Search Result 70 Found

  • Filters
 
1
IDEA can do มุขผู้บริหารสู่การเป็นผู้นำ เล่ม 1
วิสัยทัศน์กับนักบริหาร การจูงใจคนเพื่อสัมฤทธิ์ผลของงาน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/e-book 2548
โดย : บูรชัย ศิริมหาสาคร
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1s4911.pdf ( 3.01 MB)
2
การศึกษาจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : มานะ สินธุวงษานนท์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1บทที่ 1.pdf ( 0.18 MB)
2บทที่ 2.pdf ( 0.27 MB)
3บทที่ 3 - 1.pdf ( 0.16 MB)
4บทที่ 4-2.pdf ( 0.17 MB)
5บทที่ 4.pdf ( 0.23 MB)
6บทที่ 5.pdf ( 0.14 MB)
7บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf ( 0.14 MB)
8บรรณานุกรม.pdf ( 0.21 MB)
9ประวัติ.pdf ( 0.11 MB)
10ภาคผนวก.pdf ( 0.45 MB)
11สารบัญ.pdf ( 0.12 MB)
12สารบัญตาราง.pdf ( 0.10 MB)
13หน้าปก.pdf ( 0.09 MB)
3
การพัฒนาระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : ชำเรือง เรืองขำ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
103 บทคัดย่อ กิติกรรมประกาศ.pdf ( 0.04 MB)
202 สารบัญ.pdf ( 0.04 MB)
304 บทที่1.pdf ( 0.05 MB)
405 บทที่2.pdf ( 0.21 MB)
506 บทที่3.pdf ( 0.62 MB)
607 บทที่4.pdf ( 0.09 MB)
708 บทที่5.pdf ( 0.04 MB)
809 บรรณานุกรม.pdf ( 0.04 MB)
910 ภาคผนวก ก.pdf ( 0.04 MB)
1011 ภาคผนวก ข.pdf ( 6.81 MB)
1112 ภาคผนวก ค.pdf ( 2.09 MB)
1213 ประวัติผู้ศึกษา.pdf ( 0.04 MB)
4
การศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1กิตติกรรมประกาศ.pdf ( 0.09 MB)
2บทที่ 1.pdf ( 0.17 MB)
3บทที่ 2.pdf ( 0.28 MB)
4บทที่ 3.pdf ( 0.14 MB)
5บทที่ 4.pdf ( 0.36 MB)
6บทที่ 5.pdf ( 0.13 MB)
7บทสรุปผู้บริหาร.pdf ( 0.11 MB)
8บรรณานุกรม.pdf ( 0.20 MB)
9แบบประชาพิจารณ์.pdf ( 0.07 MB)
10แบบสนทนากลุ่ม.pdf ( 0.07 MB)
11แบบสอบถาม.pdf ( 0.21 MB)
12แบบสัมภาษณ์.pdf ( 0.07 MB)
13ประวัติ.pdf ( 0.14 MB)
14ภาคผนวก.pdf ( 0.07 MB)
15แบบสำรวจเอกสาร.pdf ( 0.09 MB)
16รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf ( 0.10 MB)
17สารบัญ.pdf ( 0.14 MB)
18สารบัญตาราง.pdf ( 0.13 MB)
19หน้าปก.pdf ( 0.16 MB)
5
การพัฒนารูปแบบการใช้เครือข่ายวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : โกวิท เพลินจิตต์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
12ปกในรายงานการศึกษา.pdf ( 0.08 MB)
23หน้าอนุมัติการศึกษา.pdf ( 0.10 MB)
34กิตติกรรมประกาศ.pdf ( 0.12 MB)
45 สารบัญ.pdf ( 0.14 MB)
56 บทที่ 1.pdf ( 0.15 MB)
67 บทที่ 2.pdf ( 0.33 MB)
78 บทที่ 3.pdf ( 0.19 MB)
89 บทที่ 4.pdf ( 0.32 MB)
910 บทที่ 5.pdf ( 0.14 MB)
1011 บรรณานุกรม_ขอนแก่น.pdf ( 0.18 MB)
1112 ภาคผนวก.pdf ( 0.08 MB)
1213 ภาคผนวก แบบประเมิน.pdf ( 0.19 MB)
1314 ภาคผนวกผลการประเมิน.pdf ( 0.07 MB)
6
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : สำเริง กุจิรพันธ์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หน้าปก.pdf ( 0.22 MB)
2บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf ( 0.17 MB)
3รวม บทที่ 1-5 .pdf ( 0.89 MB)
7
ศึกษาการปฏิบัติที่ดีที่ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนดีประจำตำบลระยะที่ 1 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : ศลใจ วิบูลกิจ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1บทที่ 1.pdf ( 0.22 MB)
2บทที่ 2.pdf ( 0.27 MB)
3บทที่ 3.pdf ( 0.15 MB)
4บทที่ 4.pdf ( 0.19 MB)
5บทที่ 5.pdf ( 0.14 MB)
8
ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 : ศึกษาเฉพาะกรณีเกาะสมุย
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : วิทยา ศักดา
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
101 บทสรุป_สารบัญ.pdf ( 0.18 MB)
2ปกนอกปกใน.pdf ( 0.13 MB)
3ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพือยกระดับคุณภาพผู้เรียน.pdf ( 0.65 MB)
9
การพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : สมยศ ศิริบรรณ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.pdf ( 0.19 MB)
2บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf ( 0.28 MB)
3บทที่ 3 วิธีการศึกษา.pdf ( 0.23 MB)
4บทที่ 4ผลการศึกษา.pdf ( 0.24 MB)
5บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.pdf ( 0.17 MB)
6บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf ( 0.14 MB)
7บรรณานุกรมสำเนา1.pdf ( 0.18 MB)
8แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล.pdf ( 0.17 MB)
9ปกวิจัย.pdf ( 0.16 MB)
10ประกาศคุณูปการ.pdf ( 0.12 MB)
11ประวัติผู้วิจัย.pdf ( 0.15 MB)
12ภาคผนวก.pdf ( 0.11 MB)
13ภาพประกอบ.pdf ( 0.65 MB)
14สารบัญ.pdf ( 0.13 MB)
15หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ.pdf ( 0.10 MB)
16หน้าปกวิจัย.pdf ( 0.17 MB)
17องค์ประกอบ 9 ประการตารางขวาง.pdf ( 0.41 MB)
10
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : ธวัช กงเติม
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1บทที่ 3.pdf ( 0.17 MB)
2บทที่ 4.pdf ( 0.32 MB)
3บทสรุปสำหรับผู้บริหาร,กิตติกรรมประกาศ.pdf ( 0.13 MB)
4บรรณานุกรม.pdf ( 0.15 MB)
5ปกนอกปกใน.pdf ( 0.18 MB)
6ปกบรรณานุกรม.pdf ( 0.04 MB)
7ประวัติผู้เขียนรายงาน.pdf ( 0.09 MB)
8ภาคผนวก.pdf ( 0.54 MB)
9สารบัญ.pdf ( 0.14 MB)
10หน้าอนุมัติ.pdf ( 0.12 MB)
11บทที่ 1.pdf ( 0.18 MB)
12บทที่ 5.pdf ( 0.13 MB)
13บทที่ 2.pdf ( 0.29 MB)
11
ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : สถาพร หยองเอ่น
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
11 ปก ดร.สถาพร.pdf ( 0.17 MB)
22บทสรุป.pdf ( 0.27 MB)
33 สารบัญ.pdf ( 0.25 MB)
44 บทที่ 1สถาใหม่ตามที่ปรึกษา.pdf ( 0.24 MB)
55 บทที่ 2สถาพร ตามที่ปรึกษาC.pdf ( 0.25 MB)
66 บทที่ 3 สถาแก้ตามที่ปรึกษา.pdf ( 0.16 MB)
77 บทที่ 4E.pdf ( 0.54 MB)
88 บทที่ 5C.pdf ( 0.26 MB)
99 บรรณานุกรมสถาใหม่.pdf ( 0.19 MB)
1010 ปกภาคผนวก.pdf ( 0.08 MB)
1111 ภาคผนวก ก IOC.pdf ( 0.16 MB)
1212 IOC ภาคผนวก ก) IOCรวมคะแนน-2.pdf ( 0.07 MB)
