฉ่ำมาลัย, สนั่น ศรีสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1vol.9 No.2 P 39-47.pdf ( 4.26 MB)
5
การจำแนกข้อมูลภาพพื้นที่ทางการเกษตรที่รับรู้จากระยะไกลแบบกำหนดเป้าหมายด้วยวิธี DAGSVM
Supervised classification of agricultural remote sensing image using DAGSVM
บทความ/Article 2005
โดย : ลลภา ศรีเชียงหวาง, สุเจตน์ จันทรังษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1vol.8 No.1 P 43-54.pdf ( 0.78 MB)
6
ซอฟต์แวร์มอดูเลเตอร์แบบ DS-CDMA โดยเพย์โหลด DSPE บนดาวเทียมขนาดเล็ก
DS-CDMA software modulator using DSPE payload on small satellite
บทความ/Article 2003
โดย : ะชน สมบูรณ์สินชัย, เผ่าภัค ศิริสุข, สุเจตน์ จันทรังษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1vol.6 no.2 P 126-133.pdf ( 0.72 MB)
7
ระบบกู้สัญญาณนาฬิกาสำหรับ DS-CDMA ดีมอดูเลเตอร์ด้วยเพย์โหลด DSPE บนดาวเทียมขนาดเล็ก
Timing recovery system for DS-CDMA demodulator using DSPE payload on small satellite
บทความ/Article nd.
โดย : รยุทธ โรจนวนิช, เผ่าภัค ศิริสุข, สุเจตน์ จันทรังษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1vol.7 No.2 P 101-110.pdf ( 0.84 MB)
8
การออกแบบและสร้างเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ DS80C320
Design and implementation of a pulse oximeter using a DS80C320 microcontroller
บทความ/Article 2004
โดย : ชัย ผลพิบูลย์ลาภ, สถาพร อุดมสิน, บุญยิ่ง เจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1vol.7 no.1 P 39-50.pdf ( 0.94 MB)
9
การออกแบบสร้างเพย์โหลด DSPE สำหรับดาวเทียมขนาดเล็ก
Implementation of a digital signal processing experiment (DSPE) payload for small satellite
บทความ/Article 2004
โดย : เชษฐ์ สนิทเหลือ, เผ่าภัค ศิริสุข, สุเจตน์ จันทรังษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1vol.7 No.2 P 111-120.pdf ( 0.88 MB)
10
การหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์กระแสตรงโดยวิธี Weight Recursive Least Square แบบ Exponential forgetting
On-line weight recursive least square for DC motor parameter estimation
บทความ/Article 1999
โดย : นิสร์ นุชเครือ, วรรณญา งามขำ, วีระชัย มาลยเวช, ทนงศักดิ์ สุขกานต์วิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1ET v.2 no.2 p 148-152.pdf ( 0.81 MB)
11
การบีบอัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจโดยใช้การเข้ารหัสแบบ EZW
Electrocardiogram data compression using EZW algorithm
บทความ/Article 2001
โดย : ญยิ่ง เจริญ, ทวีศักดิ์ ตุลยเดชาภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1vol.4 No.1 P 34-42.pdf ( 0.59 MB)
12
การใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อการติดต่อกับ GPIB port และ Serial port
Using MATLAB program for transferring data through GPIB port and serial port
บทความ/Article 1998
โดย : าคม เนิดน้อย, ภาสกร เวสสะโกศล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1vol.1 no.2 P 186-190.pdf ( 0.47 MB)
13
การทดสอบการใช้ GPS ในงานสำรวจ
บทความ/Article nd.
โดย : ประกิจ เปรมธรรมกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1vol.1 no. 2 P 177-181.pdf ( 0.42 MB)
14
อะแดปทีฟอัลกอริทึมสำหรับการดีเทกต์สัญญาณซายน์คลื่นเดี่ยวด้วยวิธีการนอร์มอลไลซ์ Stochastic Gradient
Adaptive algorithm for single sinusoidal detection using nomalized stochastic gradient
บทความ/Article 1998
โดย : ะวิทย์ ชุมชู, ชวลิตร เบญจางคประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1vol.1 no.2 P 132-138.pdf ( 0.70 MB)
15
การออกแบบเครื่องกำเนิดกระแสสูงอิมพัลส์ด้วยโปรแกรม IMC
Design of impulse high current generator using the IMC simulation program
บทความ/Article 2000
โดย : ไชยพร หล่อทองคำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1vol.3 No.1 P 21-34.pdf ( 1.04 MB)

Search within results