Search Result 2 Found

  • Filters
 
1
การศึกษาปัจจัยที่่ส่งผลต่อความสำเร็จใจการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
งานวิจัย/Research report 2551
โดย : เต็มจิต จันทคา
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธีโดยวิจัยเชิงคุณภาพในขั้นศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และวิจัยเชิงปริมาณแบบสำรวจเชิงพรรณนาในขั้นวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่มคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2551 รวมทั้งสิ้น 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นใช้เอง เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย และการจัดส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบและรับคืนด้วยตนเอง ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่าความต่างของฐานนิยมและมัธยฐาน(Mo-Md) ค่าพิสัยควอไทล์ (Q.D.) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (B) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) และค่าสัมประสิทธิ์การทำนาย (R2) เป็นสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1cover.pdf ( 0.35 MB)
2contents.pdf ( 0.08 MB)
3chapter 1.pdf ( 0.14 MB)
4chapter 2.pdf ( 0.35 MB)
5chapter 3.pdf ( 0.16 MB)
6chapter 4.pdf ( 0.35 MB)
7chapter 5.pdf ( 0.15 MB)
2
การศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
A Study of Educational Management Procedures of Educational Service Areas in thailand
งานวิจัย/Research report 2554
โดย : ขุม มูลเมือง, กมล รอดคล้าย, อรรณพ จีนะวัฒน์, นิธิธัช กิติตวิสาร, ประสิทธิ์ เขียวศรี, สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
# ชื่อแฟ้มข้อมูล
1title.pdf ( 0.12 MB)
2content.pdf ( 0.59 MB)
3abstract.pdf ( 0.79 MB)
4Acknowledgement.pdf ( 0.17 MB)
5bibliography.pdf ( 7.20 MB)
6chapter 1.pdf ( 1.80 MB)
7chapter 2.pdf ( 20.50 MB)
8chapter 3.pdf ( 0.58 MB)
9chapter 4.pdf ( 7.12 MB)
10chapter 5.pdf ( 6.22 MB)

Search within results