1312 IOC ภาคผนวก ก) IOCรวมคะแนน.pdf ( 0.10 MB)
1413 ภาคผนวก ข ค่าอำนาจ.pdf ( 0.11 MB)
1514 ภาคผนวก ค เครื่องมือ.pdf ( 0.36 MB)
1615 ภาคผนวก ง ผู้เชี่ยว.pdf ( 0.26 MB)
1716 ภาคผนวก จ ทดลอง.pdf ( 0.20 MB)
1817 ภาคผนวก ฉ.pdf ( 0.20 MB)
1918 ประวัติผู้เขียนเอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคล.pdf ( 0.15 MB)
12
การศึกษาการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : ประหยัด อนุศิลป์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
11 หน้าปก.pdf ( 0.13 MB)
23 บทสรุปผู้บริหาร.pdf ( 0.12 MB)
34 กิตติกรรมประกาศ.pdf ( 0.09 MB)
45 สารบัญ.pdf ( 0.12 MB)
56 สารบัญตาราง.pdf ( 0.11 MB)
67 สารบัญภาพ.pdf ( 0.09 MB)
78 บทที่ 1.pdf ( 0.18 MB)
89 บทที่ 2.pdf ( 0.48 MB)
910 บทที่ 3.pdf ( 0.24 MB)
1011 บทที่ 4.pdf ( 0.25 MB)
1112 บทที่ 5.pdf ( 0.19 MB)
1213 บรรณานุกรม.pdf ( 0.16 MB)
13
ศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : สมศักดิ์ ชอบทำดี
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1บทที่ 1 (ผอ. ok)9 ตค.54 .pdf ( 0.16 MB)
2บทที่ 2 ok.pdf ( 0.32 MB)
3บทที่ 3 (ok).pdf ( 0.20 MB)
4บทที่ 4 (ok) 9 ตค.54.pdf ( 0.63 MB)
5บทที่ 5 ผอ (ok) 9 ตค.54.pdf ( 0.23 MB)
6บทสรุปผู้บริหาร (ok 8 ตค.54).pdf ( 0.18 MB)
7บรรณานุกรม (ok).pdf ( 0.18 MB)
8แบบทดสอบ 20 ข้อ (ผอ.ok).pdf ( 0.19 MB)
9แบบประเมินชิ้นงาน (ok).pdf ( 0.20 MB)
10แบบสอบถามความพึงพอใจ (ok) .pdf ( 0.17 MB)
11แบบสัมภาษณ์ (ผอ.ok).pdf ( 0.15 MB)
12ปก (ผอ.)(19.954).pdf ( 0.13 MB)
13ประวัติย่อ (ผอ.ok).pdf ( 0.10 MB)
14สารบัญ ผอ..pdf ( 0.16 MB)
15สารบัญตาราง ผอ..pdf ( 0.12 MB)
16สารบัญภาพประกอบ ผอ..pdf ( 0.10 MB)
17กิตติกรรมประกาศ (ok).pdf ( 0.12 MB)
18เครื่องมือประเมินระบบ (ok).pdf ( 0.21 MB)
19เชิญผู้เชี่ยวชาญ (o.k.1).pdf ( 0.13 MB)
14
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี
งานวิจัย/Research report 2556
โดย : นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1ปก.pdf ( 0.11 MB)
2บทสรุปผู้บริหาร.pdf ( 0.17 MB)
3กิตติกรรมประกาศ.pdf ( 0.05 MB)
4สารบัญ.pdf ( 0.07 MB)
5สารบัญตาราง.pdf ( 0.05 MB)
6บทที่1.pdf ( 0.12 MB)
7บทที่2.pdf ( 0.42 MB)
8บทที่3.pdf ( 0.23 MB)
9บทที่4.pdf ( 0.17 MB)
10บทที่5.pdf ( 0.09 MB)
11บรรณานุกรม.pdf ( 0.15 MB)
12ภาคผนวก.pdf ( 0.74 MB)
13ประวัติผู้เขียน.pdf ( 0.05 MB)
15
การศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สำักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : ทองปอนด์ สาดอ่อน
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1หน้าปก.pdf ( 0.16 MB)
2บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf ( 0.17 MB)
3บทที่ 1.pdf ( 0.18 MB)
4บทที่ 2.pdf ( 0.28 MB)
5บทที่ 3.pdf ( 0.21 MB)
6บทที่ 4.pdf ( 0.41 MB)
7บทที่ 5.pdf ( 0.14 MB)
8บรรณานุกรม.pdf ( 0.12 MB)
9ภาคผนวก ก.pdf ( 0.14 MB)
10ภาคผนวก ข.pdf ( 0.37 MB)
11ประวัติผู้เขียน.pdf ( 0.10 MB)

Search within results